ประวัติ ความเป็นมา

เว็บไซต์นี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สสส. สำนัก 6 ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.)
ได้ดำเนินการพัฒนา ระบบพัฒนา ติดตามและประเมินโครงการ  ผ่านหน้าเว็บไซต์นี้ขึ้นมาสำหรับใช้งาน บริหาร/ติดตามโครงการ  ตั้งแต่ปี พศ. 2553 ถึง 2559
สำหรับสมาชิก/ชุมชน ที่ร่วมทำโครงการ ตั้งแต่ปี พศ. 2553 ถึง 2559  ซึ่งอยู่ในชุดโครงการร่วมสร้างชุมน่าอยู่ โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ "คนใต้สร้างสุข" (HappyNetwork.org)

ต่อมามีการขยายงานกว้างขึ้น นอกเหนือจากภาคใต้และมีเครือข่ายอื่นๆร่วมเข้ามาทำงานด้วยกันมากขึ้น จึงปรับชื่อเป็น "เครือข่าย ฅน(ใต้)สร้างสุข" (HappyNetwork.org)
ได้พัฒนาระบบ ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการทำงานร่วมกัน เป็นคลังข้อมูล และเป็นสื่อกลาง ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยน ทั้งเวทีย่อย
และเวทีใหญ่ที่จะพบปะกันเป็นประจำ (ซึ่งเวทีใหญ่เป็นการรวมพลคนสร้างสุขในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ) โดยมีชื่องาน "สร้างสุข ภาคใต้"
ซึ่งจัดกันมาต่อเนื่องเป็นประจำ  เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดทิศทางนโยบายสาธารณะในวาระของการสร้างสุข ของภาคใต้
ซึ่งมีฐานคิดด้านสุขภาวะ 4 ด้าน คือ สุขภาวะทางกาย จิต สังคม จิตวิญญาณหรือปัญญา

ติดต่อ/สอบถาม การใช้งานได้ที่..

                               
ชื่อ-สกุลโทรศัพท์ e-mail
สุทธิพงษ์  อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋) Line ID : 18182543 
08-1818-2543
sutthiphongu@gmail.com
ภาณุมาศ นนทพันธ์ (หมี)
08-6748-9360
webmaster@softganz.com