เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 “สานงาน เสริมพลัง ก้าวข้ามขีดจำกัด สู่ภาคใต้แห่งความสุขในวิถี New Normal

14 กรกฎาคม 2564

videocam Zoom ID: 93592225182 Passcode: 142189

ห้องประชุม ใช้ในช่วงเวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.

09.00 – 12.00 น. นำเสนอการขับเคลื่อนกระบวนการงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 ในระดับจังหวัด 14 จังหวัดของภาคใต้
12.00 – 13.00 น. === พักเที่ยง ===
13.00 – 16.00 น.นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12 โดยตัวแทนเครือข่ายสร้างสุขภาคใต้ ให้กับผู้บริหารองค์กร สสส. สช. สปสช. สธ. และ พอช.
16.00 – 16.30 น.พิธีปิด