คนสร้างสุข

directions_run

พัฒนาระบบและกลไกอาสาสมัครชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างสันติภาพโดยการมีส่วนร่วมของพื้นที่

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พัฒนาระบบและกลไกอาสาสมัครชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างสันติภาพโดยการมีส่วนร่วมของพื้นที่
ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ภายใต้องค์กร องค์กร???
รหัสโครงการ
วันที่อนุมัติ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 31 มีนาคม 2561 -
งบประมาณ 250,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์อาสาสร้างสุข
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิพนธ์ รัตนาคม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

อาสาสมัครมีบทบาทสาคัญในการหนุนเสริมสังคมทั้งในด้านการสงเคราะห์ผู้ประสบความเดือดร้อน การป้องกัน แก้ไขปัญหา การพัฒนาสังคมและส่งเสริมความมั่นคงของชาติอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ในหลายๆ ประเทศ งานอาสาสมัครถือเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ทั้ง ในยามปกติ และเมื่อเกิดภัยพิบัติ สาหรับในภาคใต้ของประเทศไทย มีองค์กรด้านอาสาสมัครหลายหน่วยงานที่ต้องการกาลังอาสาเข้าไปมีส่วนร่วม รวมถึงกิจกรรมอาสาสมัครที่มีความจาเพาะกว่าพื้นที่อื่น เช่น การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การสร้างความ สมานฉันท์ในพื้นที่ชายแดนใต้ มีกิจกรรมหลากหลายที่อาสาสมัครในระดับเยาวชน และประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนงานด้านการเยียวยาได้ เช่น สนับสนุนให้เยาวชนอาสาในพื้นที่มีทักษะเยี่ยมเยียนเสริมกาลังใจผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนของตนเอง เป็นครูอาสาเพื่อสอนนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู สร้างสื่อการเรียนรู้เพื่อให้เด็กเข้าใจในพหุวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญกาลังใจแก่เด็กและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยพลังของอาสาสมัครผ่านการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ สาหรับในภาคใต้ขอประเทศไทย มีองค์กรด้านอาสาสมัครหลายหน่วยงานที่ต้องการกาลังอาสาเข้าไปมีส่วนร่วม รวม ถึงกิจกรรมอาสาสมัครที่มีความจาเพาะกว่าพื้นที่อื่น เช่น การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การสร้างความ สมานฉันท์ในพื้นที่ชายแดนใต้ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งในพื้นที่ภาคใต้และภูมิภาคอื่นนั้น ประชาชนยังเข้าถึงงานอาสาสมัครได้ยาก ขาด ระบบกลไกในการกระตุ้นให้ประชาชนได้ทางานอาสาสมัครที่เหมาะสมกับทักษะและความชอบของตนเอง ซึ่ง จะช่วยให้อาสาสมัครได้สนุกและทางานอาสาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการจะก้าวไปให้ถึงจุดดังกล่าวต้องอาศัยเครื่องมือการสื่อสารใหม่ ๆ และวิธีการหรือช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ใหม่ที่แตกต่างจากที่มีอยู่ โดยอยู่บนพื้นฐานของการจัดการระบบฐานข้อมูลที่ทรงพลัง ซึ่งทั้งหมด นี้จาเป็นต้องอาศัยการร่วมลงทุนทั้งในเรื่องงบประมาณ กาลังคน และข้อมูลจากภาคีเครือข่ายต่อไป โดยหวัง ว่าการริเริ่มสร้างสรรค์สื่อใหม่ ๆ ให้ประสบความสาเร็จในพื้นที่ภาคใต้นี้จะสามารถขยายผลไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ในอนาคต ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกอาสาสมัครชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างสันติภาพโดยการมีส่วนร่วมของพื้นที่จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการหนุนเสริมให้เกิดการจัดการระบบอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างอุปสงค์ (ความต้องการร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร) และอุปทาน (กิจกรรมอาสาสมัครพื้นที่) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล อาสาสมัคร และการพัฒนาคน รวมถึงช่องทางเผยแพร่ข่าวสารให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ จะช่วยให้ระบบอาสาสมัครในพื้นที่ภาคใต้มี ความมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 233.00 9 250,000.00
26 ก.ย. 60 - 26 ธ.ค. 60 ประชุมทีม คณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน4ครั้ง 0 10.00 10,800.00
26 ก.ย. 60 - 26 ธ.ค. 60 อุปกรณ์ ส านักงาน 0 0.00 15,070.00
22 พ.ย. 60 อบรมอาสาสมัครสร้างสันติภาพ 0 26.00 26,100.00
25 พ.ย. 60 รวบรวมและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที 0 11.00 11,300.00
10 - 11 ธ.ค. 60 การอบรม "ค่ายพัฒนาทักษะด้านความปลอดภัยแก่เยาวชน" 0 58.00 58,700.00
15 ก.ค. 61 พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นการทำงานของอาสาสมัคร 0 110.00 110,000.00
15 ก.ค. 61 การอบรมบันทึกข้อมูล โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. 0 0.00 0.00
26 ก.ค. 61 จัดทำรายงานผล การดำเนินงาน 0 6.00 6,030.00
26 ก.ค. 61 งบค่าเดินทางและค่า ติดต่อประสานงาน 0 12.00 12,000.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 14:16 น.