อบรมคณะทำงาน( ครู ก.) ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง

กิจกรรม : อบรมคณะทำงาน( ครู ก.) ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง
วันที่ 15/06/2022 - 15/06/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,950.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน
รายละเอียดกิจกรรม :
อบรม ครู ก. ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ/การจัดการขยะที่ถูกต้อง