ให้ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน

กิจกรรม : ให้ความรู้การจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน
วันที่ 29/06/2022 - 29/06/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 8,850.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่
รายละเอียดกิจกรรม :
คัดเลือกวิทยากรเป็นทีมสร้างแรงจูงใจ สาธิตการจัดการขยะ และสร้างการเรียนรู้
จัดหาวัสดุเพื่อการสาธิตการจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน
สร้างการเรียนรู้ตามแนวทาง 3 R