รณรงค์ BIG CLEANING DAY

กิจกรรม : รณรงค์ BIG CLEANING DAY
วันที่ 25/05/2022 - 25/05/2022
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่
รายละเอียดกิจกรรม :
ดำเนินการรณรงค์ทำความสะอาด 2 ข้างทางถนนสายหลักในตำบล จำนวน 1 สาย
ดำเนินการรณรงค์ทำความสะอาดในคลองวัดหัวหมอน