เวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน

กิจกรรม : เวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน
วันที่ 18/04/2023 - 18/04/2023
งบประมาณที่ตั้งไว้ 18,600.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 130 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนครัวเรือน
ผู้นำท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่
รายละเอียดกิจกรรม :
คณะทำงานจัดการขยะตำบลเข้าร่วม 30 คน ตัวแทนครัวเรือน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และภาคีร่วม
จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 130 คน
วิทยากรดำเนินการเพื่อสร้างกระบวนการคืนข้อมูลการสร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลนาโหนด
ตัวแทนครัวเรือนต้นแบบนำเสนอแนวทางการ รูปแบบจัดการขยะครัวเรือน
ผู้ใหญ่บ้านต้นแบบ หน่วยงานต้นแบบ นำเสนอ แนวทางการ รูปแบบจัดการขยะชุมชนและหน่วยงาน
ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ คณะทำงาน ร่วมประกาศสัญญาประชาคมการจัดการขยะตำบลนาโหนด
นายกเทศมนตรี ประธานสภา และกำนันตำบลนาโหนด ร่วมกันรับแผนแผนจัดการขยะตำบลนาโหนด จากผู้แทนคณะทำงานตามโครงการ