ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผักปลอดภัย ตำบลลำใหม่ ปีที่ 3

ประชุมคณะกรรมการ สมาชิก ชี้แจงโครงการ ทบทวนหน้าที่โครงการ25 พฤษภาคม 2567
25
พฤษภาคม 2567รายงานจากพื้นที่ โดย nurisfarmlammai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ ชิ้แจง แบ่งหน้าที่และมอบหมายรับผิดชอบ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะกรรมการรับทราบ ทบทวนบทบาทหน้าที่ โครงสร้างการปฏิบัติงาน สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการรับ กติกากลุม และแนวทางการดำเนินงาน