ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผักปลอดภัย ตำบลลำใหม่ ปีที่ 3

ประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการ บันทึกข้อมูลพื้นฐาน (ตาราง Excel) ทุก 3 เดือน ๆ ละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง/ปี3 มิถุนายน 2567
3
มิถุนายน 2567รายงานจากพื้นที่ โดย nurisfarmlammai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน สรุปสมาชิกเข้าร่วมโครงการ วางแผนการดำเนินงาน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการตามจำนวนทีกำหนดไว้ รับทราบข้อมูลต่างๆจากสมาชิก