ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผักปลอดภัย ตำบลลำใหม่ ปีที่ 3

จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครการ6 มิถุนายน 2567
6
มิถุนายน 2567รายงานจากพื้นที่ โดย nurisfarmlammai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

จัดจ้างร้านค้าจัดทำไวนิลประชาสัมพันธื จำนวน2แผ่น

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีป้ายประสัมพันธ์โครงการ และป้าย บันไดผลลัพธ์