ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผักปลอดภัย ตำบลลำใหม่ ปีที่ 3

ร่วมเวทีจัดการข้อมูลโครงการย่อย3 มิถุนายน 2567
3
มิถุนายน 2567รายงานจากพื้นที่ โดย nurisfarmlammai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เรียนรู้การกรอบข้อมูลรายการผลการดำเนินงาน เรียนรู้ระบบรายงานผ่านแอปโปรแกรม

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สามารถกรอบข้อมูลในระบบแอปผ่านเน็ตเวิก