ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายผักปลอดภัย ตำบลลำใหม่ ปีที่ 3

ปฐมนิเทศโครงการย่อย21 เมษายน 2567
21
เมษายน 2567รายงานจากพื้นที่ โดย nurisfarmlammai
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินการโครงการย่อย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบและคณะทำงานเข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ราย