ชื่อกิจกรรม : ประชุมผู้เข้าร่วมโครงการ

สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์

วันที่ : 4 มกราคม 2557 - 4 มกราคม 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 70

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : ประชุมชี้แจงกิจกรรมและงบประมาณโครงการ

วัตถุประสงค์

  1. 1. เพื่อให้ชุมชนบ้านบางไทรหมู่ที่ 2 มีรั้วมะขามสร้างสุขภาพ และสวนสุขภาพภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ชุมชนร่วมสร้างเอง และคนในชุมชน รู้จักใช้ภูมิปัญญาและการแพทย์พื้นบ้านในการจัดการดูแลสุขภาพ และสร้างความสามัคคี ให้กับคนในชุมช

กิจกรรมหลัก : ประชุมกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

ผลผลิต :

ผลลัพท์ :

ภาคีร่วมสนับสนุน :

สร้างกิจกรรมโดย sutham เมื่อ 8 ม.ค. 2557 08:19 น.