รายชื่อโครงการ จังหวัด ปี 2560 (จำนวน 11 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae HIA RCโครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
1 - -
2 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ :กองทุนตำบล เขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชนงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
3 3 - #1 3 พ.ค. 61 11:33
3 60-02146
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน (แผนงานกลาง สร้างสุข#10)โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
15 6 - 4 ก.พ. 61 20:29
4 59-01612
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
40 40 - #2#1#3 #1 30 ก.ค. 61 14:38
5 60-ข-074
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ห้องย่อยประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
4 4 - #1 21 พ.ค. 61 13:58
6 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การจัดการปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สารเสพติดงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
5 4 - #1 22 เม.ย. 61 11:06
7 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้)งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
5 3 - #1 3 พ.ค. 61 12:18
8 60-ข-067
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
7 7 - #1 21 พ.ค. 61 15:21
9 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การจัดการภัยพิบัติงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
4 3 - #1 12 ก.พ. 61 10:17
10 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สันติสุขภาวะชายแดนใต้ และการแพทย์พหุวัฒนธรรมงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
6 6 - #1 3 พ.ค. 61 10:59
11 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สสส. สนับสนุนงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61โครงการทั่วไป
3 1 - 12 ต.ค. 60 11:45
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ