รายชื่อโครงการ จังหวัดสงขลา ปี 2560 (จำนวน 17 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae บริหารโครงการการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม (ตัวอย่าง)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 3 - 23 เม.ย. 61 11:10
2 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ส่งเสริมพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
2 1 - 14 ก.ค. 61 12:02
3 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ค่ายอบรมการละครเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อชุมชนสู่สันติสุข ชายแดนใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
11 11 - 14 ก.ค. 61 14:49
4 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเรียนรู้แก่สมาชิกเครือข่ายราษฎรอาสาและประชาชนทั่วไป ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
11 11 - 31 ก.ค. 61 14:52
5 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง สะบ้าย้อยขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
6 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เยาวชนจิตอาสาพัฒนาศักยภาพพื้นที่และวิถีชุมชนตำบลบ้านโหนด ม.3,4,6,7 ตำบลเปีียน ม.4 อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
2 1 - 15 ก.ค. 61 11:40
7 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
8 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชนธนาคารออมทรัพย์ชุมชนบ้านแพร้ว หมู่ที่ 8 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
9 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ให้ความรู้ ฟื้นฟู ป่าชายเลน ตำบลปากบางตำบลปากบางขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 1 - #1 13 ส.ค. 61 12:05
10 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สัมมนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อก้าวทันสู่การพัฒนายุค 4.044 หมู่ที่ 3 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
8 6 - 14 ก.ค. 61 14:31
11 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae "หนูจะเป็นเด็กดี" กีรออาตีประจำมัสยิดนูรุดดีนบ้านล่องควนศูนย์พัฒนาเยาวชน หนูจะเป็นเด็กดี มัสยิดนูรุดดีน ม.๖ ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 8 - 24 ก.ค. 61 20:41
12 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีลอยกระทงบ้านท่าไทร ม.7 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 3 - 15 ก.ค. 61 13:58
13 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อสานเสวนาเยาวชนพุทธมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวดสงขลา ระยะเวลาดำเนินงานขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
1 - -
14 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้การใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีน ประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮฺ) ปี พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437โรงเรียนตัสดีกียะห์ ม.1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
11 12 - 22 ก.ค. 61 20:10
15 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอัลกุรอาน สถาบันอัลกุรอานสัมพันธ์ ต.ล่องควน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาบ้านปลักไม้ไผ่ ตำบลล่องควน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
13 13 - 23 ก.ค. 61 14:43
16 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การสร้างความเข้าใจกลุ่มเครือข่ายชายแดนใต้ในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ออนไลน์สำหรับเยาวชนในการประชาสัมพันธ์เชิงบวกของ เครือข่ายภาคประชาสังคมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
17 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เยาวชนสานใจสู่ความสงบสันติโรงเรียนสันติวิทย์ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
17 17 - 16 ก.ค. 61 15:52
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ