รายชื่อโครงการ จังหวัดปัตตานี ปี 2560 (จำนวน 107 โครงการ)

107 items(1/2) 2 Next » Last »|
รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ฝึกอบรมการพัฒนาสมาชิกในชมรมอนุรักษ์นกเงือกเพื่ออนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ในป่าบูโดสมาชิกชมรมอนุรักษ์นกเงือก จำนวน 4 หมู่บ้าน 1 ตำบลกะรุบี ในพื้นที่อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี พื้นที่ (ม.1 ม.2 ม.4และม.7)หมู่บ้านที่มีพื้นที่เขาบูโด ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
6 1 - 14 ก.ค. 61 12:04
2 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เปิดพื้นที่การสื่อสารองค์กรประชาสังคมเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
3 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
8 1 - 14 ก.ค. 61 12:09
4 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนกับการสร้างสันติสุขห้องประชุมพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ต.บ้านนำ้บ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 2 - 14 ก.ค. 61 12:06
5 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพกระบวนการเยียวยาเชิงลึกแนวพุทธตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
4 3 - 15 ก.ค. 61 14:02
6 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.ปัตตานีตำบลสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี90 ตำบลขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
11 10 - 28 ก.ค. 61 12:15
7 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาระบบและกลไกอาสาสมัครชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างสันติภาพโดยการมีส่วนร่วมของพื้นที่ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
9 9 - 26 ก.ค. 61 10:55
8 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชนจ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
9 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในเยาวชน ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
10 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สร้างคน ให้เป็นคน สานพลังเยาวชน คืนคนดี สานสันติสุขชายแดนใต้อย่างยั่งยืนสภาองค์กรชุมชนตำบลสะนอ - สำนักงาน/ ศูนย์ประสานงาน 34/1หมู่ 4 ต.สะนอ อ.ยะรังจ. ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
12 11 - 28 ก.ค. 61 08:55
11 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติดพื้นที่บ้านตะบิงตีงี หมู่ที่๔ ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
17 17 - 1 ส.ค. 61 08:50
12 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดในสถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานีหมู่ที่ 7ตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
15 15 - 17 ก.ค. 61 01:43
13 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การเสริมสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน ม.3 บ.แบรอ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
14 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ประชาอุ่นใจ วัยรุ่นสดใส ห่างไกลยาเสพติด ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานีตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
8 8 - 15 ก.ค. 61 14:16
15 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สานพลัง กลไกการดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กเยาวชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับชุมชนต้นแบบ (อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี)1/5 ม.2 ในตำบลป่าไร ใน7 หมู่บ้าน อำเภอแม่ลาน จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
8 - -
16 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสียงของเยาวชนกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
13 1 - 15 ก.ค. 61 11:31
17 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ส่งเสริมสิทธิและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและประชาสังคม ตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 ทางสื่อวิทยุและสื่อออนไลน์ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
13 2 - 14 ก.ค. 61 12:11
18 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เกษตรผสมผสาน (ต่อยอดโครงการเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตามโครงการ 9101)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
19 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
20 J94072
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae แกนนำเยาวชนรุ่นใหม่สู่ชุมชนสำนักงาน/ ศูนย์ประสานงาน (มูลนิธิอัลมะฮัดอัลอิสลามีบาตัสกูบู 98/4ม.1ต.สาคอบนอ.มายอจ.ปัตตานี/ 073-470445)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
1 1 - 15 ก.ค. 61 13:51
21 -
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ อ.หนองจิก สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตำบลบางเขาอ.หนองจิกจ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
14 14 - 4 ส.ค. 61 13:25
22 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาอาชีพโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะนาวเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับสมาชิกในในชุมชนและประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำมะนาวสร้างตนเอง 16/2 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
14 14 - 30 ก.ค. 61 16:18
23 ่J94069
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายแพะ - แกะตามมาตรฐาน GAP จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
10 4 - 15 ก.ค. 61 13:56
24 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สร้างความเข้าใจกระบวนการสันติสุขแก่คนไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้วัดน้ำขาวยะกา ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส วันที่ 16 ธันวาคม 2560,ศาลาบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 3ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี วันที่ 19 ธันวาคม 2560,วัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลาวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ,ที่ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
6 1 - 16 ก.ค. 61 09:07
25 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae "ทางออกของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้" อย่างยั่งยืนหมู่ที่ 9 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทร 081-5425178ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
5 - -
26 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ความสุขที่ชุมชนด้วยประชาหารือเพื่อสานสันติภาพแสวงหาแนวทางสันติวิธีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
9 1 - #1 14 ก.ค. 61 12:19
27 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การขับเคลื่อนองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจนโยบายการพัฒนาของรัฐสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาชวารายย่อย สนามแข่งขันนกเขาชวา บ้านนาแม ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานีบ้านนาแม ต. คลองมานิง อฺ เมือง จฺ ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
10 1 - 15 ก.ค. 61 12:08
28 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยหลักศาสนาหมู่ที่ 1 บ้านสุไหงปาแน หมู่ที่ 4 บ้านกำปงตารง หมู่ที่ 5บ้านกูวิง หมู่ที่ 6 บ้านจือโระ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 7 - 23 ก.ค. 61 11:15
29 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สร้างการเรียนรู้กระบวนการสันติภาพ โดยสันติวิธีในเครือข่ายอาสาสมัครอัสสลามขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
6 2 - 15 ก.ค. 61 12:01
30 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชุมชนสันติวิธีในพื้นที่ต้นแบบชุมชนสันติธรรม(Kampong Damai)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
31 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae คอตัมอัลกุรอาน สร้างเยาวชนและครอบครัวรักสันติสถาบันศึกษาปอเนาะบัยตุลอิฮซาน(บ้านส้ม) ม.3 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
13 15 - 29 ก.ค. 61 00:20
32 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ขยายเมล็ดพันธ์แห่งสันติ (ณ สถาบันอาชีวศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13 วิทยาลัย)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
14 14 - 16 ก.ค. 61 13:03
33 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง โคกโพธิ์ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
34 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ทุ่งยางแดงขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
35 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ปะนาเระ111/1 หมู่2 ต.ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
34 1 - 14 ก.ค. 61 12:03
36 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง มายอ13ตำบลของอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
1 1 - 14 ก.ค. 61 13:36
37 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยะรังตำบลเมาะมาวี, ตำบลเขาตูม, ตำบลกระโด, ตำบลคลองใหม่, ตำบลปิตูมุดี, ตำบลยะรัง, ตำบลสะดาวา, และตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
41 - -
38 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง สายบุรีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
39 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง หนองจิก12 ตำบล ในอำเภอหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
4 4 - 13 ส.ค. 61 16:48
40 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อบรมสร้างความเข้าใจแนวทางสันติวิธีโรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ ม.4ต.พิเทนอ.ทุ่งยางแดงจ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
6 6 - #1 18 ก.ค. 61 10:24
41 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae งานพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตการแปรรูปยางเครปขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
4 - -
42 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ส่งเสริมและฝึกอาชีพมะพร้าวคั่ว56หมู่ที่ 2ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
15 15 - 17 ส.ค. 61 23:49
43 431/2560
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์จังหวัดชายแดนภาคใต้3 หมู่บ้าน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จ.ปัตตานี หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเค็จ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี, จ.นราธิวาส หมู่ที่ 2 บ้านโคกพะยอม ต.โคกเคียน อ.เมือง, จ.ยะลา หมู่ที่ 2 บ้านแยะ ต.อาซ่อง อ.รามันขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
4 2 - 14 ก.ค. 61 14:41
44 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน71/1บ้านดอนยางม.4 ต. บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี94170ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
11 11 - 14 ส.ค. 61 03:08
45 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ส่งเสริมศักภาพบุคลากรเยาวชนและชุมชนเพื่อพัฒนาท่องเที่ยวชายแดนใต้ ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
8 8 - 30 ก.ค. 61 17:05
46 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
47 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae จัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานีต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
11 1 - 14 ก.ค. 61 12:07
48 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนบางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีชุมชนบ้านบางปู ม.3 ตำบล บางปู อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
24 24 - 20 ก.ค. 61 12:18
49 265
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สร้างผู้นำเยาวชนจิตอาสาในท้องถิ่นหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
26 26 - #1 2 ส.ค. 61 13:18
50 J94042
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนกูแบอีเต๊ะ จังหวัดปัตตานี และบ้านสาวอ จังหวัดนราธิวาสชุมชนกูแบอีเต๊ะ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และบ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
8 8 - 15 ก.ค. 61 14:41
51 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
12 11 - 25 ก.ค. 61 12:33
52 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตลาดใหม่นาประดู่ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
53 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพผู้นำผู้หญิง เด็กและเยาวชน ด้วยทักษะการตัดเย็บและการสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านบาราเฮาะ จ.ปัตตานีหมู่ที่ 8 ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
8 2 - 18 ส.ค. 61 20:58
54 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี1.อำเภอเมืองปัตตานี จำนวน 4 หมู่บ้านๆ ละ 5 คนรวม 20 คน ประกอบด้วย- บ้านคลองมานิงหมู่ที่2 ตำบลคลองมานิงอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี- บ้านเมาะโม๊าะ หมู่ที่ 1 ตำบลกะมิยออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี- บ้านตะลุโบ๊ะหมู่ที่ 7 ตำบลตะลุโบ๊ะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี- บ้านขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
5 6 - 1 ส.ค. 61 12:39
55 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาบทบาทเยาวชนกับการพัฒนาความสัมพันธ์พื้นที่พหุวัฒนธรรมต.พ่อมิ่งม.2 ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
10 8 - 8 ส.ค. 61 21:00
56 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด้านสุขภาวะให้กับนักเรียนโรงเรียนธรรมพิทยาคารขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
57 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae นำร่องฟาร์มตัวอย่างตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสุขภาวะคนปุลากง27ม.1ต.ปุลากงอ.ยะหริ่งจ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 7 - 17 ก.ค. 61 21:45
58 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ฝึกอาชีพเสริมการแปรรูปอาหารทะเลฮาลาล (ข้าวเกรียบปลา) หมู่ที่ 2 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่2ตำบลบ้านน้ำบ่ออำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
14 14 - 31 ก.ค. 61 00:57
59 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีม.1,ม.2 และ ม.8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
15 15 - 18 ก.ค. 61 12:49
60 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ จชต.ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 7 - 20 ก.ย. 61 10:34
61 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้า87ม.3 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ. ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
24 24 - 28 ก.ค. 61 22:54
62 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานีตำบลป่าไร่ทั้ง 7 หมู่บ้าน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตนีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
8 8 - 17 ก.ค. 61 15:41
63 448/60
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อบรมจริยธรรมสันติสุขในหมู่บ้านมัสยิดบ้านตูตง หมู่ 7 บ้านตูตง ต. บาราเฮาะ อ. เมือง จ. ปัตตานี 94000ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
5 5 - 18 ส.ค. 61 13:50
64 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae VCDแกะรอยการจัดการปัญหาการจัดการเรียนการสอนอัลกุรอาน ระบบกีรออาตีและการบริหารจัดการศูนย์กีรออาตีที่ผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
9 9 - 27 ก.ค. 61 11:32
65 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สัมมนาวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การสร้างนวัฒกรรมเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
66 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
67 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะฟาตอนี่สเตเดี่ยมถนนเจริญประดิษฐ์ต.รูสะมิแลอ.เมืองจ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
2 1 - 14 ก.ค. 61 14:10
68 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดต่อนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา, ชุมชนจะรังบาตู หมู่ที่ 5 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
12 11 - 30 ก.ค. 61 15:45
69 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
70 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมนำสันติสุขชายแดนใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
1 - -
71 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ศึกษาออกแบบศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น "ฮัจยีสุหลง"การดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ ใช้สถานที่ดังนี้คือ ๕.๑ ห้องประชุมของบริษัทปัตตานีขนส่ง จำกัด ใช้ในกิจกรรม ประชุมเตรียมการและเปิดตัวโครงการ การรื้อค้น/จัดหมวดหมู่เอกสารเก่า และเก็บรักษาเอกสาร วิเคราะห์เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับฮัจยีสุหลงฯ โขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 1 - 15 ก.ค. 61 11:31
72 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สืบสานประเพณี วัฒนธรรม วันสารท เดือนสิบวัดควนนอก หมู่ที่ 2 ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
15 2 - 15 ก.ค. 61 13:59
73 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae กีรออาตีสัมพันธ์เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ม.2 ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
6 6 - 28 ก.ค. 61 18:09
74 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอัลกุรอานด้วยระบบท่องจำ (อัลฮุฟาซ)โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง นักเรียนและครูผู้สอนโครงเรียนอัลกุรอานเพื่อสร้างอัจฉริยะ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
75 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae มุ่งสู่อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94170ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
9 11 - 28 ก.ค. 61 12:19
76 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดชายแดนใต้ศูนย์สาธิตที่ 1 ปัตตานี ณ.ชมรมศิลปินใต้ปลายด้ามขวาน 9/12 หมู่ที่ 1 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 94180 โทร. 08-9878-5454 ศูนย์สาธิตที่ 2 ยะลา ณ. ที่ทำการศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวายังกูเละ บ้านเลขทีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 - -
77 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (สิละ)ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
9 9 - 25 ก.ค. 61 20:34
78 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ภาษาพาเพลิน หนูก็เรียนได้มูลนิธิอัลฮูดาวันนูร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
11 2 - 14 ก.ค. 61 13:36
79 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สืบสานวัฒนธรรมไทย รายอสัมพันธ์ ชุมชนละเมาะบกชุมชนละเมาะบก ต.ตะลุบัน อ.สายบุรั จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
5 1 - 14 ก.ค. 61 12:06
80 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด (ตาดีกา) ปี พ.ศ.2559ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
81 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ประเพณีวัฒนธรรมกวนอาซูรอกาละเล่นกีฬาพื้นบ้านและการขับร้องอนาซีดสนามโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี หมู่ที่ ๓ ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
8 8 - 23 ก.ค. 61 23:43
82 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนตาดีกาเครือข่ายตาดีกานูรุลฮีอายะห์ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
83 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สร้างความเข้าใจบริบทในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอน ท่องวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติพหุวัฒนธรรมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
84 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ภาษาร้อยใจด้วยสื่อสันติภาพชายแดนใต้พื้นที่เป้าหมาย -มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี -จังหวัดปัตตานี เขตอุสาหกรรม(สะพานปลา) ตะโล๊ะสะมีแล มัสยิดกรือเซะ บางปู สุเหร่าตันหยง -จังหวัดนราธิวาส มัสยิด 300 ปี หาดนาราทัศน์ ชายแดนการค้าตากใบ พิพิธพันธ์ของโบราณยี่งอ -จังหวัดยะลา สวนน้ำขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
1 1 - 12 ส.ค. 61 17:47
85 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การอยู่ร่วมกันของประชาชนที่มีวัฒนธรรมหลากหลายภายใต้กฎหมายเดียวกัน300/122 หมู่บ้านออมทอง หมู่ที่ 4 ต.รุสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
16 15 - 25 ก.ค. 61 16:08
86 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการแก้ไขปัญหาผู้กระทำความผิดในกระบวนการยุติธรรม และการเยียวยาให้กับผู้เสียหายทางอาญา : กรณีศึกษาต.ตากใบ อ.ตากใบตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
5 5 - 15 ก.ค. 61 12:35
87 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สร้างพลังประชาชนคนยุติธรรมนำสันติสุขสู่ชุมชนชายแดนใต้1.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบาราโหม หมู่ที่ 1 ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 2.ห้องประชุมองคืการบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 3.ลานอเนกประสงคือาคารกีรออาตีมัสยิดบ้านบาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
4 1 - 14 ก.ค. 61 12:04
88 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae กลุ่มอาสาพัฒนาและป้องกันเขตชุมชน ม.2ต.ควนโนรี ม.2 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีม.2 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ม.2 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
2 - -
89 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae กลุ่มอาสาพัฒนาและป้องกันเขตชุมชน ม.1 ม. 6 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
2 - -
90 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เพิ่มศักยภาพเยาวชนเพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนชุมชมบ้านวังกว้าง หมู่ที่ 5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
15 - -
91 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อบรมให้ความรู้ด้านป้องกันตนเองจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ชุมชนบ้านโคกกอและชุมชนดอนยาง หมู่ที่ 8 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานีบ้านโคกกอ หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
2 - -
92 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 6 บ้านสวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานีหมู่ที่ 6 บ้านสวนสมเด็จ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
2 - -
93 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 1 บ้านสุไหงปาแน ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานีหมู่ที่ 1 บ้านสุไหงปาแน ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
- - -
94 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 11 กะลูปี ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานีหมู่ที่ 11 กะลูปี ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
- - -
95 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านบาโงสาเมาะ ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานีหมู่ที่ 3 บ้านบาโงสาเมาะ ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1 - -
96 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 5 คู ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานีหมู่ที่ 5 คู ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1 - -
97 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 บ้านน้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานีหมู่ที่ 3 บ้านน้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
2 - -
98 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 บ้านศาลาบุดี ต.สะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานีหมู่ที่ 2 บ้านศาลาบุดี ต.สะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
4 - -
99 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 ตรัง ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานีหมู่ที่ 2 ตรัง ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1 - -
100 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 บ้านบือราแง ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานีหมู่ที่ 2 บ้านบือราแง ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1 - -
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
107 items(1/2) 2 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 107 โครงการ