รายชื่อโครงการ จังหวัดนราธิวาส ปี 2560 (จำนวน 75 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การพัฒนาเทคนิคการเขียน การถ่ายภาพ การทำสารคดีสั้น เพื่อการสื่อสารและเพิ่มศักยภาพองค์ภาคประชาสังคม260/22 ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
2 2 - 14 ก.ค. 61 11:53
2 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต.ลุโบะบายะต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
9 9 - 27 ก.ค. 61 15:02
3 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาระบบป้องกันการแพร่ระบาดและช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดโดยชุมชนชุมชนบางปลาหมอ ม.2 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี, ชุมชนบ้านทอนอามาน ม.11 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส, ชุมชนบ้านปายอ ม.2 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา และชุมชนโคกยาง ม.8 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 1 - 14 ก.ค. 61 14:12
4 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae 7 มาตรการสกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่ สู่สถานศึกษาปลอดบุหรี่โรงเรียนขยายโอกาส จ.นราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
5 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สนับสนุนกีฬาต้านภัยยาเสพติดม.1 ต.รือเสาะ อ รือเสาะ จนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
6 1 - 15 ก.ค. 61 12:07
6 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ซาลามัติตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
17 18 - 18 ก.ค. 61 00:09
7 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ไขปัญหาและพัฒนา จชต. : ชีวิตปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งสังคมพหุวัฒนธรรม สันติสุขอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านไทยสุข (เป็นชุมชนที่มีทั้งไทยพุทธและมุสลิมอยู่ด้วยกัน) และชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
2 2 - 15 ก.ค. 61 12:10
8 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หนุนเสริมการแก้ไขปัญหา 3 จชต.ม.2 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 1 - 15 ก.ค. 61 11:31
9 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae นำสื่อมวลชนและตัวแทนการท่องเที่ยวมาเลเซียดูงานและนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 2 - 14 ก.ค. 61 12:17
10 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สานสัมพันธ์สายใยรักขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 8 - 13 ส.ค. 61 23:19
11 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ/สุขในพื้นที่จ.นราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
4 1 - 15 ก.ค. 61 13:52
12 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การอบรมเผยแพร่ศาสนาอิสลาที่บริสุทธิ์ในงานดะวะห์เพื่อแก้ไขปัญหา 3 จชต. ในมิติศาสนา3 จชต.ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
8 8 - 4 ส.ค. 61 17:19
13 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง บาเจาะ1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบาเเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 3 - 14 ก.ค. 61 12:07
14 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ศรีสาครขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
15 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ระเงะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
16 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและการอำนวยความยุติธรรมสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเลขที่ 5 ถ.ระแงะ่มรรคา ม.7 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
22 22 - 1 ส.ค. 61 00:17
17 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อบรมศาสนธรรมนำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
9 9 - 2 ส.ค. 61 12:26
18 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยกระบวนการซูรอเขตพื้นที่ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
25 25 - 16 ส.ค. 61 15:14
19 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง เจาะไอร้องขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
20 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ตากใบขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
21 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง รือเสาะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
22 J9604
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์บ้านซีโปร์ หมู่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
28 28 - 19 ต.ค. 61 22:02
23 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ส่งเสริมอาชีพเยาวชนเลี้ยงปลาในกระชังบ้านโคก หมู่ที่ 5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้องขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
24 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การเสริมสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมกสร้างสรรค์แก่เด็กเยาวชนในชุมชนบ้านลุโบะดาโต๊ะชุมชนบ้านลุโบะดาโต๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 - -
25 J 96037
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ปลูกกาแฟในสวนยางเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
6 - -
26 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae โรงเรียนชาวนาฟื้นฟูนาร้างด้วยเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
27 148/2560
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สานพลังพลเมืองจิตอาสาประชารัฐเพื่อบริบาล กลุ่มเปราะบาง13 อำเภอ 77 ตำบล 87 อปท. 589 หมู่บ้าน ในจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
9 3 - 15 ก.ค. 61 12:20
28 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae บ้านฉันสวรรค์ของฉันและการผลิตสื่อสร้างสันติภาพสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 1 - 15 ก.ค. 61 11:45
29 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนต.แว้ง กิจกรรมชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
15 1 - 15 ก.ค. 61 12:02
30 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายแกนนำในพื้นที่เพื่อการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ จ.นราธิวาส86 ม.3 ถ.รามโกมุท ต.ยี่่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 3 - #1 14 ก.ค. 61 14:02
31 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ส่งเสริมการมีอาหารและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนของผู้มีรายได้น้อยและว่างงานในชุมชนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
32 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนบ้านชุมบกบ้านชุมบก หมู่ที่ื 9 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 - -
33 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม หมู่ที่ 3 บ้านโต๊ะแบบ ต.มะรือโบออกขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
34 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สร้างสรรค์สังคม ด้วยสื่ออิสลามขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
35 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ต.มะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาสตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
13 2 - 8 ส.ค. 61 20:20
36 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อบรมอาชีพเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายทางแอฟฟิเคชั่น (ไลน์) ให้กับพี่น้องในชุมชน(77 ต.)45/2-3 ถนนนรา-ตากใบ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
5 6 - 17 ก.ค. 61 13:40
37 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับน้อง ๆ ตาดีกา กิจกรรม เลี้ยงปลาหมอชุมพรเพื่อสร้างรายได้ให้องค์กรและเป็นอาหารกลางวัน116 หมู่ที่ 4 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
15 15 - 30 ก.ค. 61 20:01
38 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ฝึกและพัฒนาอาชีพสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกิจกรรมโครงการแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ี 1ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัสตำบลตันหนงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสรุ่นที่ 2 ณ.สถาบันการเงินชุมชนวัดไชยรัตนารามหมู่ 3(วัดบ้านไท) ตำบล ตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
9 9 - 18 ก.ค. 61 21:37
39 069
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae แปรรูปข้าวโพดและฟักทองกลุ่มแม่บ้านนาโอนและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลรือเสาะจ.นราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
4 1 - 15 ก.ค. 61 11:38
40 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อบรมและส่งเสริมอาชีพเพื่อชุมชนยั่งยืนชุมชนบ้านยะกังตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
10 10 - 22 ก.ค. 61 11:13
41 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์อิซละห์บ้านกูบูหมู่ที่ 6 บ้านกูบู ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส หมู่ที่ 10 บ้านบึงฉลาม ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
9 9 - 16 ก.ค. 61 10:58
42 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อัลฟารุกสร้างคน ขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืนบ้านกือทอง หมู่ที่ 5 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
14 14 - #1 21 ก.ค. 61 11:32
43 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาเยาวชนคนต้นแบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
44 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจ.นราธิวาสเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองตนภายใต้กรอบกฎหมายบ้านเมืองและบทบัญญัติอิสลามผ่านกระบวนการฮะละเกาะฮ์ อัลกุรอาน (เรียนรู้บทบัญญัติ)มัสยิดหะยีดาวูด ถ.พนาสณฑ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
12 12 - 19 ก.ค. 61 10:32
45 ๋่่
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การพัฒนาทักษะการอ่านและการสอนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักการอ่านแบบ กีรออาตี บ้านสะหริ่ง ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาสศูนย์เรียนรู้ภาษาอัลกุรอานบ้านสะหริ่ง หมู่ที่ ๑ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
16 17 - 19 ก.ค. 61 01:40
46 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลุ่มองค์กรแกนนำภาคประชาสังคม ต.จอเบาะตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 6 - 15 ส.ค. 61 21:32
47 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae Road of life and educationขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
48 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ เพื่อเป็นเกราะป้องกันเยาวชนจากยาเสพติดโรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) ม.6 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
2 - -
49 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพกลไกชายคามัสยิดนำร่องจ.นราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
50 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนศูนย์ฯ (ตาดีกา) อ.เมืองนราธิวาส เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต. ตามหลักสูตรฟัรฎูอีนฯ 2559ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
51 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ผลิตหนังสือนิทานคุณธรรมภาษาบาฮาซาก้าวทันอาเซียนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
13 1 - 15 ก.ค. 61 12:42
52 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ PPS แนะแนวสัญจร สานฝันน้องสู่อนาคต ประจำปี 2560ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
2 2 - 15 ก.ค. 61 12:09
53 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ศิลปะ วรรณกรรม และการเปิดพื้นที่การเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมในชุมชนพหุวัฒนธรรมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
54 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนตามหลักศาสนาอิสลามเด็กและเยาวชบ้านสามแยกหมู่ที่ 6 ตำบลกายูคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 2 - 14 ก.ค. 61 12:14
55 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจำมัสยิด (ตาดีกา) ปี พ.ศ.2559ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
4 1 - 14 ก.ค. 61 12:08
56 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae คืนรอยยิ้มให้น้อง ๆ ชายแดนใต้ด้วยศาสตร์พระราชาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
57 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เครือข่ายจักรยานเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้หมู่ที่5ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
9 1 - 15 ก.ค. 61 11:32
58 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เยาวชนต้นกล้า ป้องกัน แก้ไขและต้านภัยยาเสพติดศาลาหมู่บ้าน.กม3สายยะลา ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
1 - -
59 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การมีส่วนร่วมของประชาชนกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสู่สังคมสันติสุข ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
5 5 - 15 ก.ค. 61 11:53
60 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันตำบลเกาะสะท้อนตำบลนานาค ตำบลโฆษิต ตำบลไพรวะันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
2 2 - 15 ก.ค. 61 12:04
61 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 6 บ้านบาเละ ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาสหมู่ที่ 6 บ้านบาเละ ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาสหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1 - -
62 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 4 ซือเลาะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาสหมู่ที่ 4 ซือเลาะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาสหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
- - -
63 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. หมู่ที่ 2 ยะลูตง ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาสหมู่ที่ 2 ยะลูตง ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาสหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
2 1 - 22 มี.ค. 61 11:45
64 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 บูเกะบากง ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาสหมู่ที่ 2 บูเกะบากง ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาสหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
2 2 - 28 มี.ค. 61 20:43
65 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 4 โคกมะม่วง ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาสหมู่ที่ 4 โคกมะม่วง ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาสหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
- - -
66 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 ทรายขาว ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาสหมู่ที่ 2 ทรายขาว ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาสหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
2 - -
67 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae บือราแงเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืนหมู่ที่ 9 บือราแง ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาสหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3 - -
68 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 6 ไอร์บาลอ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาสหมู่ที่ 6 ไอร์บาลอ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาสหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1 1 - 22 มี.ค. 61 11:56
69 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 โต๊ะเวาะ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาสหมู่ที่ 3 โต๊ะเวาะ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาสหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3 - -
70 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 1 กาหลง ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาสหมู่ที่ 1 กาหลง ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาสหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1 1 - 22 มี.ค. 61 11:50
71 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 8 ราษฏร์ผดุง ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาสหมู่ที่ 8 ราษฏร์ผดุง ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาสหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1 1 - 25 มี.ค. 61 17:26
72 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 3 ทุ่งขนุน ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาสหมู่ที่ 3 ทุ่งขนุน ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาสหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
- - -
73 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอ.บต. หมู่ที่ 4 สากอ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาสหมู่ที่ 4 สากอ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาสหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1 - -
74 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 2 ร่อน ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาสหมู่ที่ 2 ร่อน ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาสหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1 1 - 22 มี.ค. 61 11:31
75 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae หมู่บ้านเข้มแข็ง ศอบต. หมู่ที่ 5 กาหนั๊ว ต.กาลิชา อ.ระแงะ จ.นราธิวาสหมู่ที่ 5 กาหนั๊ว ต.กาลิชา อ.ระแงะ จ.นราธิวาสหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
- - -
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 75 โครงการ