รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "ประเทือง" (จำนวน 16 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ควนเหลงร่วมใจ จัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
10 10 - #1#2 #1 3 ก.ค. 62 14:42
2 58-04009
(โครงการ)ปี 2558
พิทยา ทองหนูนุ้ย กล้วยเภาร่วมใจจัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะชุมชนกล้วยเภา ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 43 6 #1#2 #1 20 พ.ย. 59 15:49
3 58-03979
(โครงการ)ปี 2558
นายเสงี่ยม ศรีทวี ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียงบ้านฝาละมี หมู่ที่ 1 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 35 6 #1#2 #1 20 พ.ย. 59 14:48
4 58-03822
(โครงการ)ปี 2558
supakon รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง)บ้านศาลาไม้ไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 32 4 #1#2 #1 20 พ.ย. 59 16:51
5 58-03980
(โครงการ)ปี 2558
สิริกาณ ทิพย์เพ็ง ร่วมใจรักษ์สภาพแวดล้อมสู่สุขภาวะบ้านควนปอมชุมชนบ้านควนปอม ม.11 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 33 4 #1#2 #1 20 พ.ย. 59 16:43
6 58-03999
(โครงการ)ปี 2558
จริยา เพ็ชรจำรัส โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุขชุมชนโคกทราย หมู่ 5 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
36 32 4 #1#2 #1 20 พ.ย. 59 16:27
7 57-01448
(โครงการ)ปี 2557
สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่หมู่ที่ 8 บ้านศาลาไม้ไผ่ ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 42 5 #1#2 #1#2 11 ก.ค. 58 14:32
8 57-01447
(โครงการ)ปี 2557
180 วัน สลัดมันเอาอยู่ ชาวต้นประดู่สู้สู้หมู่ที่ 1 ตำบลชะรัด อำเภอกงหราโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 41 5 #1#2 #1#2 4 ส.ค. 58 09:44
9 57-01435
(โครงการ)ปี 2557
โรงเรียนชาวนาบ้านควนขี้แรด (ต่อเนื่อง)หมู่ที่7 ต.ชะรัดอ.กงหราจ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 45 4 #1#2 #1#2 11 ก.ค. 58 14:20
10 57-01433
(โครงการ)ปี 2557
เยาวชนวัยใส ใส่ใจ ป้องกันภัยยาเสพติดบ้านหูเล่ (ต่อเนื่อง)ม.8 บ้านหูเล่ ตำบลชะรัด อำเภอกงหราโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 38 4 #1#2 #1#2 11 ก.ค. 58 14:25
11 55-01934
(โครงการ)ปี 2555
เสณี จ่าวิสูตร จัดการขยะชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านชะรัดหมู่ที่ 5 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 48 2 #1 #1#2 24 ก.ย. 56 15:48
12 55-01924
(โครงการ)ปี 2555
เสณี จ่าวิสูตร การมีส่วนร่วมป้องกันภัยยาเสพติดเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านหูเล่บ้านหูเล่ หมู่ที่ 8 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
33 33 2 #1#2 #1#2#3 24 ก.ย. 56 18:34
13 55-01921
(โครงการ)ปี 2555
เสณี จ่าวิสูตร สุขภาพดีด้วยวิถีมุสลิมหมู่ที่ 4 บ้านท่ายาง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
39 39 2 #1#2 #1#2 27 ก.ย. 56 18:52
14 55-01919
(โครงการ)ปี 2555
เสณี จ่าวิสูตร จัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้วหมู่ที่ 9 ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 46 2 #1#2 #1#2 24 ก.ย. 56 17:42
15 55-01818
(โครงการ)ปี 2555
เสณี จ่าวิสูตร อาหารดีสุขภาพแข็งแรง สู่ชุมชนน่าอยู่บ้านควนขี้แรดหมู่ที่ 7 ตำบล ชะรัด อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 37 2 #1#2 #1#2 20 พ.ย. 56 09:37
16 54-01540
(โครงการ)ปี 2554
ประเทือง กระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนบ้านนามะพร้าวหมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
24 22 - 2 30 ส.ค. 54 15:24
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ