รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "นารีรัตน์ เบ็ญสลาหมัน" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03929
(โครงการ)ปี 2558
นารีรัตน์  เบ็ญสลาหมัน เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำบ้านห้วยน้ำดำ หมู่ที่ 1 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
85 82 3 #2#1 #1 14 พ.ย. 59 11:46
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ