รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "นายอำนวย จันทร์แดง" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03972
(โครงการ)ปี 2558
นายอำนวย  จันทร์แดง เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากรบ้านผังปาล์ม 7 ม.7ต.ปาล์มพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 20 4 #1 9 ก.ย. 59 11:55
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ