รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "นางรัชนู มีชนะ" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03883
(โครงการ)ปี 2558
นางรัชนู มีชนะ บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านควนหนองหงส์ ม.3 ต.ควนหนองหงส์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
57 49 8 #1#2 #1 26 ต.ค. 59 23:39
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ