รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "นางดารุณี ศักดิ์เจริญ ณ นครพนม" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03805
(โครงการ)ปี 2558
นางดารุณี ศักดิ์เจริญ ณ นครพนม โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนาบ้านเตราะแก่น ม.5 ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานีโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
62 51 11 #1#2 #1 15 ต.ค. 59 16:48
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ