รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "นางสาวอมรรัตน์ ธรรมรัตน์" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03813
(โครงการ)ปี 2558
นางสาวอมรรัตน์  ธรรมรัตน์ ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนซอยปลักควาย 37/2. หมู่ที่ 1 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 39 8 #1#2 #1 14 ต.ค. 59 01:06
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ