รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "นางแวนูรียะห์ สาและ" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03994
(โครงการ)ปี 2558
นางแวนูรียะห์   สาและ หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุขบ้านยะออ ม.1 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาสโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 43 5 #1#2 #1 4 พ.ย. 59 16:18
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ