รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "น.ส.ปัทมา เอียดดี" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03921
(โครงการ)ปี 2558
น.ส.ปัทมา เอียดดี เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงูหมู่ 6 บ้านหัวทาง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูลโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 41 6 #1#2 #1 16 พ.ย. 59 12:42
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ