รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "ขนิษฐา" (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 56-00272
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee ใกล้บ้านใกล้ใจ สร้างจิตสดใส สุขภาพแข็งแรงชุมชนดอนหว้าดอนตำเสา เทศบาลตำบลน้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนองโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
27 25 3 #1#2 #1#2 ½ ½ 11 ก.ค. 57 16:06
2 54-01526
(โครงการ)ปี 2554
ขนิษฐา โครงการกลุ่มคนดอนร่วมใจใร้ขยะชุมชนดอนหว้าดอนตำเสา เทศบาล ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนองโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
20 20 - 4 3 ก.ค. 55 21:45
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ