รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "โครงการชุมชนส้านแดงเกษตรอินทรีย์อยู่ดีมีสุข" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 54-01493
(โครงการ)ปี 2554
โครงการชุมชนส้านแดงเกษตรอินทรีย์อยู่ดีมีสุข โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์อยู่ดีมีสุขชุมชนบ้านส้านแดง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
11 11 - 3 6 ธ.ค. 54 19:14
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ