รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "นายเล็ก สุกุมารพันธุ์" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 5401582
(โครงการ)ปี 2554
นายเล็ก สุกุมารพันธุ์ โครงการยะหาน่าอยู่ ลดขยะ ลดขัดแย้งเทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
10 9 - 4 5 พ.ย. 54 16:02
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ