รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "tosaphorn" (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 57-01536
(โครงการ)ปี 2557
สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง)ชุมชนพรหมมานนท์โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
53 54 1 #1#2 #1 3 ก.ค. 58 10:32
2 54-01593
(โครงการ)ปี 2554
tosaphorn สร้างท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนพรหมมานนท์ เทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่บ้านเฉลิมพระเกียติ ชุมชนพรหมมานนท์โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 17 - 3 28 ส.ค. 54 19:07
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ