รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "kungynet" (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03852
(โครงการ)ปี 2558
kungynet ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2)บ้านสี่แยกวัดโหนด หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
53 49 4 #1#2 #1 27 ต.ค. 59 20:45
2 54-01502
(โครงการ)ปี 2554
kungynet ร่วมสร้างชุมชนโพธิ์ทองให้น่่าอยู่- ชุมชนบ้านสี่แยกวัดโหนด หมู่ที่ ๕ ตำบล โพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
46 - - 4
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ