รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "ฮัมดี ขาวสะอาด" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 54-01580
(โครงการ)ปี 2554
ฮัมดี ขาวสะอาด โครงการ “ กระบวนการชูรอตามทัศนะอิสลาม สร้างชุมชนให้น่าอยู่ ”บ้านบือเระ ม.7 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
35 33 - 4 4 มี.ค. 55 16:19
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ