รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "Peeraya Jindamanee" (จำนวน 5 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 55-00251
(โครงการ)ปี 2555
parichat โครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการอย่างยั่งยืนตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา(พื้นที่นอกเขตเทศบาล)สำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
16 17 1 #1#2 #1 ½ 27 พ.ค. 56 15:31
2 55-00869
(โครงการ)ปี 2555
parichat โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยนอนติดเตียงที่บ้านแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาสำนักงาน สช. จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะ ๑๔ จังหวัดภาคใต้
24 24 - #1#2 #1 ½ 25 ธ.ค. 56 11:54
3 55-01999
(โครงการ)ปี 2555
วินิจ ชุมนูรักษ์ โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้ ปี 5514 จังหวัดพื้นที่ภาคใต้โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
37 38 - #1 8 เม.ย. 62 20:56
4 55-01917
(โครงการ)ปี 2555
Peeraya Jindamanee วงเวียนสุขภาพลดเสี่ยงลดโรคชุมชนคลองผ่าน เทศบาลคลองแงะ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
42 41 1 #1#2 #1#2 13 ก.ย. 56 15:27
5 55-01891
(โครงการ)ปี 2555
Peeraya Jindamanee การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลคลองแงะ ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
31 30 1 #1#2 #1 5 พ.ย. 56 22:52
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ