รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "ไพฑูรย์ (พัทลุง)" (จำนวน 39 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 61-01865
(โครงการ)ปี 2562
ไพฑูรย์ (พัทลุง) โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุงNode Flagship จังหวัดพัทลุง
15 13 - #1#2 30 พ.ย. 62 15:15
2 ???
(โครงการ)ปี 2561
เสณี จ่าวิสูตร ทดสอบ node flagship
4 - -
3 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง
18 17 - #1#2 #1 24 ต.ค. 62 11:55
4 61-0186
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
8 8 - #1#2 24 ส.ค. 62 13:55
5 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นด้วยเกษตรผสมผสานแบบธรรมชาติที่บ้านโคกไทรบ้านโคกไทร - นาเหรน ม.1 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
23 23 - #1#2 #1 30 ก.ย. 62 16:35
6 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ควนเหลงร่วมใจ จัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
10 10 - #1#2 #1 3 ก.ค. 62 14:42
7 61018650
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
9 9 - #1#2 #1#2 12 ต.ค. 62 12:31
8 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) บ้านเขาแดงร่วมใจเป็นชุมชนไร้ถังขยะ
20 20 - #1#2 23 ก.ย. 62 14:01
9 61-01856
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
39 39 - #1#2 #1 26 พ.ย. 62 15:59
10 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต
11 11 - #1#2 26 ก.ย. 62 13:58
11 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง
29 29 - #1#2 10 ต.ค. 62 06:14
12 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระหมู่บ้านโหล๊ะจันกระ ม.6 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
31 31 - #1#2 4 ต.ค. 62 13:05
13 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านใสประดู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุงม.2 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
8 8 - #1#2 26 ต.ค. 62 21:08
14 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียนจังหวัดพัทลุง
26 26 - #1#2 #1 26 พ.ย. 62 10:18
15 6100-124
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน
15 15 - #1#2 24 ก.ย. 62 12:38
16 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) โครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวสุขภาวะอำเภอกงหรา
24 24 - #1#2 #1 30 ก.ย. 62 21:27
17 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นร้อยลูกปัดสร้างงานที่บ้านโคกวา
10 6 - #1 13 พ.ค. 62 21:03
18 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง
33 33 - #1#2 27 ต.ค. 62 20:15
19 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ใส่ใจครอบครัว รั้วป้องกันโรค เลือกบริโภคปลอดภัยบ้านฝาละมี
11 11 - #1#2 22 ต.ค. 62 13:39
20 61-0186
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) ฟื้นชีวิตคืนเศรษฐกิจชาวสวนยางพัทลุงด้วยกระบวนการพัฒนาสวนยางเป็นพื้นที่พืชร่วมยาง
24 24 - #1#2 27 ก.ย. 62 11:56
21 61-01865
(โครงการ)ปี 2561
ไพฑูรย์ (พัทลุง) สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง
23 23 - #1#2 #2#1 29 ก.ย. 62 12:26
22 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้)งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61
5 3 - #1 3 พ.ค. 61 12:18
23 58-03879
(โครงการ)ปี 2558
maliwan ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2)บ้านควนพัง หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 27 3 #1#2 #1 15 ธ.ค. 59 21:30
24 57-01422
(โครงการ)ปี 2557
เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุขบ้านออกศาลา หมู่ที่ 5 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 28 2 #1#2 #1#2 27 ก.ค. 58 17:13
25 57-01420
(โครงการ)ปี 2557
บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะหมู่ที่ 6 บ้านหาดสูง ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
37 37 - #1#2 #1#2#3 2 ส.ค. 58 16:24
26 57-01470
(โครงการ)ปี 2557
ข้าวสังหยดขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพังบ้านห้วยข่อย หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
34 29 2 #1#2 #1#2#3 11 ก.ค. 58 13:12
27 57-01424
(โครงการ)ปี 2557
โครงการตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชน ม.13 บ้านนา ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุงหมู่ที่ 13 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
31 31 1 #1#2 #1#2 25 ส.ค. 58 10:19
28 55-00993
(โครงการ)ปี 2555
ไพฑูรย์ (พัทลุง) โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ด้วยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ห้วยหนุนปานหมู่ที่ 10 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
17 13 1 #1#2 #1#2 19 ก.ค. 56 10:21
29 55-01864
(โครงการ)ปี 2555
ไพฑูรย์ (พัทลุง) โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พื้นที่ ม.6 ต.เกาะต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง บริเวณอ่างเก็บน้ำป่าพะยอมโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
19 19 1 #1#2 #1#2 5 ธ.ค. 56 15:10
30 55-01863
(โครงการ)ปี 2555
ไพฑูรย์ (พัทลุง) พัฒนาพื้นที่สาธารณะห้วยหนองถินเพื่อสุขภาพหมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
21 21 3 #1#2 #1 17 ก.ย. 56 15:57
31 54-01504
(โครงการ)ปี 2554
นายไพบูลย์  พูลเอียด โครงการชุมชนปลอดขยะ ลดภาวะมลพิษชุมขนหมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
6 1 - 2 25 ธ.ค. 54 10:47
32 54-01622
(โครงการ)ปี 2554
roen ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่หมู่บ้านสามหนอง หมู่ที่ 12 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงหมู่ที่ 12 ตำบลชะมวง อำเอควนขนุน จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
5 - - 2
33 54-01547
(โครงการ)ปี 2554
ไสตอตก โครงการแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรชุมชนบ้านไสตอตกสายน้ำคลองตลิ่งชัน หมู่ที่ 16 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
11 6 - 2 11 ธ.ค. 54 19:20
34 54-01545
(โครงการ)ปี 2554
วิไลพร  สุขสวัสดิ์ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านค่ายเสือชุมชนบ้านค่ายเสือ 82 ม.4 มะกอกเหนือโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
3 - - 2
35 53-01743
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์คลองตลิ่งชัน ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุงคลองตลิ่งชัน ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
1 - -
36 53-01778
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการน้ำใสจากใจชุมชนห้วยช้างเล่นม. 14 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
1 - -
37 53-01745
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการอนุรักษ์ ฟื้นคืนชีวิต คลองวังหิน บ้านเกาะทัง ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงบ้านเกาะทัง ม.5 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
38 53-01768
(โครงการ)ปี 2553
สุรยานี โครงการอนุรักษ์คลองสะบ้าย้อย น่าดูน่ามองให้ท้องถิ่นน่าอยู่ม. 4 บ้านโคกวา ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
39 53-01767
(โครงการ)ปี 2553
เสณี จ่าวิสูตร โครงการก้าวแรกที่ดอนนูด ดอนนูดน่าอยู่สู่สุขภาวะที่ดีบ้านดอนนูด ม. 2 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุงโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
- - -
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 39 โครงการ