รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "สุเมศท่าไร่" (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03849
(โครงการ)ปี 2558
สุเมศท่าไร่ แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2)บ้านคลองหมาก หมู่ที่3 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 33 6 #1#2 #1 9 พ.ย. 59 15:36
2 55-01812
(โครงการ)ปี 2555
ทวีชัย อ่อนนวน โครงการปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก หมู่ที่3 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่หมู่ที่ 3 บ้านคลองหมาก (ท่าไร่) ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
30 28 4 #1#2 #1#2#3 26 ส.ค. 56 17:36
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ