รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "อำพันธ์" (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03818
(โครงการ)ปี 2558
อำพันธ์ บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
53 48 5 #1#2 #1 16 พ.ย. 59 08:57
2 56-00242
(โครงการ)ปี 2556
somjai โครงการบ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรคบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
29 25 4 #1#2 #1#2 23 พ.ค. 57 12:28
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ