รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "thairath53" (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03846
(โครงการ)ปี 2558
thairath53 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน ตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
47 35 12 #1#2 #1 19 พ.ย. 59 11:54
2 56-01491
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนานบ้านคลองขนาน หมู่ที่3 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
26 16 14 #1#2 #1#2#3 30 ก.ย. 57 14:43
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ