รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "noothong" (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03909
(โครงการ)ปี 2558
noothong คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2)บ้านดอนโรง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
48 40 8 #1#2 #1 27 ต.ค. 59 09:15
2 56-01512
(โครงการ)ปี 2556
Peeraya Jindamanee ดอนโรงสร้างสุข ด้วยวิถีเกษตรพอเพียงบ้านดอนโรง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเีชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
43 35 8 #1#2 #1#2 18 ก.ย. 57 10:43
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ