รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "phanuthatmusi" (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 58-03932
(โครงการ)ปี 2558
phanuthatmusi สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง)บ้านห้วยยวนเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
69 65 4 #1#2 #1 21 พ.ย. 59 14:54
2 57-01481
(โครงการ)ปี 2557
ป่าต้นน้ำบ้านห้วยยวนเหนือหมู่ทีj 7 บ้านห้วยยวนเหนือ ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
41 38 3 #1#2 #1 24 ก.ค. 58 11:17
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ