รายชื่อโครงการ ปี 2560 (จำนวน 279 โครงการ)

279 items(1/3) 2 3 Next » Last »|
รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae บริหารโครงการการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม (ตัวอย่าง)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 3 - 23 เม.ย. 61 11:10
2 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ส่งเสริมพัฒนาสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
2 1 - 14 ก.ค. 61 12:02
3 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ค่ายอบรมการละครเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อชุมชนสู่สันติสุข ชายแดนใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
11 11 - 14 ก.ค. 61 14:49
4 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเรียนรู้แก่สมาชิกเครือข่ายราษฎรอาสาและประชาชนทั่วไป ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
11 11 - 31 ก.ค. 61 14:52
5 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง สะบ้าย้อยขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
6 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เยาวชนจิตอาสาพัฒนาศักยภาพพื้นที่และวิถีชุมชนตำบลบ้านโหนด ม.3,4,6,7 ตำบลเปีียน ม.4 อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
2 1 - 15 ก.ค. 61 11:40
7 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
8 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพวิสาหกิจชุมชนธนาคารออมทรัพย์ชุมชนบ้านแพร้ว หมู่ที่ 8 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
9 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ให้ความรู้ ฟื้นฟู ป่าชายเลน ตำบลปากบางตำบลปากบางขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 1 - #1 13 ส.ค. 61 12:05
10 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สัมมนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อก้าวทันสู่การพัฒนายุค 4.044 หมู่ที่ 3 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
8 6 - 14 ก.ค. 61 14:31
11 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae "หนูจะเป็นเด็กดี" กีรออาตีประจำมัสยิดนูรุดดีนบ้านล่องควนศูนย์พัฒนาเยาวชน หนูจะเป็นเด็กดี มัสยิดนูรุดดีน ม.๖ ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 8 - 24 ก.ค. 61 20:41
12 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีลอยกระทงบ้านท่าไทร ม.7 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 3 - 15 ก.ค. 61 13:58
13 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อสานเสวนาเยาวชนพุทธมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวดสงขลา ระยะเวลาดำเนินงานขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
1 - -
14 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้การใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎอีน ประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮฺ) ปี พุทธศักราช 2559/ฮิจเราะฮฺศักราช 1437โรงเรียนตัสดีกียะห์ ม.1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
11 12 - 22 ก.ค. 61 20:10
15 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอัลกุรอาน สถาบันอัลกุรอานสัมพันธ์ ต.ล่องควน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลาบ้านปลักไม้ไผ่ ตำบลล่องควน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
13 13 - 23 ก.ค. 61 14:43
16 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การสร้างความเข้าใจกลุ่มเครือข่ายชายแดนใต้ในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ออนไลน์สำหรับเยาวชนในการประชาสัมพันธ์เชิงบวกของ เครือข่ายภาคประชาสังคมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
17 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เยาวชนสานใจสู่ความสงบสันติโรงเรียนสันติวิทย์ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
17 17 - 16 ก.ค. 61 15:52
18 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae Develop Product Desing การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
6 1 - 14 ก.ค. 61 14:35
19 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae บัณฑิตจิตอาสา นักพัฒนาสันติสุขตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 8 - 27 ก.ค. 61 14:33
20 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ค่ายฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมระดับต.และการสื่อสารชุมชน MOBILE JOUNALIST (MOJO)รุ่นที่ 1 กลุ่มเยาวชนอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีรุ่นที่ 2 กลุ่มดอกไม้ยิ้ม ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลารุ่นที่ 3 กลุ่มชุมชนแว้ง ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสรุ่นที่ 4 กลุ่มชุมชนโคกสะตอ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสรุ่นที่ 5 กลุ่มชุมชนอัขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
14 14 - 1 ส.ค. 61 11:35
21 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อบรมเยาวชนจิตอาสากู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่อ.รามัน จ.ยะลา1. โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยาหมู่ที่ 1 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา2. วิทยาลัยการอาชีพรามัน หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา3. โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา ถนนยะลา-โกตาบารูตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา4. โรงเรียนมะฮัดดะวะห์อิสลามียะห์หมู่ทขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
24 24 - 8 ส.ค. 61 11:25
22 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
23 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพเยาวชนด้วยหลักศาสนธรรมบำบัดห่างไกลยาเสพติดหมู่บ้าน บ้านตะโละ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลาพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนบ้านตะโละ หมู่ที่ 3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
11 11 - 21 ก.ค. 61 22:30
24 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เด็กและเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด ชุมชนกะตูปะและชุมชนใกล้เคียงในต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลาม.6 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
9 9 - 23 ก.ค. 61 12:48
25 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิก กองทุนอิบนูอัฟฟานอามานะห์ ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
26 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พลังเยาวชนสร้างเครือข่ายต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดโรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู 59 หมู่ 2 ตำบล บาโงย อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา 95140ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
9 1 - 14 ก.ค. 61 12:01
27 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการบทบาทผู้นำและมัสยิดในการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามวิถีแห่งอิสลามอย่างยั่งยืนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
28 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างความเข้าใจและแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีของชุมชน ไทยพุทธในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
2 1 - 14 ก.ค. 61 12:04
29 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae บ่มเพาะ แตกหน่อ ต่อยอด เมล็ดพันธุ์ สันติภาพจังหวัดยะลา ตำบลยุโปตำบล หน้าถ้ำขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
9 2 - 15 ก.ค. 61 11:45
30 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง กรงปีนังขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
31 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ยะหาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 - -
32 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง ธารโตขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
33 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง อ.รามัน จ.ยะลาณ มัสยิดดุลเราะมัน หมู่ที่ 5 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
6 6 - 14 ก.ค. 61 13:27
34 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ศานติวัฒนธรรม "สะพาน" ข้ามความขัดแย้งขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
35 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อบรมแกนนำเยาวชนต้นแบบสันติวิธีห้องประชุมตลาดนัดซอฮาบะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
8 8 - 20 ส.ค. 61 03:07
36 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ปัญญาชนมุสลิมการกับการสร้างสังคมสันติสุขขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
37 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง บันนังสตาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
38 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผ้าบาติกเพื่อเพิ่มรายได้ ลดการว่างงาน เพื่อสืบสานตำนานศิลป หัตถกรรมท้องถิ่น ชาวปักต์ใต้ศูนย์ประสานงาน เก๋บาติก เลขที่ 7 ถ.คุปตาสา ซ.2 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร. 073-222-644 08-1442-7026 08-7836-3621ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 - -
39 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มโรงแปรรูปปลาดุกร้าและปลาส้ม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าบ้านคลองทราย เพื่อการบริโภคและจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
40 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพนักข่าวภาคพลเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
8 3 - 14 ก.ค. 61 14:19
41 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปกล้วยหินยะลา แบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
42 J95032
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ส่งเสริมอาชีพการตัดผมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 7 - 18 ก.ค. 61 17:44
43 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ปลูกผักกางมุ้งสร้างรายได้ให้กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนกาลอขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
44 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาชีพเพื่อพัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้านในเขต ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา36 ม.2 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 7 - #1 20 ส.ค. 61 12:02
45 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การจัดการขยะโดยชุมชนหมู่ 4 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
8 1 - 14 ก.ค. 61 12:05
46 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ป้องกันและเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง ชุมชนบ้านควน หมู่ที่ 5 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลาตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 6 - 15 ก.ค. 61 13:22
47 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชนต. จ.ยะลา สร้างความเข้มแข็งให้กับแกนนำสภาองค์กรชุมชนต.จ.ยะลา จำนวน 59 ต.59 ตำบล เช่น ตำบลเปาะเส้ง8 อำเภอ เช่น อำเภอเมือง จังหวัดยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
8 2 - 15 ก.ค. 61 11:56
48 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีมายา หน้าถ้ำชุมชนตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
4 4 - 24 ก.ค. 61 22:45
49 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลาตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
6 5 - 15 ก.ค. 61 13:28
50 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สีสันกำแพงแดนใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
51 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
2 2 - 22 ก.ย. 61 10:43
52 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae "สร้างเวที สร้างโอกาส สร้างคน"ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
53 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนตาดีกานูรูลฮูดา บ้านปอเยาะ ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
54 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาบุคลิกภาพครูผู้สอนและนักเรียนตาดีกาเครือข่ายตาดีดารุล อัฎฟาล ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
55 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อบรมนักเรียนเพื่อปลูกฝังหลักศาสนาอิสลาม วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่นตาดีการูรูลฮีดายะห์ม.5 ต ยะต๊ะอ รามันจ ยะลา และ ตาดีกาดารูลนาอีม ม.3ต ยะต๊ะ อ รามันจ ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
8 8 - 31 ส.ค. 61 23:30
56 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เทศน์แอนด์ทอล์ค ธรรมะสมานฉันท์ สร้างสีสันปลายด้ามขวานไทยขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
57 J95016
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อบรมองค์ความรู้และการปฏิบัติตามหลักการอิสลามแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางอ.เมือง จ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
4 2 - 30 ก.ค. 61 15:40
58 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae บรรพชาอุปสมบทชาวพุทธเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช (ในพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
59 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 1 - 14 ก.ค. 61 12:11
60 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ชุมชนต้นแบบคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พลัง บวร.ม. 4,5,1 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 7 - 17 ก.ค. 61 19:19
61 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae Deep South Children Voice for Peace เสียงเด็กชายแดนใต้เพื่อสันติภาพขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 3 - 15 ก.ค. 61 14:28
62 J95011
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ส่งเสริมทักษะการเรียนและการค้นหาตนเองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(Senior Sharing พาน้องพิชิตฝัน)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
1 - -
63 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ภาพ (สันติ) ภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
64 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ปลูกต้นกล้ามนุษยธรรม รุ่นที่ 3/2560หอประชุมตลาดซอฮาบะฮฺ ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
11 12 - 18 ก.ค. 61 13:09
65 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae อบรมสัมมนากรรมการสภานักเรียนเพื่อสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยและแรงบันดาลใจสร้างสันติภาพอ.เมือง จ.ยะลา / ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 3 - 14 ก.ค. 61 13:59
66 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ยกพี่ให้เป็นครู ยกน้องให้เป็นงานขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
3 2 - 15 ก.ค. 61 13:57
67 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เพิ่มศักยภาพมวลชนบ้านปาแดรูเพื่อรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
68 ชุมชนสาม
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae รักษาความสงบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภาคประชาสังคมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
1 1 - 15 ก.ค. 61 12:12
69 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae รักษาความสงบความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินภาคประชาสังคมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 - -
70 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ฝึกอบรมชุมชนรักชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดินขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
1 - -
71 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างจิตอาสาของเยาวชนสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนบ้านพะปูเงาะบ้านพะปูเงาะ ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลาขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
12 3 - 14 ก.ค. 61 13:56
72 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae จัดประชุมสัมมนาอาสาสมัครพิทักษ์คุ้มครองวัด พระสงฆ์ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
73 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ฝึกอบรมการพัฒนาสมาชิกในชมรมอนุรักษ์นกเงือกเพื่ออนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ในป่าบูโดสมาชิกชมรมอนุรักษ์นกเงือก จำนวน 4 หมู่บ้าน 1 ตำบลกะรุบี ในพื้นที่อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี พื้นที่ (ม.1 ม.2 ม.4และม.7)หมู่บ้านที่มีพื้นที่เขาบูโด ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
6 1 - 14 ก.ค. 61 12:04
74 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เปิดพื้นที่การสื่อสารองค์กรประชาสังคมเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
75 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
8 1 - 14 ก.ค. 61 12:09
76 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนกับการสร้างสันติสุขห้องประชุมพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ต.บ้านนำ้บ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 2 - 14 ก.ค. 61 12:06
77 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพกระบวนการเยียวยาเชิงลึกแนวพุทธตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
4 3 - 15 ก.ค. 61 14:02
78 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพคณะทำงานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.ปัตตานีตำบลสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปัตตานี90 ตำบลขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
11 10 - 28 ก.ค. 61 12:15
79 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาระบบและกลไกอาสาสมัครชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างสันติภาพโดยการมีส่วนร่วมของพื้นที่ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
9 9 - 26 ก.ค. 61 10:55
80 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชนจ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
81 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในเยาวชน ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
82 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สร้างคน ให้เป็นคน สานพลังเยาวชน คืนคนดี สานสันติสุขชายแดนใต้อย่างยั่งยืนสภาองค์กรชุมชนตำบลสะนอ - สำนักงาน/ ศูนย์ประสานงาน 34/1หมู่ 4 ต.สะนอ อ.ยะรังจ. ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
12 11 - 28 ก.ค. 61 08:55
83 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติดพื้นที่บ้านตะบิงตีงี หมู่ที่๔ ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
17 17 - 1 ส.ค. 61 08:50
84 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดในสถาบันศึกษาปอเนาะพัฒนาเยาวชน ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานีหมู่ที่ 7ตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
15 15 - 17 ก.ค. 61 01:43
85 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การเสริมสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน ม.3 บ.แบรอ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
86 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ประชาอุ่นใจ วัยรุ่นสดใส ห่างไกลยาเสพติด ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานีตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
8 8 - 15 ก.ค. 61 14:16
87 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สานพลัง กลไกการดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กเยาวชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับชุมชนต้นแบบ (อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี)1/5 ม.2 ในตำบลป่าไร ใน7 หมู่บ้าน อำเภอแม่ลาน จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
8 - -
88 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เสียงของเยาวชนกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
13 1 - 15 ก.ค. 61 11:31
89 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ส่งเสริมสิทธิและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและประชาสังคม ตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 ทางสื่อวิทยุและสื่อออนไลน์ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
13 2 - 14 ก.ค. 61 12:11
90 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae เกษตรผสมผสาน (ต่อยอดโครงการเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตามโครงการ 9101)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
91 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้าตามสมัยนิยมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
- - -
92 J94072
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae แกนนำเยาวชนรุ่นใหม่สู่ชุมชนสำนักงาน/ ศูนย์ประสานงาน (มูลนิธิอัลมะฮัดอัลอิสลามีบาตัสกูบู 98/4ม.1ต.สาคอบนอ.มายอจ.ปัตตานี/ 073-470445)ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
1 1 - 15 ก.ค. 61 13:51
93 -
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองต้นแบบ อ.หนองจิก สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตำบลบางเขาอ.หนองจิกจ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
14 14 - 4 ส.ค. 61 13:25
94 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาอาชีพโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะนาวเพื่อเพิ่มรายได้ ให้กับสมาชิกในในชุมชนและประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำมะนาวสร้างตนเอง 16/2 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
14 14 - 30 ก.ค. 61 16:18
95 ่J94069
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ศูนย์รวบรวมและจำหน่ายแพะ - แกะตามมาตรฐาน GAP จ.ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
10 4 - 15 ก.ค. 61 13:56
96 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae สร้างความเข้าใจกระบวนการสันติสุขแก่คนไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้วัดน้ำขาวยะกา ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส วันที่ 16 ธันวาคม 2560,ศาลาบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 3ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี วันที่ 19 ธันวาคม 2560,วัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลาวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ,ที่ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
6 1 - 16 ก.ค. 61 09:07
97 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae "ทางออกของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้" อย่างยั่งยืนหมู่ที่ 9 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทร 081-5425178ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
5 - -
98 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae ความสุขที่ชุมชนด้วยประชาหารือเพื่อสานสันติภาพแสวงหาแนวทางสันติวิธีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
9 1 - #1 14 ก.ค. 61 12:19
99 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae การขับเคลื่อนองค์ความรู้เพื่อความเข้าใจนโยบายการพัฒนาของรัฐสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาชวารายย่อย สนามแข่งขันนกเขาชวา บ้านนาแม ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง จ.ปัตตานีบ้านนาแม ต. คลองมานิง อฺ เมือง จฺ ปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
10 1 - 15 ก.ค. 61 12:08
100 ???
(โครงการ)ปี 2560
Admin_ae พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีด้วยหลักศาสนาหมู่ที่ 1 บ้านสุไหงปาแน หมู่ที่ 4 บ้านกำปงตารง หมู่ที่ 5บ้านกูวิง หมู่ที่ 6 บ้านจือโระ ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมประชาภาคสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
7 7 - 23 ก.ค. 61 11:15
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ส๔ รายงานสรุปเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ
279 items(1/3) 2 3 Next » Last »|

รวมทั้งสิ้น 279 โครงการ