รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านไทรขาม พืชผักสวย ผลไม้งาม แหล่งปลอดสารพิษ
โดย สิทธิชัย มุกสิกะโปน
0.00 28 พ.ค. 58 15 มิ.ย. 58 08:44 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ครอบครัวคนดีวิถีมุสลิม
โดย นายประเสริฐ สันองค์
0.00 31 พ.ค. 58 14 มิ.ย. 58 13:27 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ขนมไทยครบวงจรบ้านชุมโลง
โดย อนันต์ ศรทอง
0.00 28 พ.ค. 58 13 มิ.ย. 58 17:38 น.
4 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านนาป่า (ม.1.ต.ไชยมนตรี อ.เมือง)
โดย ณัชวีร์ ภูมี
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:32 น.
5 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านทุ่งเปียน(ม.2 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา)
โดย ธีรยุทธ แก้วประดิษฐ์
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:18 น.
6 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านคลองเตย(ม3.ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่)
โดย อุเทน หนูคง
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:02 น.
7 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านท้องลำเจียก (ม.1 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่)
โดย วุฒิชัย ชูเพชร
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:00 น.
8 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนไผ่หั้ว (เทศบาลเมืองปากพนัง)
โดย นภาเกตน์ มาลาทอง
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:54 น.
9 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนหูล่อง(เทศบาลเมืองปากพนัง)
โดย อุษา ปรางอ่อน
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:50 น.
10 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านบางวุน(ม.2 ต.บางตะพง อ.ปากพนัง)
โดย อารยา ยิ้มไหม
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:47 น.
11 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ผักสวนครัวบ้านศิลา (ม.4 ต.นาแว อ.ฉวาง)
โดย นส.บุญจริง เทพยา
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:40 น.
12 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านนาสร้าง(ม.3 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี)
โดย อุไร จตุมาศ
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:35 น.
13 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านคูใหม่ (ม.4 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา)
โดย สุภาณี หนูคง
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:30 น.
14 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านจันพอ (ม.3 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา)
โดย วรรณี สัณฐบัตร
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:28 น.
15 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านประชาสรรค์(ม.12 ต.โมคลานอ.ท่าศาลา)
โดย พรประวี ทรัพย์แก้ว
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 15:24 น.
16 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านโมคลาน ม.11ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา
โดย ขนิษฐา ลิบัง
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 14:14 น.
17 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านท่าขึ้น(ม.2 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา)
โดย ประกาน นุกูล
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 14:13 น.
18 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนนอกไร่สะพานยาว(ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง)
โดย เครือวัลย์ มีแต้ม
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 14:08 น.
19 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนวัดหัวอิฐ( ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง)
โดย ทิวากรณ์ วรินทรเดช
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 14:05 น.
20 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนบ่ออ่าง(ต.คลัง อ.เมือง)
โดย สมนึก สุวรรณทิพย์
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 13:55 น.
21 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เสริมสร้างชุมชนปลอดหนี้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งกางิ้ว
โดย นราทิพย์ มรรคอาน
0.00 28 พ.ค. 58 2 มิ.ย. 58 11:52 น.
22 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านมะยิงปลอดสารพิษ วิถีชีวิตพอเพียง
โดย กันธิชา มาตรวังแสง
0.00 28 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 15:55 น.
23 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านศรีรักษาเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ สร้างสุข
โดย อุมาพร ไทรทอง
0.00 28 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 14:42 น.
รวม 0.00