รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านโคกยูงสร้างสามัคคี ด้วยวิถีชุมชน
โดย นางวิไลพร คงบันทึก
0.00 29 พ.ค. 58 2 ก.ค. 58 14:39 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ม.5 ต.เขาคราม
โดย ม.5 ต.เขาคราม
0.00 29 พ.ค. 58 2 ก.ค. 58 14:39 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ม.10 บ้านขุนสมุทร
โดย ม.10 บ้านขุนสมุทร
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 09:20 น.
4 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านท่าพรุ ต.เขาทอง
โดย บ้านท่าพรุ ต.เขาทอง
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 09:18 น.
5 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ม.1 บ้านรำปู
โดย ม.1 บ้านรำปู
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 09:17 น.
รวม 0.00