รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร
โดย จิตติยา ระเมาะ
163,500.00 1 มิ.ย. 58 20 มิ.ย. 59 10:51 น.
2 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดย อัสมา หมีนคลาน
146,500.00 1 มิ.ย. 58 8 ต.ค. 58 13:01 น.
3 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายี
โดย ปวิณี
142,550.00 1 มิ.ย. 58 8 ต.ค. 58 11:50 น.
4 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่
โดย จรวัฒน์ จิตเที่ยง
145,950.00 1 มิ.ย. 58 8 ต.ค. 58 11:50 น.
5 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์
โดย นางวิภา หรันหลัง
180,000.00 29 พ.ค. 58 7 ต.ค. 58 16:04 น.
6 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง
โดย นายรอศักดิ์ อาดำ
211,050.00 29 พ.ค. 58 6 ต.ค. 58 13:34 น.
7 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน
โดย แป-ระใต้
211,430.00 29 พ.ค. 58 6 ต.ค. 58 11:45 น.
8 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย
โดย นายมีซัน อารีมาน
195,090.00 29 พ.ค. 58 6 ต.ค. 58 11:41 น.
9 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ
โดย นายสุริยงค์ ด่วนข้อง
199,800.00 29 พ.ค. 58 6 ต.ค. 58 11:23 น.
10 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน
โดย นายวรวุฒิ หล่าด้ำ
198,985.00 29 พ.ค. 58 4 ต.ค. 58 21:10 น.
11 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ
โดย นางสาวอานุรี บินตาเอบ
175,640.00 30 พ.ค. 58 4 ต.ค. 58 15:23 น.
12 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน
โดย อัครวัฒน์ ฮะอุรา
199,940.00 29 พ.ค. 58 3 ต.ค. 58 18:48 น.
13 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง
โดย นางสาวเจนวลี ปะดุกา
199,900.00 30 พ.ค. 58 3 ต.ค. 58 14:05 น.
14 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย mr.nimit am
199,910.00 29 พ.ค. 58 3 ต.ค. 58 14:05 น.
15 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2)
โดย songpak
209,750.00 26 มิ.ย. 58 3 ต.ค. 58 14:03 น.
16 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
โดย นางวรรณา ส่งศรี
200,000.00 29 พ.ค. 58 16 ส.ค. 58 15:23 น.
17 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2)
โดย natokun
199,750.00 26 มิ.ย. 58 16 ส.ค. 58 09:46 น.
18 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ
โดย นารีรัตน์ เบ็ญสลาหมัน
207,025.00 29 พ.ค. 58 14 ส.ค. 58 15:58 น.
19 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน
โดย ส.อ.สุทิน หมูดเอียด
190,430.00 1 มิ.ย. 58 13 ส.ค. 58 13:57 น.
20 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
โดย น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1
197,660.00 29 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 12:03 น.
21 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร
โดย น.ส.กิ่งดาว เอ็กหลี
199,920.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 12:00 น.
22 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ
โดย นายกิตติคุณ มาลัยสนั่น
197,460.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 11:45 น.
23 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู
โดย นายสิดดิก เอียดดี
198,060.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 11:33 น.
24 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง
โดย นายดนหยาด สองเมือง
199,780.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 11:28 น.
25 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้
โดย นายกริยา แดงหลัง
199,955.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 11:18 น.
26 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ
โดย นางสาวจีรนา อาดตันตรา
199,030.00 30 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 09:43 น.
27 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน
โดย นางสาวกัญญา โตะประดู่
199,866.00 30 พ.ค. 58 12 ส.ค. 58 20:18 น.
28 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง
โดย นางสาวนริศรา แกสมาน
199,940.00 30 พ.ค. 58 12 ส.ค. 58 19:58 น.
29 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน
โดย นายสุรชัย เกื้อหน่วย
200,000.00 29 พ.ค. 58 10 ส.ค. 58 11:35 น.
30 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว)
โดย นางร่อฝีย๊ะ หวันจิ
199,895.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 17:31 น.
31 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย
โดย นางอำสะ อุสมา
198,050.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:04 น.
32 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ
โดย นายอามินทร์ ดินเตบ
176,930.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:26 น.
33 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงู
โดย น.ส.ปัทมา เอียดดี
190,440.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 13:45 น.
34 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร
โดย นายอำนวย จันทร์แดง
199,950.00 29 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 11:10 น.
35 assignment_turned_inยกเลิก เศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขปัญหาหนี้สิน บ้านวังยาว จังหวัดสตูล
โดย นายสงกรานต์ ภู่ระหงษ์
128,225.00 31 พ.ค. 58 6 ส.ค. 58 01:48 น.
36 assignment_turned_inยกเลิก บ้านบ่อหิน หมู่ 3 ร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น
โดย นายสุมล รองเมือง
55,065.00 31 พ.ค. 58 24 ก.ค. 58 20:06 น.
37 assignment_turned_inไม่ผ่าน ส่งเสริมอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่1 บ้านทุ่งไหม้
โดย นางประไพ ยังนิ่ง
90,300.00 31 พ.ค. 58 24 ก.ค. 58 16:34 น.
38 assignment_turned_inไม่ผ่าน หมู่บ้านสุขภาพดี ตามวิถีมุสลิม หมู่ที่ 8 บ้านหนองยูง ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
โดย นายจาเหรบ หะยีหวันหยง
197,375.00 31 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 16:33 น.
39 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เด็กน้อยเกาะโตดนุ้ย เล่ามีทานปูม้า ปูทะเล(ต่อเนื่อง)
โดย sucared
0.00 29 ม.ค. 57 18 มิ.ย. 58 03:47 น.
40 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เริ่มจากรัก ฟูมฟักเป็นชุมชนน่าอยู่ ลูโบ๊ะบาตู
โดย ลูโบ๊ะบาตู
0.00 29 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 13:54 น.
41 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก นำภูมิปัญญา สร้างสุขภาพ เทศบาลกำแพง
โดย นางสาววิลาวัณย์ พงศ์รัตนศักดิ์
0.00 29 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 13:43 น.
42 assignment_turned_inไม่ผ่าน เยาวชนคนดี ชุบชีวีบ้านน้ำร้อน
โดย ซอร์บียา ลำโป
0.00 29 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 13:34 น.
43 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ทุ่งวิมาน
โดย ทุ่งวิมาน
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 10:14 น.
44 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ประกายฝันผู้สูงวัยบ้านควนโพธิ์
โดย veeraya
0.00 23 มิ.ย. 57 30 ก.ย. 57 15:29 น.
45 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา
โดย wilipon
0.00 23 มิ.ย. 57 30 ก.ย. 57 15:02 น.
46 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านปลักใหญ่ใจดี สานสัมพันธ์ เชิดชูผู้สูงวัย สู่สุขภาวะ
โดย plugjiadee
0.00 17 มิ.ย. 57 29 ก.ย. 57 22:01 น.
47 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก
โดย huasapanlex
0.00 17 มิ.ย. 57 29 ก.ย. 57 21:39 น.
48 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรัง
โดย thungmaprag
0.00 18 มิ.ย. 57 29 ก.ย. 57 17:11 น.
49 assignment_turned_inยกเลิก ร่วมสร้างบ้านท่าพยอมให้น่าอยู่ (ต่อยอด)
โดย lamp
0.00 13 ก.ค. 57 23 ก.ย. 57 16:21 น.
50 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เด็กและเยาวชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป
โดย saard
0.00 23 มิ.ย. 57 23 ก.ย. 57 10:42 น.
51 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด)
โดย asrina
0.00 16 ก.ค. 57 17 ก.ย. 57 15:07 น.
52 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ท่ามาลัยร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น ตำบลปากน้ำ
โดย บัดสาระ
0.00 23 มิ.ย. 57 17 ก.ย. 57 12:42 น.
53 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน
โดย adnan
0.00 3 ส.ค. 57 17 ก.ย. 57 10:31 น.
54 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนตันหยงโป หมู่ที่ 1 ร่วมใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง
โดย taksina
0.00 23 มิ.ย. 57 17 ก.ย. 57 09:26 น.
55 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง
โดย naprick01
0.00 18 ก.ค. 57 16 ก.ย. 57 17:22 น.
56 assignment_turned_inยกเลิก เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน
โดย adnan
0.00 23 มิ.ย. 57 30 ก.ค. 57 00:52 น.
57 assignment_turned_inยกเลิก ขจัดโรคเบาหวาน
โดย phitchayada
0.00 5 ก.ค. 57 12 ก.ค. 57 15:32 น.
58 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด)
โดย สัณห์สินี
0.00 11 ก.พ. 57 24 มิ.ย. 57 12:16 น.
59 assignment_turned_inยกเลิก สุขภาวะดี วิถีคนนาปริก
โดย Naprick
0.00 24 มิ.ย. 57 24 มิ.ย. 57 11:44 น.
60 assignment_turned_inยกเลิก ครอบครัวพอเพียง
โดย rockcoco
0.00 23 มิ.ย. 57 24 มิ.ย. 57 11:10 น.
61 assignment_turned_inยกเลิก สร้างสานสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์เพื่อความเข้มแข็งการคนในชุมชนนาทอน
โดย chiittiya
0.00 23 มิ.ย. 57 23 มิ.ย. 57 17:54 น.
62 assignment_turned_inยกเลิก ครอบครัวสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรความอบอุ่น
โดย บัดสาระ
0.00 23 มิ.ย. 57 23 มิ.ย. 57 13:45 น.
63 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างงาน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดาหลำ
โดย anuchai
0.00 28 ม.ค. 57 6 พ.ค. 57 16:15 น.
64 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อยอด)
โดย mahh
0.00 9 ก.พ. 57 30 เม.ย. 57 12:16 น.
65 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กลุ่มเยาวชนดนตรี ต้นกล้าแห่งหนองราโพธิ์
โดย ปราณี บุญนะโชติ
0.00 28 ม.ค. 57 23 เม.ย. 57 23:02 น.
66 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3
โดย banplam_3
0.00 29 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:34 น.
67 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านควนไสน รวมพลังสร้างสุขภาพ ปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัว
โดย ชญานี ไพนุสิน
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:15 น.
68 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฉีดวัคซีนต้านรายจ่าย เพิ่มรายได้ ชุมชนบ้านปาล์ม 2
โดย banplam_2
0.00 29 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:08 น.
69 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างคุณค่า พัฒนาแหล่งชุมชน จัดการขยะบ้านผังปาล์ม 1
โดย บ้านผังปาล์ม 1
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:38 น.
70 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( ต่อยอด )
โดย abdul
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 13:25 น.
71 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างสุขภาวะ ชุมชนน่าอยู่ สานสามัคคี หมู่ 2
โดย naprea
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 13:14 น.
72 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำ บ้านผังปาล์ม 4,5
โดย บ้านผังปาล์ม 4
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:21 น.
73 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สภาทุ่งพัก นำพาตามหลักพอเพียง
โดย chodiwat
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:20 น.
74 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทอง
โดย nisra
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:08 น.
75 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม (ต่อยอด)
โดย montha
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 12:05 น.
76 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด)
โดย somsak
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 12:02 น.
77 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บุโหลนเล ปลอดขยะ (ต่อยอด)
โดย korawich_p
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:51 น.
78 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา (ต่อยอดโครงการ 3 ออมฯ)
โดย จันทนา อานัน
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 11:39 น.
79 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบ้านบากันเคย
โดย laddawan
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 11:36 น.
80 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์ทรัพยากรและสิงแวดล้อมชุมชนถ้ำภูผาเพชร
โดย popapad1
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 11:31 น.
81 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน จากผืนนา สู่ผืนป่าชายเลนที่ควนโต๊ะเจ๊ะ (ต่อเนื่อง)
โดย sarawanee
0.00 29 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:19 น.
82 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หุ่นกระบอก ออกเดิน ที่บ้านสวนเทศ(ต่อเนื่อง)
โดย สวนเทศ
0.00 29 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:13 น.
83 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สี่แยกวัดใจลูกหลาน ม.5 บ้านปลักแรด
โดย kantiya
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 11:11 น.
84 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สภาซูรอเขาน้อยใต้ จัดสรรสิ่งที่ดีให้เยาวชน
โดย little hill
0.00 28 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:04 น.
85 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่ 18 บ้านโคกพยอม
โดย maimunah18
0.00 11 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 10:36 น.
86 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กระบวนการชุมชนเพื่อพัฒนาอ่าวทุ่งนุ้ยสู่การจัดการตนเองบ้านหลอมปืน หมู่14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ต่อยอด)
โดย อารีย์ ติงหวัง
0.00 11 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 10:28 น.
87 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร้อยเรียงวิถีชุมชน ชุบชีวิตแบบยั่งยืน คืนชุมชนสู่ธรรมชาติ
โดย takamkway
0.00 9 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 09:22 น.
88 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สุไหงมาตี พลิกฟื้นชีวี ด้วยความพอเพียง
โดย bankuan
0.00 29 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 22:15 น.
89 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้
โดย marama
0.00 28 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 20:33 น.
90 assignment_turned_inยกเลิก ซอยสี่ ลดหวย ช่วยเศรษฐกิจครัวเรือน
โดย soi4
0.00 29 ม.ค. 57 17 เม.ย. 57 14:29 น.
91 assignment_turned_inยกเลิก สร้างคิด สร้างทำ เพิ่มปัญญา เพื่อชุมชนบ้านหัวทางน่าอยู่
โดย sunuy ausama
0.00 9 ก.พ. 57 10 เม.ย. 57 16:23 น.
92 assignment_turned_inยกเลิก บ้านปลักใหญ่ใจดี เชิดชูผู้สูงวัย เสริมพลังด้วยวิสาหกิจชุมชน
โดย sangop
0.00 9 ก.พ. 57 10 เม.ย. 57 15:51 น.
93 assignment_turned_inไม่ผ่าน ท่าพยอมร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม (ต่อยอด)
โดย lamp
0.00 28 ม.ค. 57 9 เม.ย. 57 16:01 น.
94 assignment_turned_inไม่ผ่าน สำนักสงฆ์พลับพลาชัย ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ม.5 เกตรี
โดย vangtong
0.00 9 ก.พ. 57 9 เม.ย. 57 12:39 น.
95 assignment_turned_inไม่ผ่าน ร่วมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืน หมู่ 1 บ้านตันหยงโป
โดย taksina
0.00 9 ก.พ. 57 8 เม.ย. 57 19:03 น.
96 assignment_turned_inไม่ผ่าน ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด หมู่ 3 เกตรี
โดย kattree
0.00 9 ก.พ. 57 8 เม.ย. 57 17:21 น.
97 assignment_turned_inไม่ผ่าน ลูกรู้ พ่อแม่รู้ เราเอาอยู่ทั้งชุมชน
โดย bow2557
0.00 9 ก.พ. 57 4 เม.ย. 57 17:10 น.
98 assignment_turned_inไม่ผ่าน เกษตรอินทรีสร้างความสามัคคีในชุมชน
โดย บ้านไทรทอง
0.00 28 ม.ค. 57 29 มี.ค. 57 10:36 น.
99 assignment_turned_inไม่ผ่าน เด็ก และเยาวชน ร่วมสร้างชุมชนบ้านหาดทรายยาวน่าอยู่ อย่างยั่งยืน หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป
โดย saard
0.00 9 ก.พ. 57 25 มี.ค. 57 11:42 น.
100 assignment_turned_inยกเลิก สร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านเขาน้อย
โดย yansue3
0.00 9 ก.พ. 57 17 มี.ค. 57 11:43 น.
101 assignment_turned_inยกเลิก ลูโบ๊ะฆอเล๊าะห่วงใย ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 4 เกตรี
โดย lubukoloh
0.00 9 ก.พ. 57 11 มี.ค. 57 00:05 น.
102 assignment_turned_inยกเลิก ผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิตมีสุขชุมชนน่าอยู่ หมู่ 7 บ้านทุ่งเกตรี
โดย bantung
0.00 9 ก.พ. 57 1 มี.ค. 57 15:39 น.
103 assignment_turned_inยกเลิก โครงการบ้านไร่ห่วงใยใสใจสุขภาพ บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลเกตรี
โดย banri
0.00 9 ก.พ. 57 1 มี.ค. 57 13:54 น.
104 assignment_turned_inยกเลิก 1ไร่1แสนสู่การสร้างผลิตภันฑ์รูปแบบใหม่สู่ชุมชนหมู่2
โดย m.1-2
0.00 9 ก.พ. 57 1 มี.ค. 57 01:09 น.
105 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนมะนังร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
โดย rakungtong
0.00 9 ก.พ. 57 28 ก.พ. 57 17:45 น.
106 assignment_turned_inยกเลิก สานความสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น
โดย wilailuk
0.00 9 ก.พ. 57 27 ก.พ. 57 01:35 น.
107 assignment_turned_inยกเลิก พืช ผัก (วิเศษ)
โดย Satun
0.00 9 ก.พ. 57 25 ก.พ. 57 15:15 น.
108 assignment_turned_inยกเลิก โครงการเสริมสร้างกระบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านปาล์ม 7
โดย banplam_7
0.00 28 ม.ค. 57 17 ก.พ. 57 13:46 น.
109 assignment_turned_inยกเลิก ควนบิลายสา พัฒนาความสัมพันธ์คนสามวัย(พื้นที่ไม่ขอดำเนินการแล้วค่ะ)
โดย นมเย็นสีรุ้ง
0.00 28 ม.ค. 57 17 ก.พ. 57 12:12 น.
110 assignment_turned_inยกเลิก จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้กับคนทุกเพศทุกวัย
โดย jadkot
0.00 9 ก.พ. 57 14 ก.พ. 57 10:43 น.
111 assignment_turned_inยกเลิก โครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัย
โดย อานิส
0.00 29 ม.ค. 57 13 ก.พ. 57 22:21 น.
112 assignment_turned_inยกเลิก โครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ บ้านห้วยคล้า หมู่ที่ 4
โดย yansue4
0.00 9 ก.พ. 57 10 ก.พ. 57 15:04 น.
113 assignment_turned_inยกเลิก โครงการสร้างความมั่นคงและคุ้มครองแหล่งผลิตอาหารของชุมชน (ต่อยอด)
โดย อับดุลรอซัก เหมหวัง
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 22:45 น.
114 assignment_turned_inยกเลิก ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ หมู่ที่ 1
โดย pung
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 14:20 น.
115 assignment_turned_inยกเลิก เกษตรอินทรีย์ศรีวิลัย
โดย เกษตรศรีวิลัย
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 13:59 น.
116 assignment_turned_inยกเลิก ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ หมู่ที่๑
โดย naton
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 13:53 น.
117 assignment_turned_inยกเลิก โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านขอนคลานตะวันตก ม.3
โดย sunya2557
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 13:43 น.
118 assignment_turned_inยกเลิก ท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่
โดย tasila
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 13:39 น.
119 assignment_turned_inยกเลิก โครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ บ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 2
โดย yansue2
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 12:21 น.
120 assignment_turned_inยกเลิก โครงการสร้างชุมชนน่าอยู่ สู่สังคมสุขภาวะ
โดย husapanlex
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 12:21 น.
121 assignment_turned_inยกเลิก รักษ์เรา รักษ์ชุมชน รักษ์ป่าชายเลน (บ้านเรา เราแลเอง)
โดย unseen
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 12:07 น.
122 assignment_turned_inยกเลิก โครงการจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านทุ่งนางแก้ว
โดย ชำนาญ สุดสอาด
0.00 28 ม.ค. 57 28 ม.ค. 57 17:00 น.
123 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมสุภาพอย่างยังยืนโดยผักปลอดสารพิษ
โดย wilipon
0.00 23 มิ.ย. 57
124 assignment_turned_inยกเลิก บ้านนาปริก สร้างสุข ด้วยวิถีพอเพียง
โดย NAPIK
0.00 16 ก.ค. 57
รวม 7,005,101.00