รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข
โดย จริยา เพ็ชรจำรัส
162,040.00 27 พ.ค. 58 30 ก.ย. 58 11:15 น.
2 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง)
โดย supakon
143,450.00 13 มิ.ย. 58 18 ก.ย. 58 16:18 น.
3 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กล้วยเภาร่วมใจจัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ
โดย พิทยา ทองหนูนุ้ย
146,446.00 27 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 15:36 น.
4 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ
โดย จริยา แก้วนพรัตน์
161,104.00 27 พ.ค. 58 13 ก.ย. 58 07:46 น.
5 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
165,700.00 27 พ.ค. 58 23 ส.ค. 58 15:13 น.
6 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน
โดย สุปรียา แสงสว่าง
152,580.00 27 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 15:19 น.
7 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรอินทรีย์บนความพอเพียง บ้านสหกรณ์
โดย นายสุพล เกตุแก้ว
161,410.00 27 พ.ค. 58 10 ส.ค. 58 23:27 น.
8 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรสีเขียวบ้านคลองลำหลิง
โดย นายถวิล ทวีตา
163,400.00 27 พ.ค. 58 10 ส.ค. 58 23:23 น.
9 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย
โดย นายแวว ทับชุม
177,290.00 27 พ.ค. 58 10 ส.ค. 58 08:06 น.
10 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็ง
โดย คำนึง คงศรี
145,295.00 27 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 11:20 น.
11 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง)
โดย ไทรงาม
194,820.00 23 มิ.ย. 58 9 ส.ค. 58 10:40 น.
12 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่
โดย สุมณฑา ทองนาคขาว
172,530.00 27 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 10:31 น.
13 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนท่ายูงปลูกป่าในนาสหาย
โดย นายสมปอง เพิ่มแก้ว
197,450.00 27 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 10:29 น.
14 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต ที่บ้านเขาปู่
โดย นายชำนิ ยอดแก้วเรือง
199,200.00 27 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 10:13 น.
15 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฟื้นป่า รักษ์เคย ที่บ้านปากหวะ หมู่.10 ต.ลำปำ
โดย ประดับ กระจายโภชน์
195,950.00 27 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 09:57 น.
16 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)
โดย pairoakectchoo
170,425.00 22 มิ.ย. 58 9 ส.ค. 58 09:56 น.
17 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง)
โดย สมศักดิ์ สุขยูง
194,700.00 25 มิ.ย. 58 9 ส.ค. 58 07:24 น.
18 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมใจคืนสุขบ้านเกาะเหรียง
โดย ทิศารัตน์ เรืองพุทธ
149,150.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 20:39 น.
19 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อยู่ดี กินดี มีสุข บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ
โดย นายประสิทธิ์ เข็มสุวรรณ
127,635.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:46 น.
20 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมใจรักษ์สภาพแวดล้อมสู่สุขภาวะบ้านควนปอม
โดย สิริกาณ ทิพย์เพ็ง
153,530.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 13:05 น.
21 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
โดย อนุชา เฉลา
190,300.00 19 มิ.ย. 58 8 ส.ค. 58 10:53 น.
22 assignment_turned_inยกเลิก พลังมุสลิมรักษ์คลองนาบอน
โดย หนูแดง พลนุ้ย
200,000.00 27 พ.ค. 58 5 ส.ค. 58 23:43 น.
23 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก อ่าวฟิ้นคืนชีวิตคนคลองขุด (ต่อเนื่อง)
โดย บ้านคลองขุด 57
0.00 24 มิ.ย. 58 21 ก.ค. 58 19:28 น.
24 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ธนาคารอาหารชุมชนของคนทุ่งยาว(ต่อเนื่อง)
โดย sommit
500.00 21 มิ.ย. 58 21 ก.ค. 58 19:22 น.
25 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาชุมชนที่ตำบลเขาเจียก
โดย สุจิตรา พวงพวา
0.00 28 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 13:03 น.
26 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการจัดการขยะชุมชนบ้านป่าตอและร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
โดย ประเสริฐ บุญแก้วคง
0.00 27 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 10:09 น.
27 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ครอบครัวเข้มแข็ง สร้างสุขให้ชุมชนคนบ้านป่ายูง
โดย นางสุจิรา ศรีเหลือง
0.00 28 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 10:08 น.
28 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ทุ่งไหม้ร่วมใจสร้างชุมชนใหม่ให้สังคม
โดย สุรัตน์ หนูจันทร์
0.00 27 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 10:08 น.
29 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เกาะทองสมใหม่ เกษตรอินทรีย์สู่ความพอเพียง (ต่อเนื่อง)
โดย เกาะทองสมใหม่
0.00 21 มิ.ย. 58 1 ก.ค. 58 11:47 น.
30 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านหัสคุณ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนแเข้มแข็ง
โดย นายอำนวย ส่องสง
0.00 27 พ.ค. 58 15 มิ.ย. 58 20:36 น.
31 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สร้างสุข.. เล็ก เล็ก เพื่อ...เด็กคลองยาง
โดย ปิยนารถ หนูพลับ
0.00 27 พ.ค. 58 15 มิ.ย. 58 20:32 น.
32 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ป่าตอดับบ้านจัดการขยะ
โดย ประทีป ปานนิล
0.00 27 พ.ค. 58 15 มิ.ย. 58 20:11 น.
33 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โรงสีข้าวชุมชน
โดย ทศพร ติกแก้ว
0.00 27 พ.ค. 58 15 มิ.ย. 58 17:44 น.
34 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชาวป่าแก่ออกเปลี่ยนวิถี ชุบชีวีผักพื้นบ้าน
โดย หยาด นุ่นอยู่
0.00 27 พ.ค. 58 13 มิ.ย. 58 17:25 น.
35 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านหนองบ่อ
โดย พีรวัล พุฒจอก
0.00 27 พ.ค. 58 11 มิ.ย. 58 19:50 น.
36 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สร้านความพร้อมเพื่อสร้างสุข
โดย วัฒนา ดิษฐาอภิชัย
0.00 27 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 14:44 น.
37 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ฐานทรัพยากรมั่นคงชุมชนในโป๊ะท่าน้ำ
โดย นายอดุลย์ แก้วคงธรรม
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 16:48 น.
38 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก หมู่ 6 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
โดย อนันต์ อินทองแก้ว
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 16:30 น.
39 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านใสยาว หมู่ 9 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
โดย สุลัดดา พรหมรักษา
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 16:12 น.
40 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านอ่างทอง หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินร์ จ.พัทลุง
โดย นายปกครอง สังเศษ
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 16:06 น.
41 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก หมู่บ้านไร่เหนือยุคใหม่ต้านภัยยาเสพติด
โดย นายสอด พุมนวล
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 15:55 น.
42 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านต้นไทร หมู่ 5 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
โดย นายดอม บุตรทอง
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 15:54 น.
43 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ศูนย์การเรียนรู้สุขภาพชุมชนบ้านหน้าวัง
โดย วิศนี นะแหละ
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 15:50 น.
44 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนควนหินแท่น
โดย นายอภิวิทย์ นะระโต
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 15:45 น.
45 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนทุ่งใหญ่เข้มแข็งร่วมแรงออกกำลังกาย
โดย นายจิราวุฒิ นะแหละ
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 15:26 น.
46 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านเขาโคเกวียน หมู่7 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง
โดย อารีย์ วัฒนนู
0.00 27 พ.ค. 58 27 พ.ค. 58 14:55 น.
47 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านน่ายล ถนนน่ามองร่วมจัดการขยะชุมชน
โดย บ้านปากพะยูน
0.00 24 มิ.ย. 57 30 ก.ค. 57 14:30 น.
48 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ
โดย pisit76
0.00 19 ม.ค. 57 15 มิ.ย. 57 20:30 น.
49 assignment_turned_inไม่ผ่าน ผักสานพลังบ้านช่างทอง
โดย ช่างทอง
0.00 19 ม.ค. 57 1 พ.ค. 57 15:18 น.
50 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม
โดย pairoakectchoo
0.00 19 ม.ค. 57 1 พ.ค. 57 14:22 น.
51 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด
โดย บ้านคลองขุด 57
0.00 19 ม.ค. 57 25 เม.ย. 57 11:17 น.
52 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว
โดย sommit
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 15:07 น.
53 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล
โดย บ้านจองถนน
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:44 น.
54 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ข้าวพื้นเมืองคืนชีวิตชาวนาปะขอ
โดย tidakoongrsa
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:29 น.
55 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนสร้างคลอง คลองสร้างคนด้วยชุมชนคนบ้านกลาง
โดย บ้านกลาง
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:45 น.
56 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ความมั่นคงทางด้านอาหารวิถีบ้านท่าช้าง ( ต่อเนื่อง )
โดย ammorn
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:43 น.
57 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่
โดย supakon
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:05 น.
58 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนวัยใส ใส่ใจ ป้องกันภัยยาเสพติดบ้านหูเล่ (ต่อเนื่อง)
โดย สิทธิศักดิ์ ไพชำนาญ
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:59 น.
59 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รวมพลังจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว
โดย ก้อเดียด
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:53 น.
60 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ
โดย anunmanee
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:41 น.
61 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โรงเรียนชาวนาบ้านควนขี้แรด (ต่อเนื่อง)
โดย pat
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:40 น.
62 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน 180 วัน สลัดมันเอาอยู่ ชาวต้นประดู่สู้สู้
โดย lakk
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:50 น.
63 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตความจน คนนาพร้าว (ต่อเนื่อง)
โดย peedang
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:01 น.
64 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูง
โดย สมศักดิ์ สุขยูง
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 09:33 น.
65 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชน ม.13 บ้านนา ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
โดย บ้านนา หมู่ที่ 13
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 08:50 น.
66 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ
โดย siriton
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 07:08 น.
67 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม
โดย ไทรงาม
0.00 19 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 20:54 น.
68 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่ (ต่อเนื่อง)
โดย wipha
0.00 19 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 20:38 น.
69 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง
โดย chavaearb
0.00 20 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 20:14 น.
70 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง
โดย yanatip
0.00 19 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 18:16 น.
71 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกาะทองสมใหม่เกษตรอินทรีย์สร้างสุข
โดย เกาะทองสมใหม่
0.00 19 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 16:58 น.
72 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข
โดย areeya
0.00 20 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 16:45 น.
73 assignment_turned_inยกเลิก สืบโยดสาวย่าน บ้านทะเลน้อย13
โดย thalenoi
0.00 20 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 15:37 น.
74 assignment_turned_inยกเลิก สืบโยดสาวย่านบ้านเลน้อย 2
โดย kittikon
0.00 20 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 15:17 น.
75 assignment_turned_inยกเลิก สืบโยดสาวย่าน บ้านเลน้อย 1
โดย somtrongboonchoo
0.00 20 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 13:30 น.
76 assignment_turned_inไม่ผ่าน ภูมินิเวศน์คลองห้วยโสบ้านในวัง
โดย prathueang บ้านในวัง
0.00 19 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 22:25 น.
77 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมการบริโภคเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน รอบ 2 ครับผม
โดย ajsalbat
0.00 20 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 14:38 น.
78 assignment_turned_inยกเลิก เมนูสมุนไพรไล่โรคบ้านชะรัด (ต่อเนื่อง)
โดย Mai
0.00 19 ม.ค. 57 8 เม.ย. 57 18:03 น.
79 assignment_turned_inยกเลิก กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน (ต่อเนื่อง)
โดย บ้านช่องฟืน 57
0.00 19 ม.ค. 57 8 เม.ย. 57 15:53 น.
80 assignment_turned_inยกเลิก โครงการสวนเกษตรข้างบ้าน
โดย บ้านคลองนุ้ย 57
0.00 19 ม.ค. 57 4 มี.ค. 57 20:33 น.
81 assignment_turned_inไม่ผ่าน เยาวชนสืบสานตำนานชุมชนที่ตำบลเขาเจียก
โดย เขาเจียกยิ้ม
0.00 20 ม.ค. 57 21 ก.พ. 57 16:38 น.
82 assignment_turned_inยกเลิก โครงการคนรักษ์ควนเลียบ
โดย จุรีรัตน์
0.00 19 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 14:04 น.
83 assignment_turned_inยกเลิก สามสัมพันธ์ครอบครัวสร้างสุขสู่ชุมชน
โดย pirawan
0.00 20 ม.ค. 57 16 ก.พ. 57 22:15 น.
84 assignment_turned_inยกเลิก ครอบครัวสุขสันต์....สานฝันสู่ชุมชนน่าอยู่
โดย บ้านปากพะยูน
0.00 19 ม.ค. 57 16 ก.พ. 57 00:17 น.
85 assignment_turned_inยกเลิก โรงเรียนสุขภาพดี วิถีพอเพียง (ต่อเนื่อง)
โดย พนารัตน์ คำทรา
0.00 19 ม.ค. 57 28 ม.ค. 57 10:06 น.
86 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมชุมชนอนุรักษ์เเหล่งน้ำธรรมชาติเเละพันธ์ไม้ยืนต้นให้เป็นสวนป่าสาธารณะชุมชน(ร่วมสร้างหนองปรางให้น่าอยู่ด้วยกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน)
โดย supakitchanpum
0.00 19 ม.ค. 57 26 ม.ค. 57 14:29 น.
87 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงบ้านใสกลิ้ง
โดย saikling
0.00 19 ม.ค. 57 20 ม.ค. 57 11:24 น.
88 assignment_turned_inยกเลิก พัฒนาพื้นที่สาธารณะห้วยหนองถินเพื่อสุขภาพ (ต่อเนื่อง)
โดย ประพิศ คงหนู
0.00 19 ม.ค. 57 20 ม.ค. 57 10:44 น.
89 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านท่าสำเภาใต้ หมู่ 4 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
โดย รวยริน ขุนจันทร์
0.00 27 พ.ค. 58
90 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านควนหมอทอง หมู่ 7 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
โดย นายเติม เหตุทอง
0.00 27 พ.ค. 58
91 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านแร่ หมู่ 1 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง
โดย แววตา
0.00 27 พ.ค. 58
92 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 ต.ท่าเเค จ.พัทลุง
โดย สิริจันทร์ ปานดำ
0.00 28 พ.ค. 58
93 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านคลองหรั่ง ม.2 ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
0.00 12 มิ.ย. 58
94 assignment_turned_inยกเลิก เมื่อขยะกลายเป็นงานผ้าป่าที่บ้านหมู่5 ควนขนุน(เขาชัยสน)
โดย ควนขนุน 1
0.00 3 ก.ค. 58
95 assignment_turned_inยกเลิก ครัวเรือนจัดการขยะ ณ บ้านหมู่ที่ 6 ควนขนุน(เขาชัยสน)
โดย ควนขนุน 2
0.00 3 ก.ค. 58
96 assignment_turned_inยกเลิก หมู่บ้านปลอดขยะที่บ้านหมู่8 ควนขนุน(เขาชัยสน)
โดย ควนขนุน 3
0.00 3 ก.ค. 58
รวม 3,724,905.00