รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข
โดย จริยา เพ็ชรจำรัส
162,040.00 27 พ.ค. 58 30 ก.ย. 58 11:15 น.
2 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง)
โดย supakon
143,450.00 13 มิ.ย. 58 18 ก.ย. 58 16:18 น.
3 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กล้วยเภาร่วมใจจัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ
โดย พิทยา ทองหนูนุ้ย
146,446.00 27 พ.ค. 58 17 ก.ย. 58 15:36 น.
4 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ
โดย จริยา แก้วนพรัตน์
161,104.00 27 พ.ค. 58 13 ก.ย. 58 07:46 น.
5 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง
โดย นายเสงี่ยม ศรีทวี
165,700.00 27 พ.ค. 58 23 ส.ค. 58 15:13 น.
6 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน
โดย สุปรียา แสงสว่าง
152,580.00 27 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 15:19 น.
7 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรอินทรีย์บนความพอเพียง บ้านสหกรณ์
โดย นายสุพล เกตุแก้ว
161,410.00 27 พ.ค. 58 10 ส.ค. 58 23:27 น.
8 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรสีเขียวบ้านคลองลำหลิง
โดย นายถวิล ทวีตา
163,400.00 27 พ.ค. 58 10 ส.ค. 58 23:23 น.
9 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย
โดย นายแวว ทับชุม
177,290.00 27 พ.ค. 58 10 ส.ค. 58 08:06 น.
10 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็ง
โดย คำนึง คงศรี
145,295.00 27 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 11:20 น.
11 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง)
โดย ไทรงาม
194,820.00 23 มิ.ย. 58 9 ส.ค. 58 10:40 น.
12 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่
โดย สุมณฑา ทองนาคขาว
172,530.00 27 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 10:31 น.
13 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนท่ายูงปลูกป่าในนาสหาย
โดย นายสมปอง เพิ่มแก้ว
197,450.00 27 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 10:29 น.
14 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต ที่บ้านเขาปู่
โดย นายชำนิ ยอดแก้วเรือง
199,200.00 27 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 10:13 น.
15 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฟื้นป่า รักษ์เคย ที่บ้านปากหวะ หมู่.10 ต.ลำปำ
โดย ประดับ กระจายโภชน์
195,950.00 27 พ.ค. 58 9 ส.ค. 58 09:57 น.
16 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)
โดย pairoakectchoo
170,425.00 22 มิ.ย. 58 9 ส.ค. 58 09:56 น.
17 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง)
โดย สมศักดิ์ สุขยูง
194,700.00 25 มิ.ย. 58 9 ส.ค. 58 07:24 น.
18 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมใจคืนสุขบ้านเกาะเหรียง
โดย ทิศารัตน์ เรืองพุทธ
149,150.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 20:39 น.
19 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อยู่ดี กินดี มีสุข บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ
โดย นายประสิทธิ์ เข็มสุวรรณ
127,635.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:46 น.
20 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมใจรักษ์สภาพแวดล้อมสู่สุขภาวะบ้านควนปอม
โดย สิริกาณ ทิพย์เพ็ง
153,530.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 13:05 น.
21 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3)
โดย อนุชา เฉลา
190,300.00 19 มิ.ย. 58 8 ส.ค. 58 10:53 น.
22 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ
โดย pisit76
0.00 19 ม.ค. 57 15 มิ.ย. 57 20:30 น.
23 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม
โดย pairoakectchoo
0.00 19 ม.ค. 57 1 พ.ค. 57 14:22 น.
24 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด
โดย บ้านคลองขุด 57
0.00 19 ม.ค. 57 25 เม.ย. 57 11:17 น.
25 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว
โดย sommit
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 15:07 น.
26 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล
โดย บ้านจองถนน
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:44 น.
27 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ข้าวพื้นเมืองคืนชีวิตชาวนาปะขอ
โดย tidakoongrsa
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:29 น.
28 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนสร้างคลอง คลองสร้างคนด้วยชุมชนคนบ้านกลาง
โดย บ้านกลาง
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:45 น.
29 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ความมั่นคงทางด้านอาหารวิถีบ้านท่าช้าง ( ต่อเนื่อง )
โดย ammorn
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:43 น.
30 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่
โดย supakon
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:05 น.
31 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนวัยใส ใส่ใจ ป้องกันภัยยาเสพติดบ้านหูเล่ (ต่อเนื่อง)
โดย สิทธิศักดิ์ ไพชำนาญ
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:59 น.
32 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รวมพลังจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว
โดย ก้อเดียด
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 12:53 น.
33 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ
โดย anunmanee
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:41 น.
34 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โรงเรียนชาวนาบ้านควนขี้แรด (ต่อเนื่อง)
โดย pat
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:40 น.
35 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน 180 วัน สลัดมันเอาอยู่ ชาวต้นประดู่สู้สู้
โดย lakk
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:50 น.
36 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตความจน คนนาพร้าว (ต่อเนื่อง)
โดย peedang
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:01 น.
37 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูง
โดย สมศักดิ์ สุขยูง
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 09:33 น.
38 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชน ม.13 บ้านนา ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
โดย บ้านนา หมู่ที่ 13
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 08:50 น.
39 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ
โดย siriton
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 07:08 น.
40 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม
โดย ไทรงาม
0.00 19 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 20:54 น.
41 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่ (ต่อเนื่อง)
โดย wipha
0.00 19 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 20:38 น.
42 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง
โดย chavaearb
0.00 20 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 20:14 น.
43 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง
โดย yanatip
0.00 19 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 18:16 น.
44 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกาะทองสมใหม่เกษตรอินทรีย์สร้างสุข
โดย เกาะทองสมใหม่
0.00 19 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 16:58 น.
45 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข
โดย areeya
0.00 20 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 16:45 น.
รวม 3,524,405.00