รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา
โดย อับดุลรอหิง บินมะตอเห
186,350.00 31 พ.ค. 58 10 ก.ย. 58 22:12 น.
2 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก
โดย นายรอซาลี เลาะโอะ
139,185.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 17:13 น.
3 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง
โดย นายยาลานิง อาบ๊ะ
174,075.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 17:07 น.
4 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ
โดย นายเอาตัด มะแซ
141,550.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 17:00 น.
5 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข
โดย นางแวนูรียะห์ สาและ
167,900.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 16:51 น.
6 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด
โดย นายรสเดช มะ
154,700.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 16:23 น.
7 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โดย นายอัมรัง ยามาอู
172,550.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 16:14 น.
8 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง
โดย นายนาซูฮา หะยีอาแว
187,450.00 31 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 16:06 น.
9 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดย มะอะฮูมือรี ยูนุ๊
180,950.00 31 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:49 น.
10 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บ้านสูแกเราเปลี่ยนได้
โดย dareeha
0.00 30 มิ.ย. 57 17 ธ.ค. 57 11:44 น.
11 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน นำคุณธรรม ลดอบายมุข คืนสันติสุขสู่บ้านตันหยง
โดย ummulqura
0.00 8 ก.ค. 57 2 พ.ย. 57 21:35 น.
12 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปือมูดอบือราเป๊ะ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
โดย I-nee
0.00 20 มิ.ย. 57 2 พ.ย. 57 16:13 น.
13 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ
โดย ilmoo33
0.00 4 ส.ค. 57 24 ต.ค. 57 16:43 น.
14 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนบูเกะสูดอร่วมใจจัดการขยะ สร้างสุขภาพ
โดย นูรีซัน
0.00 17 มิ.ย. 57 26 ก.ย. 57 11:55 น.
15 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านสะแตน่าอยู่
โดย wawabajor
0.00 15 ก.ค. 57 25 ก.ย. 57 14:51 น.
16 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนธรมมะบ้านบางน้อยใส่ใจสุขภาพสูงวัย
โดย karemah
0.00 19 มิ.ย. 57 25 ก.ย. 57 10:37 น.
17 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเจาะเกาะให้น่าอยู่
โดย Lookmann
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 15:36 น.
18 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาศักยภาพเยาวชนและชุมชนบ้านลาแปให้น่าอยู่อย่างมีคุณธรรม
โดย Alawee
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 15:23 น.
19 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ครอบครัวสร้างสุขยี่งอน่าอยู่ด้วยกระบวนการสภาซูรอ (ต่อเนื่อง)
โดย นายอับดุลลาตีฟ
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 15:21 น.
20 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คืนเยาวชนคนดีสู่ชุมชนอาตะบือเระ
โดย Rosak
0.00 20 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:29 น.
21 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปี 2 ต่อเนื่อง)
โดย นายมะรอซี นิกาเร็ง
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:07 น.
22 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว
โดย masanusi
0.00 20 ม.ค. 57 20 เม.ย. 57 21:02 น.
รวม 1,504,710.00