โครงการที่สร้างรายงานการติดตามแล้ว

วันที่สร้างรายงานชื่อโครงการจำนวนรายการ
02-09-2564 กลองยาวเกษตรอินทรีย์ บ้านสาคูเหนือ(ต่อยอด) 89
26-06-2564 ร่วมสร้างชุมชนจังหูนใต้น่าอยู่ 10
25-06-2564 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านชุมชนบ้านหมาก ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 11
25-06-2564 สี่วัยสานสายใยรัก 11
05-05-2564 โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 1
23-04-2564 งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61 1
22-06-2563 เยาวชนหินดานรักษ์บ้านเกิด 9
21-06-2563 ความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ :กองทุนตำบล เขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน 1
21-06-2563 สันติสุขภาวะชายแดนใต้ และการแพทย์พหุวัฒนธรรม 1
21-06-2563 เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ : สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว ธนาคารต้นไม้ ตำบลบูรณาการ ความมั่นคงทางอาหาร 1
21-06-2563 การจัดการภัยพิบัติ 1
21-06-2563 การจัดการปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สารเสพติด 1
20-06-2563 ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้) 22
20-06-2563 ชุมชนตลาดปริก ฉลาดกิน ฉลาดใช้ สร้างเครือข่ายผู้บริโภค 1
19-06-2563 ร่วมสร้างบ้านท่าพยอมให้น่าอยู่ (ต่อยอด) 1
19-06-2563 บ้านยือโร๊ะ ต้นแบบการจัดการสุขภาวะ 1
19-06-2563 กลิ้งกลองสามัคคี มีความพอเพียง 1
19-06-2563 เยาวชนเกาะไทร ร่วมใจสามัคคี 1
19-06-2563 คุณธรรมนำเยาวชนหมู่บ้านแก้ไขปัญหายาเสพติด 1
19-06-2563 โครงการลูกคนดีตามวิถีสองศาสนา 1
19-06-2563 โครงการนาด้วนเดินตามรอยเท้าพ่อ 1
19-06-2563 โครงการกุมปูลันวานีตาอาสา พัฒนากระบวนการปลดหนี้ ชุมชนสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1
19-06-2563 สร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1
19-06-2563 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1
19-06-2563 มุสลิม๊ะนักจัดการคนและขยะในชุมชน 1
19-06-2563 โครงการริมรั้วปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ลดเสี่ยงโรคภัย 1
19-06-2563 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ 1
19-06-2563 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน 2
19-06-2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีคนเขาไคร สู่ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ 2
19-06-2563 โครงการการจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านน่ามองแบบมีส่วนร่วม"บ้านเขาฝาชีตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนอง" 1
19-06-2563 แปลงต้นแบบเกษตรนาข้าวอินทรีย์พื้นที่ดินพรุเพื่อสุขภาพที่ดี-มีวิถีพอเพียง 1
19-06-2563 โครงการอนุรักษ์คลองสะบ้าย้อย น่าดูน่ามองให้ท้องถิ่นน่าอยู่ 1
19-06-2563 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นคืนชีวิต คลองวังหิน บ้านเกาะทัง ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1
19-06-2563 โครงการหมู่บ้านสมุนไพรส่งเสริมสุขภาพ บ้านรัดปูน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 1
19-06-2563 โครงการเสริมสร้างครอบครัวสุขภาวะต้นแบบ หมู่ 2 , 10 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 11
19-06-2563 โครงการสิ่งแวดล้อมดี สิ่งแวดล้อมสมดุล ชุมชนเข้มแข็ง บ้านมดตะนอย 1
19-06-2563 โครงการสวนสุขภาพบ้านปอ หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1
19-06-2563 โครงการสร้างหลังสวนให้น่าอยู่ด้วยน้ำซาวข้าวกับตลาดนัดขยะ 1
19-06-2563 โครงการสร้างคนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ สู่บ้านควนน่าอยู่ 2
19-06-2563 โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนทะเลน้อย 1
19-06-2563 โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก สกัดโรคเรื้อรังแบบเด็กเสรีพล 1
19-06-2563 โครงการลดมลพิษผลิตข้าวปลอดภัย 1
19-06-2563 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านหัวหินตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1
19-06-2563 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านบ่อประดู่ หมู่ 3 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1
19-06-2563 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่เทศบาลตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1
19-06-2563 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลนาง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1
19-06-2563 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านเกาะเสือ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1
19-06-2563 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านพรุชิง หมู่ที่ 11 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1
19-06-2563 โครงการรวมพลัง ระดมความคิด แก้วิกฤติสุขภาพ หมู่ที่ 4 บ้านพระม่วง ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัตรัง 3
19-06-2563 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์คลองตลิ่งชัน ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 1
19-06-2563 โครงการผู้สูงอายุพันธุ์ใหม่ ใส่ใจสุขภาพ หมู่ 1,2 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1
19-06-2563 โครงการปลูกพีชผักไร้สารพิษ สู่ชีวิตชุมชนห่างไกลโรค 1
19-06-2563 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษอาหารปลอดภัยบ้านแหลมจองถนน 1
19-06-2563 โครงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยผักปลอดสารพิษของชุมชนสองศาสนา 1
19-06-2563 โครงการบ้านวัดเลียบพอเพียง ทำ กิน อยู่ ใช้ ด้วยปัญญา (หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษชีวิตพอเพียง) ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1
19-06-2563 โครงการน้ำใสจากใจชุมชนห้วยช้างเล่น 1
19-06-2563 โครงการทำนาปลอดสารพิษอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านอ้ายใหญ่ 1
19-06-2563 โครงการชุมชนโหล๊ะบ้าร่วมจัดการตนเองเพื่อสุขภาวะ 1
19-06-2563 โครงการชุมชนผักพื้นบ้านรักษาสุขภาพ บ้านบ่อประดู่ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1
19-06-2563 โครงการชุมชนตายายย่านสร้างความสุข (ภาวะ) ใต้ร่มพิกุล บ้านวัดพิกุล หมู่ 6 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 4
19-06-2563 โครงการจัดการขยะในครอบครัว 1
19-06-2563 โครงการคลีนิคครอบครัวฟื้นฟูภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพบ้านหัวยาง หมู่ 1 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 1
19-06-2563 โครงการคลินิกชุมชน คนรักสุขภาพ บ้านหัวลำภู หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1
19-06-2563 โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเป็นสุข 1
19-06-2563 โครงการครอบครัวสุขสันต์ สานฝันสู่ชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง 1
19-06-2563 โครงการคนชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ไม้พีชผักท้องถิ่นรู้จักกิน รู้จักใช้ เพื่อสุขภาพ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 1
19-06-2563 โครงการคนกำพวนร่วมใจลดโรคเสี่ยงด้วยอาหารและยาพืชสมุนไพร 1
19-06-2563 โครงการเกษตรกรรมเอื้อไมตรีในพื้นที่ต้นน้ำเขาบรรทัด ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 1
19-06-2563 โครงการก้าวแรกที่ดอนนูด ดอนนูดน่าอยู่สู่สุขภาวะที่ดี 1
19-06-2563 โครงการชลธารามน่าอยู่ร่วมเรียนรู้คลอง3น้ำ 11
19-06-2563 โครงการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้าน เพื่อบ้านช่องสะท้อนน่าอยู่ ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 12
19-06-2563 โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ 10
18-06-2563 ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 11
18-06-2563 ห้องย่อยประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว 10
17-06-2563 โครงการชุมชนปลอดสารเคมี ประชาอยู่ดีมีสุข บ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 10
17-06-2563 โครงการจัดการขยะชุมชนคนคลองเฉลิม ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 9
16-06-2563 การพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด 9
16-06-2563 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านคลองสุขุม ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 10
16-06-2563 ถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ชุมชนศรียาภัยน่าอยู่ 10
16-06-2563 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนหมู่บ้านแหลมตะลุมพุก ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 11
16-06-2563 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนหลักกิโล ๓ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 9
16-06-2563 โครงการยะหาน่าอยู่ ลดขยะ ลดขัดแย้ง 10
16-06-2563 โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์อยู่ดีมีสุข 10
16-06-2563 การจัดการทางสังคมเชิงบูรณาการ โดยกลไกทางศาสนาอิสลามเพื่อชุมชนสุขภาวะ พื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านสาวอ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 10
16-06-2563 สีเขียวเพื่อสุขภาพชุมชนคนบ้านเทิก 10
16-06-2563 โครงการชุมชนปลอดขยะ ลดภาวะมลพิษ 9
16-06-2563 บ้านเถลิงแจ่มใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม 10
16-06-2563 โครงการจัดการขยะชุมชน 11
16-06-2563 โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง 11
16-06-2563 โครงการ เปิดบ้านสร้างฐานเรียนรู้ สู่วิถีชุมชน คนพอเพียง 11
16-06-2563 โครงการแหล่งเรียนรู้อยู่ในสวนสมุนไพร ชุมชนบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 11
16-06-2563 ชุมชนปลอดสารพิษที่บ้านบ่อโพธิ์ 10
16-06-2563 กินดีอยู่ดีด้วยวิถีพึ่งกันเอง 11
16-06-2563 การจัดการมูลฝอยที่ยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม 10
16-06-2563 โครงการลดปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง เทศบาลตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 11
16-06-2563 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด คัด แยก ขยะ 11
16-06-2563 โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 5 บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 9
16-06-2563 โครงการจัดการพื้นที่สาธารณะประโยชน์สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้หมู่ที่ 4 บ้านห้วย ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 10
16-06-2563 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ชุมชนบ้านบางรากไม้ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 12
16-06-2563 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านบางไชยปก ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 10
16-06-2563 โครงการ “ ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ บ้านบางดุก ” 10
16-06-2563 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านริมคลองสุขุม ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 10
16-06-2563 โครงการสวนผักชุมชนคนหูยาน บ้านน่าอยู่ สู่สุขภาวะ 11
16-06-2563 กระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนบ้านนามะพร้าว 11
16-06-2563 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่หมู่บ้านผู้นำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 11
16-06-2563 โครงการยุวมัคคุเทศก์นำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบึงขุนทะเล 10
16-06-2563 โครงการร่วมสร้างสรรค์ให้บ้านควนน่าอยู่ ครอบครัวเข้มแข็ง สุขภาพดีถ้วนหน้าและสิ่งแวดล้อมสมดุล หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 10
16-06-2563 โครงการชุมชนน่ามอง บ้านทุ่งรวงทองน่าอยู่ สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า 11
16-06-2563 โครงการเสริมสร้างครอบครัวสุขภาวะต้นแบบ หมู่ที่ 2 บ้านปากปรนท่าออก ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง 11
16-06-2563 หนองหินน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก พิทักษ์สิ่แวดล้อม 9
16-06-2563 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านค่ายเสือ 9
16-06-2563 โครงการหน่ออ่อนแห่งความพอเพียง 11
16-06-2563 โครงการ “ กระบวนการชูรอตามทัศนะอิสลาม สร้างชุมชนให้น่าอยู่ ” 10
16-06-2563 โครงการสร้างสุขภาวะชุมชนสู่คนลานตลาด 11
16-06-2563 โครงการส่งเสริมความพอเพียง โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสุขภาวะชุมชน 11
16-06-2563 มโนราห์บำบัดและการจัดการป่าชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10
16-06-2563 โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญา โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลพรุพี 11
16-06-2563 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ชุมชนบ้านเขาวัง 12
16-06-2563 โครงการสร้างสุขภาวะผู้บริโภคตำบลควนรู 10
16-06-2563 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่ 7 บ้านเกาะไชย ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 10
16-06-2563 โครงการคลองสวยน้ำใสร่วมใจสู่สุขภาวะชุมชน 10
16-06-2563 โครงการกลุ่มคนดอนร่วมใจใร้ขยะ 10
16-06-2563 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านปากคลองบางสน ด้วยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบางสนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 10
16-06-2563 สุขภาวะดีตามวิถีสตรีมุสลิม 10
16-06-2563 โครงการ ส่งเสริมอาชีพ ครอบครัวเข้มแข็ง สุขภาพดี ร่วมเรียนรู้รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง 10
16-06-2563 โครงการรวมพลังสร้างสรรค์เยาวชนเรียนรู้สู้ภัยพิบัติ 10
16-06-2563 ชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพที่ดี วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 11
16-06-2563 โครงการเวทีฮาลาเกาะห์ชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสัมพันธ์ที่ดี 10
16-06-2563 โครงการตาสับปะรด หมู่ที่ 9 บ้านโคกสัก 10
16-06-2563 คณะกรรมการหมู่บ้านเด็ก บูรณาการ สานสุข 10
16-06-2563 สร้างท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนพรหมมานนท์ เทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 10
16-06-2563 ร่วมสร้างชุมชนโพธิ์ทองให้น่่าอยู่ 10
16-06-2563 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 11
16-06-2563 โครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง หมุ่ที่ 3 บ้านในปง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 10
16-06-2563 โครงการสร้างสวนให้เป็นป่าคลังอาหารและยาชุมชน 10
16-06-2563 โครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ 8
16-06-2563 ชุมชนไอกูบูพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน 11
16-06-2563 โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์คลองท่าซักและป่าชายเลน 10
16-06-2563 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ตำบลถ้ำพรรณรา 10
16-06-2563 โครงการอาหารสุขภาพ ชุมชนบ้านตีนวัด 10
16-06-2563 โครงการจัดการขยะชุมชนบ้านควนกุฎ 11
16-06-2563 โรงเรียนปุ๋ยดิน สู่ ชุมชนปลอดภัยด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ 11
16-06-2563 สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน 12
16-06-2563 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านโคกถิน หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 10
16-06-2563 ร่วมสร้างชุมชนคูสวนหมากน่าอยู่ผู้คนน่ารัก 11
16-06-2563 โครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์ตำบลเกาะแต้ว 11
16-06-2563 ชาวปากรอร่วมใจ ดำเนินรอยตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 11
16-06-2563 บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพาสุขพอเพียง 10
16-06-2563 โครงการร่วมสร้างในเหมืองน่าอยู่ด้วยสำนึกพลเมือง 9
16-06-2563 อยู่ดี กินดี ที่บ้านหูแร่ 11
16-06-2563 สภาซูรอกับการสร้างชุมชนตะลุโบะให้น่าอยู่ 10
16-06-2563 โครงการจากหนึ่งมือน้อยสู่ร้อยมือในชุมชน 11
16-06-2563 โครงการครอบครัวสัมพันธ์สร้างสรรค์สุขภาวะชุมชน คนพรุตาโรย ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 10
16-06-2563 โครงการตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง 11
16-06-2563 โครงการต้นกล้าบ้านโคกพยอมสร้างสุขภาวะทางปัญญา 10
16-06-2563 โครงการสานพลังครอบครัว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนน่าอยู่ ชุมชนตาบาตะปอเยาะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปี 2554-2555 9
16-06-2563 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้าน ศาลาคงจันทร์ หมู่ที่ 2 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 10
16-06-2563 โครงการเยาวชนสดใสจิตใจงดงาม 11
16-06-2563 โครงการ“ทำกินบนแผ่นดินเกิดด้วยสภาซูรอและชุมชนเข้มแข็ง” 11
16-06-2563 โครงการเยาวชนสานฝัน คุ้มกันชุมชน 10
16-06-2563 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่หมู่บ้านสามหนอง หมู่ที่ 12 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 12
16-06-2563 โครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอมตก 9
16-06-2563 ผังชุมชนสร้างสุขภาวะหมู่บ้านหนองกวางข้อง 11
16-06-2563 โครงการบ้านคอกช้าง-ควนดินแดง ร่วมใจสร้างสุขภาวะชุมชน 11
16-06-2563 โครงการประชาร่วมใจชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เทศบาลเมืองปัตตานี 10
16-06-2563 โครงการแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรชุมชนบ้านไสตอตก 9
16-06-2563 โครงการจัดการขยะด้วยสองมือเราสู่ชุมชนน่าอยู่ 10
16-06-2563 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หมู่บ้านท่าเรือใหม่ (การเคหะแห่งชาติ) ม.7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โครงการเยาวชนต้นกล้า 11
16-06-2563 โครงการเสริมสร้างครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ตำบลดอน 11
19-11-2559 ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านหัวหินปลอดขยะ 111
09-11-2559 เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้บ้านทุ่งกระจูด 79
05-11-2559 พัฒนาบ้านบางคูให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน 98
12-10-2559 ชุมชนปลอดสารพิษตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในโคร๊ะ 75
19-05-2559 บ้านโคกใหญ่ร่วมใจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ครอบครัว 69
13-05-2559 สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง 87
23-04-2559 ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา 69
20-04-2559 บ้านไร่ทอน อนุรักษ์คลังปัญญา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง 70
12-04-2559 สร้างหมู่บ้านในฝัน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านลานไทร 12
11-04-2559 บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษ 62
11-04-2559 ฟื้นป่า รักษ์เคย ที่บ้านปากหวะ หมู่.10 ต.ลำปำ 65
10-04-2559 ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2) 51
09-04-2559 การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน บ้านเขาทอง unseen อ่าวท่าเลน 82
08-04-2559 สิ่งแวดล้อมดี ชีวีเป็นสุข ชุมชนบ้านจุ้มปะ 72
31-03-2559 เปลี่ยนชีวิต ปรับวิถี เพื่อชีวีที่พอเพียง บ้านห้วยน้ำดำ 62
30-03-2559 นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง) 71
28-03-2559 ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง 68
25-03-2559 ข้าวยาโค ข้าวอาซูรอ สองศาสนาสานสัมพันธ์ที่บ้านยวนแหล 127
25-03-2559 แก้มลิงบ้านทรายเพชรลดภัยพิบัติน้ำท่วม 76
24-03-2559 คลังอาหารบ้านดอนโรง(ต่อยอดปี 2) 119
23-03-2559 เกษตรสีเขียวบ้านคลองลำหลิง 67
22-03-2559 สุขสวรรค์ ที่ บ้านควนสวรรค์ 86
21-03-2559 หมู่บ้านตือระร่วมมือร่วมใจสร้างสามัคคีสู่ชุมชนเข้มแข็ง 82
21-03-2559 ร่วมใจคืนสุขบ้านเกาะเหรียง 70
17-03-2559 ปรับพื้นที่ว่างปลดหนี้บ้านท่าม่วง 77
17-03-2559 กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำ 88
17-03-2559 สร้างหลาด(ตลาด)ในห้วยที่บ้านห้วยไม้ไผ่ 84
16-03-2559 คนท่ายูงปลูกป่าในนาสหาย 75
16-03-2559 เกษตรอินทรีย์บนความพอเพียง บ้านสหกรณ์ 69
16-03-2559 เยาวชนคนแป-ระใต้สามัคคี ทำดีเพื่อชุมชน 80
15-03-2559 สายน้ำสร้างสุขณ บ้านทุ่งโชน 97
15-03-2559 คนปากเปียดสุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง 76
15-03-2559 บ้านท่าแห้งปลอดโรค ปลดหนี้ ด้วยวิถีพอเพียง 65
15-03-2559 ชุมชนบ้านชะเอียนยิ้มได้ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 60
15-03-2559 อาชีพเสริมเพิ่มรายได้บ้านควนยูง 76
15-03-2559 ร่วมสร้างผลไม้อินทรีย์จากสวนสมรมบ้านห้วยพาน 85
15-03-2559 ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านคลองเล 89
15-03-2559 เกษตรอินทรีย์เพิ่มรายได้ส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองตูก 26
15-03-2559 เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน 70
15-03-2559 รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชีวิต ที่บ้านเขาปู่ 83
15-03-2559 ร่วมมือร่วมใจสร้างระบบอาหารปลอดภัยบ้านหนองเพ็ง 89
14-03-2559 บ้านคันเบ็ดปลอดสารพิษด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 88
14-03-2559 สองข้างทางสร้างรายได้ บ้านตีนคลอง 85
14-03-2559 บ้านโปนปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิตพอเพียง 76
14-03-2559 ร้านค้าคุณธรรมนำวิถีเดิมลดสารเคมีบ้านปากลง 98
13-03-2559 โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2) 96
12-03-2559 บ้านตรังสร้างสุข 84
11-03-2559 ปันตงสร้างสุขบ้านสี่แยกวัดโหนด (ต่อยอดปี 2) 92
09-03-2559 ชุมชนชายฝั่ง สร้างพลังเศรษฐกิจพอเพียง บ้านยามู 77
08-03-2559 บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง 72
08-03-2559 ตลาดร่วมใจปากท่าซอง 59
08-03-2559 ตำรับอาหารเป็นยา ณ บ้านนาพา 48
08-03-2559 ทุ่งเกาะปาบร่วมรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ม. 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ 67
07-03-2559 ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2 73
07-03-2559 ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2 104
07-03-2559 ร่วมพลังคนบ้านช่องไทรจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ 58
07-03-2559 โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัยมีสุข ม.12 บ้านในเมือง 70
07-03-2559 บ้านห้วยไทร หมู่ 10 น่าอยู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นความเจริญด้านอาหาร 74
04-03-2559 ตะโละแน็งอามานสร้างสุข รู้จักพอเพียงและเพียงพอ 67
02-03-2559 ชุมชนบ้านบาลาเพิ่มมูลค่าขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 86
02-03-2559 เกษตรอินทรีย์บ้านปลักจอกเสริมรายได้ 70
01-03-2559 โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว" 26
01-03-2559 ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2 93
29-02-2559 โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา 65
28-02-2559 กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก 60
28-02-2559 ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่ 124
28-02-2559 สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง) 85
27-02-2559 สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน 87
27-02-2559 อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2 109
27-02-2559 เยาวชนต้นตาลสุขภาพดี มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด 84
27-02-2559 ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง 78
27-02-2559 บ้านนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน 32
27-02-2559 ทุนชุมชนสร้างรายได้บ้านสวนขัน (ต่อยอดปี 2) 118
27-02-2559 วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2) 133
27-02-2559 บ้านควนหนองหงส์เรียนรู้การลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง 129
27-02-2559 บ้านสหกรณ์ เรียนรู้วิธีลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง 136
26-02-2559 ภูมิปัญญา เพิ่มรายได้ สร้างสุขที่บ้านยางในลุ่ม (ต่อยอดปี 2) 142
26-02-2559 คุณค่าเด็กแว็นซ์ ที่บ้านปากคลองวัดแดง(ต่อยอดปี2) 105
26-02-2559 บ้านห้วยแหยง สืบสานภูมิปัญญา 99
26-02-2559 ยาเหลืองสูตรคุณยายที่บ้านกาโห่ใต้ 131
26-02-2559 คนเอาถ่านบ้านวัดโหนด 123
26-02-2559 ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว 124
26-02-2559 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านท่าศิลา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 67
26-02-2559 พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในชุมชนบ้านบารายี 66
26-02-2559 ผัก สมุนไพรเชื่อมใยรักคนเขาปูน 104
26-02-2559 ชาวตือกอร่วมมือ ร่วมใจ ชุมชนสะอาด 84
25-02-2559 กระจาดสานใจเครื่องแกงกู้ภัยเศรษฐกิจบ้านนาแยกเหนือ (ต่อยอดปี 2) 81
25-02-2559 วัฒนธรรมนำสุขคนกงตาก 91
25-02-2559 ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง 95
25-02-2559 อนุรักษ์ เพิ่ม สร้าง ทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอ่าวหลังแดง 43
25-02-2559 สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง 100
25-02-2559 เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ 85
24-02-2559 กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3 76
24-02-2559 อยู่ดี กินดี มีสุข บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ 83
23-02-2559 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ 98
22-02-2559 รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย 100
22-02-2559 ผักปัญญาอ่อนสร้างสุขบ้านแขก 77
22-02-2559 บ้านนาข่าเหนือ หมู่ที่ 4 ร่วมใจจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน 63
22-02-2559 การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย 81
21-02-2559 เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์ 41
21-02-2559 ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา 67
21-02-2559 รวมใจ สานสัมพันธ์ บ้านกุบังจามังเหนือ 64
20-02-2559 รักษา"ครัวทะเล"ที่บ้านบาตู 85
20-02-2559 ตู้เย็นข้างเรินบ้านชายควน 68
20-02-2559 ร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะในชุมชุนบ้านตูล 75
20-02-2559 สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง) 79
20-02-2559 สานใจคนสามวัย ร่วมสร้างบ้านโคกเมืองให้น่าอยู่ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน 73
20-02-2559 ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง) 98
20-02-2559 เมื่อเด็กกล้วยเถื่อนสร้างธนาคารฯที่บ้านทุ่งยูง(ต่อเนื่อง) 92
20-02-2559 ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาบ้านควนเงิน 31
19-02-2559 พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว 85
19-02-2559 ซอยปลักควายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 71
19-02-2559 กล้วยเภาร่วมใจจัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ 68
19-02-2559 ร่วมใจรักษ์สภาพแวดล้อมสู่สุขภาวะบ้านควนปอม 81
19-02-2559 โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข 64
19-02-2559 รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง) 80
19-02-2559 ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง 63
17-02-2559 เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร 16
17-02-2559 หมู่บ้านยุคใหม่ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 7บ้านนาข่าใต้ 80
17-02-2559 มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย 71
17-02-2559 ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ 59
17-02-2559 เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงู 69
17-02-2559 สร้างจิตสำนึกเยาวชนบ้านนาทอนเพื่อการเรียนรู้การเกษตร 71
17-02-2559 เยาวชนคนสองปาก ศึกษาราก เรียนรู้จากชุมชน(ต่อเนื่องปี2) 62
17-02-2559 เยาวชนนาโต๊ะขุน คนรุ่นใหม่ ใส่ใจจัดการขยะ (ต่อเนื่อง ปี 2) 68
17-02-2559 ควนสูงน่าอยู่ ครอบครัวสดใส ห่างไกลอบายมุข 32
17-02-2559 คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร 18
17-02-2559 อาชีพเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองต่อ 76
17-02-2559 สร้างสุขคนบ้านปะโอ ชุมชนต้นแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ 72
17-02-2559 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2) 61
17-02-2559 เปิดลานบ้านกำแพง ลด ละ เลิก เกมส์ออนไลน์ 22
17-02-2559 ผังนิคมเข้มแข็ง เสริมสร้างสุขภาพเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน 61
17-02-2559 บ้านมะนังเข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน 58
15-02-2559 สานชุมชน รวมพลเครือข่าย สู่เป้าหมายบ้านซอย 10 วิถีพอเพียง 61
15-02-2559 มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่ 88
14-02-2559 คนบ้านควน รวมใจ ลงมือ ลดนักเสพหน้าใหม่ในชุมชน 62
14-02-2559 บ้านไสใหญ่รายได้ดีชีวีมีสุข 74
13-02-2559 โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว) 62
13-02-2559 รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 80
12-02-2559 นำศาสตร์พระราชา สร้างสุขสู่บ้านบางไทร 69
12-02-2559 หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข 81
12-02-2559 Green Food- Green market ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองจิก 22
12-02-2559 ลดรายจ่าย เสริมรายได้ชุมชนต้นแบบวิถีพอเพียง บ้านหนองไม้แก่น 63
11-02-2559 โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนลดรายจ่าย ม.15 บ้านในใส ต.ละงู 64
10-02-2559 ชุมชนสามัคคีปลอดโรค ปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำทะลุ 105
10-02-2559 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สานสายใยสู่ชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านคลองบาราเกตุ 130
10-02-2559 หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง 116
10-02-2559 เซเว่น ภูมิปัญญา สร้างสุขสองฝั่งคลองบ้านบางไทร (ต่อยอดปี2) 71
10-02-2559 โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน 93
09-02-2559 บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2 86
08-02-2559 บ้านห้วยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง 83
08-02-2559 ปลุกจิตสำนึกชุมชน คนป่าเสม็ดอนุรักษ์ป่าชายเลน 62
07-02-2559 มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม 100
07-02-2559 กินดีมีสุข ณ บ้านเกาะรุ้ง 70
07-02-2559 ซีจันตุงฮาตี รวมพลอาบะ อาบี นำชีวีด้วยจริยธรรมแบบโคกทราย 58
06-02-2559 ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง 83
05-02-2559 ครัวเรือนสะอาดชุมชนปลอดขยะ หมู่ที 2 บ้านสะพานเคียน 117
05-02-2559 หมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง 121
05-02-2559 คืนธรรมชาติบ้านท่าใหญ่สู่ต้นแบบชุมชนเกษตรอินทรีย์ 79
05-02-2559 ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ 93
04-02-2559 บ้านบางคุระพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี 76
04-02-2559 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2) 78
04-02-2559 ร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านห้วยลึก จัดการขยะชุมชน 104
04-02-2559 สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง 103
04-02-2559 ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่ 81
04-02-2559 สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง 93
04-02-2559 สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด 99
04-02-2559 บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร 68
04-02-2559 โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา 66
04-02-2559 บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2 84
03-02-2559 บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน 73
03-02-2559 ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ 104
03-02-2559 ฝายกั้นขยะคืนชีวิตชุมชนบางฉนาก 78
02-02-2559 บ้านดอนจิกพัฒนาเพื่อส่งเสริมอาชีพ 77
01-02-2559 ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตร่วมคิดร่วมทำ 72
29-01-2559 สมุนไพรช่วยสร้างสามัคคีและลดหนี้ ที่บ้านไร่เหนือ 126
29-01-2559 โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2) 97
28-01-2559 รู้เร็ว รู้ไว จัดการภัยพิบัติ บ้านปลายทับใหม่ 122
27-01-2559 คุณธรรมสร้างคน จริยธรรมสร้างใจ ลดปัญหายาเสพติด ณ บ้านน้ำตก 87
25-01-2559 โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า 67
21-01-2559 ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2 87
21-01-2559 กระจาดเดือนสิบรวมใจเฉลิมพระชนม์ 60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ บ้านทุ่งจูด 65
03-01-2559 แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2) 104
02-01-2559 ครอบครัวอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน แบ่งปันความสุขบ้านขุนสมุทร 30
10-12-2558 กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บ้านหลาแขก 77
08-12-2558 เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด) 82
06-12-2558 ชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2 20
06-12-2558 บ้านไทรทองชีวิตปลอดสารพิษวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 71
06-12-2558 เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านทุ่งหล่อ 57
24-11-2558 กติกาชุมชนคนนาเกตุ 72
24-11-2558 ความดันโลหิตสูง เบาหวาน บ้านสูแกเราเปลี่ยนได้ 62
11-11-2558 พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน 84
09-11-2558 เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนบ้านพรุสมภาร 94
07-11-2558 ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง(ต่อเนื่องปี 3) 90
27-10-2558 ร่วมสร้างสุข ด้วยซั้งกอที่บ้านทะเลนอก 53
27-10-2558 ร่วมสร้างสุขให้ชุมชน ด้วยการฟื้นเลบ้านคูขุด 70
27-10-2558 ชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูทรัพยากร สิ่งแวดล้อมดี ที่บ้านพังสาย หมู่ 7 ต.กะดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 69
06-10-2558 ชาวนาปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค บ้านหนองถ้วย 60
30-09-2558 เศรษกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ 91
18-06-2558 ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด) 67
06-06-2558 ปราชญ์ตัวน้อยช่วยเศรษฐกิจที่บ้านไสหร้า 24
05-06-2558 สร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทุ่งทวย 56
27-05-2558 บ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรค 95
24-05-2558 พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 ) 100
10-05-2558 ขยะลอยน้ำบ้านเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด) 93
20-04-2558 บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง 95
20-04-2558 คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนดี สู่วิถีพอเพียง 98
17-04-2558 บ้านดอนมะปราง มีชีวิตปลอดภัยด้วยเกษตรอินทรีย์ 120
11-04-2558 รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง) 85
07-04-2558 สานฝันชุมชนสุขภาวะบ้านดอนรัก 16
03-04-2558 เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข 52
27-03-2558 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2 101
26-03-2558 คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 59
25-03-2558 เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี 68
24-03-2558 เยาวชนบางกล้วยนอกนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนฐานทรัพยากร 3 วงล้อ 87
24-03-2558 ปรับพฤติกรรมการกิน สร้างสุขคนควนทัง 78
23-03-2558 ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด) 70
22-03-2558 สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50
21-03-2558 สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง 84
21-03-2558 โครงการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านควนตุ้งกู 73
21-03-2558 บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง 57
21-03-2558 โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ำราบ 86
20-03-2558 ชุมชนบูเกะสูดอร่วมใจจัดการขยะ สร้างสุขภาพ 77
20-03-2558 สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2) 76
19-03-2558 เยาวชนต้นแบบบ้านลาเกาะ ม.2 54
19-03-2558 ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านสะแตน่าอยู่ 59
18-03-2558 รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย 55
16-03-2558 เยาวชนสร้างอาชีพสู่ชุมชนออกศาลาเป็นสุข 44
14-03-2558 ธนาคารต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านสาขาชุมชนวังกระบือ 78
13-03-2558 ร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านต้นทุเรียน 70
13-03-2558 เยาวชนธรมมะบ้านบางน้อยใส่ใจสุขภาพสูงวัย 59
13-03-2558 พลังชุมชน สร้างสัมพันธ์ สู่ฝันคนคลองช้าง ปี 2 82
13-03-2558 มัสยิดกุนุงจนองสร้างสุข สู่สองวัยใส่ใจสุขภาพ 85
13-03-2558 โครงการเยาวชนตัวอย่าง ร่วมสร้างชุมชนอุเปน่าอยู่ 86
13-03-2558 ชุมชนพิกุลทอง สุขภาพดี ด้วยสมุนไพรไทย 86
11-03-2558 ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2 64
06-03-2558 ปือมูดอบือราเป๊ะ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 55
06-03-2558 นำคุณธรรม ลดอบายมุข คืนสันติสุขสู่บ้านตันหยง 51
06-03-2558 พัฒนาชุมชนราษฏร์บำรุงแบบเศรษฐกิจพอเพียง 44
06-03-2558 เกษตรพอเพียงตามวิถีมุสลิมบ้านคลองยาง 93
06-03-2558 เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก 90
06-03-2558 ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยผักปลอดสารพิษ หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา 54
06-03-2558 เด็กและเยาวชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านหาดทรายยาว หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป 50
06-03-2558 ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด) 44
06-03-2558 ประกายฝันผู้สูงวัยบ้านควนโพธิ์ 43
06-03-2558 หมู่บ้านจัดการสุขภาวะดี วิถีพอเพียง บ้านทุ่งมะปรัง 90
06-03-2558 ท่ามาลัยร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น ตำบลปากน้ำ 57
06-03-2558 ชุมชนตันหยงโป หมู่ที่ 1 ร่วมใจ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ และทรัพยากรชายฝั่ง 63
06-03-2558 เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน 46
06-03-2558 ตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ชุมชนบ้านสนี ปี 3 : ชุมชนท้องถิ่่นจัดการตนเอง 62
06-03-2558 ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ปี 3 : ชุมชนจัดการตนเองตามวิถีพอเพียง 22
06-03-2558 คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ 65
06-03-2558 อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยสมุนไพรพื้้นบ้าน : บ้านคลองทราย 53
06-03-2558 สร้างคลอง สร้างฅน สร้างสุขภาวะชุมชนฅนหนองบัว 68
06-03-2558 ฟื้นชีวิตเล คืนวิถีชีวิตชุมชน บ้านหัวลำภู 71
06-03-2558 อยู่อย่างวิถีไทย ชาวควนสินชัยสุขภาพดี 75
06-03-2558 ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง 86
03-03-2558 บ้านปลักใหญ่ใจดี สานสัมพันธ์ เชิดชูผู้สูงวัย สู่สุขภาวะ 107
26-02-2558 ศูนย์เรียนรู้วิถีอิสลามยั่งยืนบ้านน้ำเค็ม (ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง) 72
20-02-2558 เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้าน 11
12-02-2558 โครงการตลาดอาหารปลอดภัยของชุมชน ม.13 บ้านนา ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 47
10-02-2558 ข้าวสังหยดขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง 51
18-01-2558 บ้านหาดสูงน่าอยู่มุ่งสู่สุขภาวะ 56
11-01-2558 บ้านดอนขี้เหล็กอุ่นใจ ห่างไกลภัยในชุมชน 69
09-01-2558 ชีวินทรีย์เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย 46
06-01-2558 พลังเยาวชนร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมชุมชน: คนบ้านปริก 59
11-12-2557 พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง 76
07-12-2557 บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) 70
03-12-2557 ป่าต้นน้ำบ้านห้วยยวนเหนือ 50
30-11-2557 บ้านนาปริก สุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ตามแนวทางวิถีพอเพียง 102
29-11-2557 คนพรุกระแชงสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 80
28-11-2557 คนสร้างคลอง คลองสร้างคนด้วยชุมชนคนบ้านกลาง 48
28-11-2557 ความมั่นคงทางด้านอาหารวิถีบ้านท่าช้าง ( ต่อเนื่อง ) 56
28-11-2557 คนจงเก สร้างบ้านให้ปลา ด้วยป่าริมเล 62
28-11-2557 ควนขนุนปลอดขยะท้องถิ่นปลอดถัง 52
27-11-2557 บ้านหนองชีพูน เป็นบ้านอยู่เย็นเป็นสุข 122
27-11-2557 คลังอาหาร อยู่ดี กินดีที่บ้านหนองสีขวัญ 119
27-11-2557 บ้านไกรไทยเป็นชุมชนสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตำรับสมุนไพร(ต่อยอด) 120
27-11-2557 ห้วยคล้าชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 91
27-11-2557 คนคลองลาดร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ 88
27-11-2557 บ้านพังเหาสดใส ห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 69
25-11-2557 อนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย (พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) (ต่อเนื่อง) 53
22-11-2557 ร่วมปลุกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค(ต่อเนื่อง) 64
22-11-2557 สามพลัง ร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น 65
19-11-2557 โครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ปี 2 ต่อเนื่อง) 80
18-11-2557 ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง) 73
17-11-2557 ป่าฟื้น คนฟื้น ที่บ้านทุ่งยูง 61
16-11-2557 เกาะทองสมใหม่เกษตรอินทรีย์สร้างสุข 100
15-11-2557 เสริมพลังชุมชนด้วยคน 3 วัย บ้านโคกแย้ม 106
14-11-2557 บ้านอู่แก้วเป็นหมู่บ้านวิถีพอเพียง (ต่อยอด) 122
13-11-2557 คบเด็กสร้างป่าสร้างสุขภาวะคนบ้านเขาอ้อ 58
12-11-2557 โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร 87
12-11-2557 ฟื้นอ่าว เพิ่มป่า ที่บ้านคลองขุด 61
12-11-2557 คืนเยาวชนคนดีสู่ชุมชนอาตะบือเระ 83
11-11-2557 สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว 99
11-11-2557 รวมพลังจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว 34
11-11-2557 ยกระดับคุณภาพชีวิต พิชิตความจน คนนาพร้าว (ต่อเนื่อง) 59
09-11-2557 ข้าวพื้นเมืองคืนชีวิตชาวนาปะขอ 59
07-11-2557 คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ 84
06-11-2557 เกษตรอินทรีย์บนเรือนแพบ้านสระกูด 106
04-11-2557 ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน 68
04-11-2557 บ้านโคกเหล็กพอเพียงหลีกเลียงสารเคมี (ต่อยอด ) 81
04-11-2557 ปฏิรูปหัวลำภูสู่หมู่บ้านจัดการตนเอง(ต่อยอด) 72
04-11-2557 ปลุกพลังผู้สูงวัยบ้านลำคลอง 72
04-11-2557 สร้างงานสานรอยยิ้มบ้านบางไร่ 78
03-11-2557 บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่ 71
03-11-2557 คืนสู่ธรรมชาติบ้านพัฒนา 73
03-11-2557 โรงเรียนชาวนาบ้านควนขี้แรด (ต่อเนื่อง) 69
03-11-2557 180 วัน สลัดมันเอาอยู่ ชาวต้นประดู่สู้สู้ 79
03-11-2557 สานมือ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านหลาไม้ไผ่ 79
01-11-2557 เกษตรผสมผสานบ้านทะเลปัง 72
01-11-2557 หนังตะลุงโขนสดลดสารเคมีบ้านปากเหมือง(ต่อยอด) 70
01-11-2557 ต่อลมหายใจคนปลายน้ำที่บ้านทุ่งแซะ 68
01-11-2557 บวร ไตรพลังสร้างสุขสู่บ้านนากวดน่าอยู่ (ต่อเนื่อง) 75
31-10-2557 ชุมชนบ้านห้วยไทร นำขยะสร้างอาชีพ 88
31-10-2557 ครอบครัวสร้างสุขยี่งอน่าอยู่ด้วยกระบวนการสภาซูรอ (ต่อเนื่อง) 74
31-10-2557 สวนผักคนเมืองชุมชนพรหมมานนท์ (ต่อเนื่อง) 74
30-10-2557 ชุมชนหอยราก สืบสานตำนานขนมลาสร้างสุข 67
30-10-2557 สืบสานวิถีชีวิตคนต้นน้ำบ้านขุนคีรี 73
30-10-2557 บ้านเหนือทุ่งคลองสวยรวยสมุนไพร 59
29-10-2557 บ้านปลาบ้านปูฟื้นฟูป่าชายเลนลดหนี้นอกระบบบ้านหน้าทับ 71
29-10-2557 ฝายมีชีวิตสร้างสุขชุมชนบ้านตลาด 83
28-10-2557 ร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง 30
27-10-2557 ดับบ้าน ดับคน กับวิถีชุมชนคนไทรงาม 65
26-10-2557 ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง) 80
25-10-2557 ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น 71
24-10-2557 สามวัยสานใจดูแลชุมชนสนามกีฬา 65
22-10-2557 บ้านไม้มูกปลอดกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ด้วยสมุนไพร 79
22-10-2557 พื้นที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน บ้านไทรขึง 64
22-10-2557 แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง) 56
22-10-2557 คนโคกสิเหรงกินดีอยู่ดี มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ 23
22-10-2557 บ้านห้วยทรัพย์น่าอยู่ คู่พลับพลึงธาร ร่วมต้านโรคติดต่อ 69
22-10-2557 ปลุกพลังสังคมคนสวนใหม่ชุมชนในเกาะ 82
22-10-2557 ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน ตามหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไสยง 71
22-10-2557 ปฎิรูปครัวเรือน มุ่งสู่แบบพอเพียงบ้านปาล์ม 3 60
22-10-2557 บ้านควนไสน รวมพลังสร้างสุขภาพ ปลูกและใช้สมุนไพรใกล้ตัว 52
22-10-2557 กลุ่มเยาวชนดนตรี ต้นกล้าแห่งหนองราโพธิ์ 47
22-10-2557 บุโหลนเล ปลอดขยะ (ต่อยอด) 49
22-10-2557 เศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงชุมชน คนปาล์มทอง 59
22-10-2557 ฉีดวัคซีนต้านรายจ่าย เพิ่มรายได้ ชุมชนบ้านปาล์ม 2 52
22-10-2557 สร้างคุณค่า พัฒนาแหล่งชุมชน จัดการขยะบ้านผังปาล์ม 1 51
22-10-2557 สร้างงาน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดาหลำ 1
22-10-2557 ศูนย์เรียนรู้ป่าต้นน้ำ บ้านผังปาล์ม 4,5 55
22-10-2557 อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชนถ้ำภูผาเพชร 33
22-10-2557 สร้างสุขภาวะ ชุมชนน่าอยู่ สานสามัคคี หมู่ 2 35
22-10-2557 สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ( ต่อยอด ) 42
22-10-2557 ร้อยเรียงวิถีชุมชน ชุบชีวิตแบบยั่งยืน คืนชุมชนสู่ธรรมชาติ 52
22-10-2557 ภูมิปัญญา สานสามัคคี (ต่อยอด) 54
22-10-2557 ชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม (ต่อยอด) 47
22-10-2557 ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมู่ 18 บ้านโคกพยอม 43
22-10-2557 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติบ้านบากันเคย 52
22-10-2557 โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชนขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ (ต่อยอด) 47
22-10-2557 ญาติใคร ใครก็รัก ม.2 บ้านปากละงู (ต่อยอด) 48
22-10-2557 หุ่นกระบอก ออกเดิน ที่บ้านสวนเทศ(ต่อเนื่อง) 50
22-10-2557 สุไหงมาตี พลิกฟื้นชีวี ด้วยความพอเพียง 57
22-10-2557 เด็กน้อยเกาะโตดนุ้ย เล่านิทานปูม้า ปูทะเล(ต่อเนื่อง) 66
22-10-2557 จากผืนนา สู่ผืนป่าชายเลนที่ควนโต๊ะเจ๊ะ (ต่อเนื่อง) 53
22-10-2557 สภาซูรอเขาน้อยใต้ จัดสรรสิ่งที่ดีให้เยาวชน 19
22-10-2557 บ้านเหนือสะอาด ชุมชนสดใส ประชาร่วมใจพัฒนา 76
22-10-2557 พื้นที่สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์คนสองวัยชุมชนหัวแหลมพัฒนา 79
16-10-2557 รวมพลัง สานสัมพันธ์สร้างสุขภาพคนเขาปูน 89
16-10-2557 พลังแห่งความรัก ถักทอสายใย สานใจชุมชนบ้านปากคลอง 77
16-10-2557 บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน 72
15-10-2557 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง) 67
15-10-2557 รักษาสิ่งแวดล้อมและประมงชายฝั่งบ้านสามเสียม 72
12-10-2557 บ้านศาลาบางปู พัฒนาศูนย์เรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดสู่สวัสดิการชุมชน ( ต่อยอด) 95
12-10-2557 บ้านป่าไหม้ร่วมใจนำป่าสาคูสร้างสุข 89
11-10-2557 สินสืบสุขร่วมใจสร้างชุมชนเข้มแข็ง (ต่อยอด) 65
11-10-2557 บ้านบางสระ สาน 6 อ. สู่หมู่บ้านจัดการสุขภาพองค์รวม(ต่อยอด) 63
27-09-2557 บ้านต้นมะขามเทศ น่าอยู่ สุขภาพดี ด้วยวิถีวัฒนธรรมชุมชน 58
11-09-2557 โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ จ.สตูล 1
07-09-2557 ทุ่งนางดำน่าอยู่ คู่ป่าชายเลน 87
26-08-2557 วิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ ปี 2 (ต่อเนื่อง) 77
25-08-2557 สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ 62
12-08-2557 โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว 66
28-07-2557 บ้านต้นกระท้อนหลีกเลี่ยงสารเคมีด้วยครัวตัวอย่าง 74
14-07-2557 ศรีท่าน้ำสุขภาวะดี วิถีพอเพียง 86
14-07-2557 เยาวชนวัยใส ใส่ใจ ป้องกันภัยยาเสพติดบ้านหูเล่ (ต่อเนื่อง) 74
14-07-2557 ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเจาะเกาะให้น่าอยู่ 61
14-07-2557 พัฒนาศักยภาพเยาวชนและชุมชนบ้านลาแปให้น่าอยู่อย่างมีคุณธรรม 64
14-07-2557 รองแง็งเยาวชน ต่อลมหายใจป่าชายเลน บ้านท่าน้ำเค็มใต้ 75
14-07-2557 สภาทุ่งพัก นำพาตามหลักพอเพียง 79
30-06-2557 สี่แยกวัดใจลูกหลาน ม.5 บ้านปลักแรด 45
27-06-2557 ความมั่นคงทางอาหาร หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งพัฒนา (ต่อยอดโครงการ 3 ออมฯ) 52
27-06-2557 กระบวนการชุมชนเพื่อพัฒนาอ่าวทุ่งนุ้ยสู่การจัดการตนเองบ้านหลอมปืน หมู่14 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล (ต่อยอด) 61
29-05-2557 3
16-05-2557 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติแหลมโพธิ์ (พุมเรียง) สวนสาธารณะสีขาว ปลอดเหล้า ปลอดภัย 19
08-05-2557 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ เขาล้านน่าอยู่มุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะ 12
10-04-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โครงการ เยาวชนคนสร้างสุข 98
06-04-2557 เขาหลักสืบทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 14
06-04-2557 บ้านแก่งตะเคียนเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 13
06-04-2557 คนน้ำฉากับการสืบทอดประเพณี 12
05-04-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ :โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านควนสามัคคี 11
05-04-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พัฒนาสวนป่าชุมชนวัดจันทราวาสเพื่อสุขภาพ 12
29-03-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์น้ำตกผานาง 67
11-03-2557 เยาวชนตัวอย่าง ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ 47
09-03-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ จรูณราษฎร์เสริมใยรักษ์ 34
06-03-2557 บ้านคูน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 69
05-03-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์ 72
05-03-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ศาลาขาวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 79
05-03-2557 ห้วยแห้งเดินตามรอยเท้าพ่อ สร้างความสมานฉันท์ความสามัคคีในชุมชน 59
05-03-2557 เก็บขยะถูกที่ ดูดีต่อชุมชน 72
05-03-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่โครงการหน้าบ้านดูดี หลังบ้าน สะอาดตา 71
28-02-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้าน:ชุมชนปลอดอบายมุข บ้านจัดสรรมีสุข 78
24-02-2557 สร้างต้นทุนชีวิต ผลิตเยาวชนต้นกล้า 72
23-02-2557 จากอาหารปลอดภัยสู่เมนูเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 55
22-02-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านดอนรักร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน 76
21-02-2557 คลองสองปากน่าอยู่ ลูกหลานปลอดยา 72
18-02-2557 ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ดอนตาบ่าว คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 82
13-02-2557 ร่วมสร้าง เส้นทางลดความตาย มีได้ด้วยอาสาร่วมพัฒนาทีมช่วยเพื่อนบ้านทันเวลาและปลอดภัย 74
13-02-2557 หน้าบ้านน่ามองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นลดการใช้สารเคมีในสวนของเกษตรกร 78
13-02-2557 ส่งเสริมและฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยพลังชุมชน 49
13-02-2557 ชุมชนต้นแบบสุขภาพดี ตามวิถีพอเพียง 84
06-02-2557 เยาวชนรักถิ่น บ้านหัวเขา 72
06-02-2557 บ้านโคกประดู่พัฒนาคลองมำบัง 59
05-02-2557 ควนเก รีไซเคิล 65
02-02-2557 เยาวชนต้นกล้ารักษ์สะอาด 57
31-01-2557 ร่วมอนุรักษ์คลองบางไทร ล้อมรั้วด้วยใจ ถักทอสวนสายใยด้วยภูมิปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชน 66
31-01-2557 ภูมิปัญญาเกษตรในครัวเรือนพัฒนาอาชีพรักษาสิ่งแวดล้อม 75
31-01-2557 บ่อร้างสร้างคุณค่า เลี้ยงปลากะชังเสริม ปลูกผักเพิ่ม เติมรายได้ให้ชาวเกาะพุด 67
31-01-2557 สุขพอดีชีวิตพอเพียงกับเกษตรครัวเรือนผสมผสานวิถีชุมชนคนแพรกจูด 69
29-01-2557 นาควารีคนสุขภาพดีชุมชนสีเขียว 64
28-01-2557 โรงเรียนร้างสร้างชีวิต 69
28-01-2557 ขยะเป็นปุ๋ยเพิ่มผลผลิตลดสารเคมี 65
27-01-2557 ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง 77
27-01-2557 โครงการบ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค 92
26-01-2557 ชาววารีสวัสดิ์พัฒนา คนร่วมสร้างชุมชนสีเขียว 77
25-01-2557 วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 58
23-01-2557 ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน ลำคลองและเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำชุมชนบ้านท่าจูด 60
23-01-2557 สร้างคน สร้างชุมชนทองพูนตามรอยพ่อ 125
23-01-2557 หมอชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน 85
23-01-2557 ตู้เย็นข้างบ้านปลอดสารพิษภัย 92
23-01-2557 ชุมชนบ้านปากคลองวัดแดง ร่วมใจลดอุบัติเหตุ 118
23-01-2557 ดอนโรงสร้างสุข ด้วยวิถีเกษตรพอเพียง 103
23-01-2557 เกษตรปลอดสารพิษ ลดต้นทุนการผลิต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 67
21-01-2557 มังคุดผิวลายลดได้โดยใช้สารอินทรีย์ 68
18-01-2557 ชุมชนคนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อต่อสุขภาพ 60
18-01-2557 เกษตรแนวใหม่ สร้างพลังใจ พลังคนสู่ชุมชนที่สดใส 75
13-01-2557 สานสัมพันธ์คนสามวัยจัดการขยะชุมชน 57
06-12-2556 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากลไกการทำงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคระดับพื้นที่ในจังหวัดสงขลา 89
05-12-2556 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน 81
05-12-2556 การจัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านทอนตรน 45
05-12-2556 กลุ่มชุมชนพันวาลร่วมใจพัฒนาอาชีพ 88
05-12-2556 สร้างชุมชนอยู่ดีมีสุขที่บ้านเขาเพ-ลา 91
05-12-2556 ชุมชนท่านางสังข์น่าอยู่ เคียงคู่คลองสะอาด ชีวิตสดใส 62
11-11-2556 โครงการตามรอยวิถีชีวิตมุสลิม นำมาสู่ความพอเพียง ปี 2 57
10-11-2556 นาโต๊ะขุนน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 65
05-11-2556 ชวนลูกหลานเรียนรู้วิถีชาวนาอินทรีย์ 47
05-11-2556 อาสาสมัครฝ่ายพลเรือน เฝ้าระวังเตือนภัยพิบัติเพื่อสุขภาพ 37
05-11-2556 โครงการลด คัด แยก ขยะ ต้นทาง 67
04-11-2556 ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง 69
25-10-2556 โครงการสานพลัง สร้างบ้านสีขาว 50
22-10-2556 ใกล้บ้านใกล้ใจ สร้างจิตสดใส สุขภาพแข็งแรง 82
13-10-2556 โครงการสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมโค 79
12-10-2556 โครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อยอด) 105
11-10-2556 โครงการถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ศรียาภัยน่าอยู่(ปี2) 66
24-09-2556 ชุมชนปลอดสารพิษ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 22
21-09-2556 โครงการยาบี ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หมู่ที่5บ้านโคกวัด ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีปี2(โรงเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนลดเสี่ยงบ้านโคกวัดอบอุ่น) 73
13-09-2556 โครงการอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง 109
11-09-2556 โครงการพัฒนาศักยภาพ เยาวชนนักพัฒนา (ผลัดกันแลลูกเธอลูกฉัน) 48
06-09-2556 อนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรม 41
06-09-2556 ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง 49
02-09-2556 โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข(ปี 2) 83
31-08-2556 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านปากคลองบางสน ด้วยการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวบางสนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน(ปี2) 95
28-08-2556 สามประสานร่วมพัฒนาองค์ความรู้นำสู่การแลกเปลี่ยนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 59
28-08-2556 คืนน้ำคืนป่าให้แผ่นดินคืนที่ทำกินให้ชุมชน 27
28-08-2556 ชุมชนคลายทุกข์ร่วมสร้างสุขคนปากเหมือง 53
23-08-2556 โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านศาลาคงจันทร์ ปี2 55
20-08-2556 ประชาร่วมใจ ชุมชนตลาดปลอดภัยและน่าอยู่ : ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 (ปี 2) 68
16-08-2556 โคกเหล็กสะอาดจัดการขยะดีทุกชีวีมีสุข 49
16-08-2556 เห็ดศาลาบางปู ลดหนี้ ลดขยะ สร้างอาชีพ 50
31-07-2556 โครงการลิพังโมเดล สร้างพังให้น่าอยู่ 47
14-07-2556 ขยะสร้างคนข้างถนนกินได้ 53
25-06-2556 บ้านเปี๊ยะหัวเนินน่าอยู่สะอาดตาปลอดภัยปลอดโรค 75
19-06-2556 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร และผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ 68
06-06-2556 โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยนอนติดเตียงที่บ้านแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 38
02-06-2556 ฟื้นฟูความรู้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชนและสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรสู่เยาวชน 34
02-06-2556 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 83
02-06-2556 โครงการเยาวชนเครือข่ายโรงเรียนปริกอาสาทำดีตามรอยเท้าพ่อ 47
15-05-2556 โครงการพลังจิตอาสา เพื่อสวนสาธารณะสีขาว 67
03-05-2556 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สิทธิชุมชน 81
01-05-2556 สวนพ่อเฒ่าสร้างสุขภาวะชุมชน 15
29-04-2556 ประเพณีเชื่อมร้อยจิตใจสร้างสายใยชุมชน(การทำกระจาด) 96
29-04-2556 โครงการชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 97
29-04-2556 โครงการเยาวชนตลาดใน-จานเรียวรักครอบครัวรักษ์ชุมชน 36
24-04-2556 โครงการบ้านเขากล้วยน่าอยู่เคียงคู่บ่อขยะ 47
24-04-2556 โครงการพิศิษฐ์ฯ ร่วมใจ เสริมใยรักษ์ ไร้พรมแดน 52
24-04-2556 โครงการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน 67
24-04-2556 โครงการร่วมสร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ 62
24-04-2556 โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย(พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) 57
24-04-2556 โครงการโตนกลอยรักษ์สายชล ต้นแบบวิถีสุขภาวะ 31
24-04-2556 โครงการศาสนวิถีสัมพันธ์ บ้านเหนือมั่นคง พลังชุมชนต่ต้านยาเสพติด 37
24-04-2556 พัฒนาพื้นที่สาธารณะห้วยหนองถินเพื่อสุขภาพ 60
24-04-2556 จัดการขยะชุมชนเพื่อร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่บ้านชะรัด 92
24-04-2556 การมีส่วนร่วมป้องกันภัยยาเสพติดเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านหูเล่ 69
24-04-2556 สุขภาพดีด้วยวิถีมุสลิม 94
23-04-2556 โครงการขยายเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ "เพื่อนช่วยเพื่อน" รุ่นที่ 2 50
23-04-2556 โครงการลดปัญหายาเสพติดเพื่อหมู่บ้านตันหยงน่าอยู่ บ้านตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 53
22-04-2556 โครงการร่วมสร้างสุขให้ชุมชนบ้านยี่งอน่าอยู่ บ้านยี่งอ หมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 60
22-04-2556 จัดการขยะสู่ชุมชนน่าอยู่บ้านสะพานแต้ว 95
22-04-2556 อาหารดีสุขภาพแข็งแรง สู่ชุมชนน่าอยู่บ้านควนขี้แรด 79
22-04-2556 ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว 78
22-04-2556 โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ของหมู่ที่ 2 บ้านปากละงู 59
22-04-2556 โครงการเชื่อมร้อยยกระดับศักยภาพศูนย์เรียนรู้ในชุมชน 58
22-04-2556 โครงการร่องรอยศิลปะของชุมชน ขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่ 66
22-04-2556 บ้านบางนาวจัดการแหล่งอาหารชุมชนสร้างสุข 81
20-04-2556 โครงการร่วมปลูกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค 71
18-04-2556 โครงการพัฒนาคน สร้างสวัสดิการชุมชน สู่ชุมชนบ้านในกริมเป็นสุขอย่างยั่งยืน 51
18-04-2556 โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 46
18-04-2556 โครงการลดหนี้เพิ่มรายได้สู่ชุมชนบ้านทอนจันทร์น่าอยู่ 58
18-04-2556 โครงการภูมิปัญญา สานสามัคคี 61
17-04-2556 โครงการสร้างความมั่นคงและคุ้มครองแหล่งผลิตอาหารของชุมชนชายฝั่ง 46
17-04-2556 โครงการชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม 48
17-04-2556 ฐานทรัพยากรมั่นคง ชุมชนในโป๊ะท่าน้ำ 65
17-04-2556 โครงการบ้านน่ามอง คลองน่าดู ชุมชนน่าอยู่ หมู่ประชาเข้มแข็ง 63
17-04-2556 โครงการครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง 44
17-04-2556 สร้างการสุขภาวะชุมชนโดยการ"กวาดเกาะเพื่อให้ทะเลสะอาดที่บ้านช่องฟืน" 73
13-04-2556 เรียนรู้อยู่ได้ห่างไกลโรคอ้วน 64
11-04-2556 โครงการชุมชนท่าแขกน่าอยู่ 76
04-04-2556 โครงการ 3 ออม ด้วยพืชผักพื้นบ้าน 44
04-04-2556 โครงการการจัดการอ่าวทุ่งนุ่ย 61
04-04-2556 โครงการส่งเสริมชาวพุทธเข้าวัดปฎิบัติธรรม 5
03-04-2556 โครงการสร้างชุมชนให้มีสุขด้วยสภาซูรอ 59
02-04-2556 โครงการเยาวชนสร้างกระเเสชุมชนลดการดื่มเหล้าลดการสูบบุหรี่ 40
30-03-2556 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน 88
30-03-2556 ริมคลองสวย น้ำคลองใสไหลริน ถิ่นบ้านโตระ 71
29-03-2556 การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง 68
28-03-2556 โครงการนวดและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 25
27-03-2556 โครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ด้วยการฟื้นฟูและอนุรักษ์ห้วยหนุนปาน 60
25-03-2556 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 42
23-03-2556 พลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์ ชีวียั่งยืนกลับคืนวิถีชีวิต 55
23-03-2556 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 82
20-03-2556 โครงการบ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 66
19-03-2556 โครงการบูรณาการชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียงของชาวสะกอม 38
19-03-2556 โครงการชาวปากช่องประสานใจ สร้างถนนสายหลัก สานใยรักษ์สุขภาพชุมชน 54
19-03-2556 โครงการมุสลิมะห์ประสานใจต้านภัยยาเสพติดด้วยวิถีชีวิตพอเพียง 58
19-03-2556 จูงมือลูก จูงมือหลาน สร้างสำนึกอนุรักษ์ป่าชายเลน 54
19-03-2556 ด้วยรัก สามัคคี ด้วยวิถีชีวิตคนบ้านมุด 51
18-03-2556 สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเพื่อชุมชนม่วงทวนน่าอยู่ 83
18-03-2556 โครงการสานพลัง อสม. คลองช้าง ส่งเสริมสุขภาพชุมชน 3
15-03-2556 บ้านลุ่มรักษ์ปลัก เพื่อชุมชนน่าอยู่ 43
13-03-2556 สร้างสัมพันธ์เยาวชนให้รักคลองดาหลำ 48
13-03-2556 บ้านทุ่งคาเรียนรู้บัญชีวิถีพ่อ 68
12-03-2556 โครงการบ้านปากบ่อชุมชนต้นแบบสร้างสุขภาพเข้มแข็งแบบยั่งยืน 89
12-03-2556 โครงการบ้านวัดเลียบพอเพียง ทำ กิน อยู่ใช้ ด้วยปัญญา(หมู่บ้านเกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตพอเพียง) "พันธุกรรมนำชีวิต สู่เศรษฐกิจพอเพียง" 87
12-03-2556 โตดนุ้ยรักษ์ถิ่น - เล - ป่า 54
11-03-2556 สานสัมพันธ์คนสามวัยสืบสานตำรับสมุนไพรพื้นบ้าน 107
10-03-2556 ร่วมด้วยช่วยกัน สานฝัน พัฒนาบ้านเรา 51
09-03-2556 โครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 61
07-03-2556 คนนาโหรงร่วมทำฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มรายได้ 63
07-03-2556 สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่ชีวิตที่ปลอดโรค 99
07-03-2556 ศาลาเสวนาปลดหนี้ 71
07-03-2556 สร้างพลังด้วย 2 มือ เพื่อลดขยะชุมชน 68
07-03-2556 วงเวียนสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค 39
06-03-2556 สามวัยเพื่อสายน้ำท่าดี 70
06-03-2556 คูเชื่อมคนกองพลน่าอยู่ 66
06-03-2556 โครงการชุมชนคนไทดำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 98
06-03-2556 โครงการควนโดนใน ร่วมใจสร้างชุมชนปลอดขยะ สู่ชุมชนสุขภาวะ 45
06-03-2556 โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก ด้วยผักพื้นบ้าน 90
06-03-2556 พัฒนาอาชีพเกษตรผสมผสานเพื่อเพิ่มรายได้บ้านกะโสม 67
05-03-2556 โครงการสุขภาวะชุมชนหน้าสวนสาธารณะน่าอยู่ 68
05-03-2556 โครงการท่าพยอมร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 55
05-03-2556 โครงการหมู่บ้านสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 59
05-03-2556 โครงการพัฒนาสวัสดิการชุมชนจากกองทุนขยะ 53
05-03-2556 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 70
04-03-2556 การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 43
04-03-2556 โครงการเกาะบุโหลนเลปลอดขยะ 65
04-03-2556 โครงการบ้านท่าด่านน่าอยู่ สุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง 45
04-03-2556 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ รู้เท่าทันไข้เลือดออก และมาลาเรีย 63
03-03-2556 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 71
03-03-2556 โครงการชุมชนน่าอยู่เรียนรู้เรื่องการจัดการน้ำ 57
02-03-2556 โครงการการจัดการป่าชุมชนบ้านควนยูงแบบมีส่วนร่วม 91
01-03-2556 โครงการวัฒนธรรมสร้างใจ ศิลปินสร้างงาน ชุมชนสร้างสุข 48
01-03-2556 โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านควนสูง 51
01-03-2556 โครงการวิถีชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูแพทย์แผนไทย 50
28-02-2556 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านเพื่อบ้านพรุขี้กลาน่าอยู่เข้มแข็ง 54
28-02-2556 โครงการป่ายางต้นแบบตามรอย ปู่-ตา (โป+พ่อเฒ่า) 16
28-02-2556 โรงเรียนชุมชนจัดการตนเองบ้านสวนป่า 82
26-02-2556 บ้านสวนเทศน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ด้วยสองมือเรา 52
25-02-2556 โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านเหนือน้ำให้น่าอยู่ 90
25-02-2556 โครงการฟื้นคืนชีวิตใหม่ คลองสองสะอาด สู่ชุมชนน่ามอง 49
23-02-2556 โครงการบ้านดอนทะเลร่วมใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 58
19-02-2556 โครงการชุมชนบ้านดอนหารเพื่อการจัดการทรัพยากรมะพร้าว 85
18-02-2556 รายได้มั่นคง สุขภาพแข็งแรง บ้านป่ากอพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 45
18-02-2556 ชุมชนน่าอยู่ รู้จักคุณค่าทรัพยากรท้องถิ่น 51
11-02-2556 โครงการสร้างสุขภาวะเกษตรกร ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร 74
10-02-2556 อาหารปลอดภัยในนาอินทรีย์ 19
09-02-2556 โครงการชุมชนบ้านเจริญทรัพย์ปลอดหนี้สิน ทำกินกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 83
07-02-2556 โครงการทำเครื่องแกงสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ 19
04-02-2556 โครงการวิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ 53
01-02-2556 ตู้เย็นข้างบ้านคลังอาหารในสวนลดโรคอ้วนในชุมชน 75
29-01-2556 โครงการสมุนไพรไทยทางเลือกใหม่ของชุมชน 34
28-01-2556 โครงการปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก หมู่ที่3 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 68
23-01-2556 โครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการอย่างยั่งยืน 25
19-01-2556 คนวังฆ้องร่วมใจพัฒนาคลองสองสายน้ำเกิดสายน้ำแห่งความสุข 52
19-01-2556 ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควร 63
19-01-2556 ปลูกผักปลอดสารพิษพิชิตโรค บ้านสำนักขัน หมู่ที่ 5 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 61
16-01-2556 ชุมชนร่วมใจกำจัดภัยขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในตำบลคลองรี 76
15-01-2556 โครงการหมู่บ้านสมุนไพรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เขารัดปูน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 76
14-01-2556 ครัวเรือนสุขภาพดีตามวิถีควนตราบ 55
10-01-2556 โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ 97
07-01-2556 โครงการ"จากโรงเรียนสู่บ้าน สืบสานความพอเพียง" หมู่ 2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 72
07-01-2556 ฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพ 26
02-01-2556 โครงการองค์กรเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลวังพญา 15
26-12-2555 สินสืบสุขร่วมใจทำบ้านน่าอยู่สิ่งแวดล้อมสะอาดปราศจากโรค 84
25-12-2555 ทุ่งสงรักษ์สะอาดลดโลกร้อน 55
22-12-2555 มหาวิทยาลัยหมู่บ้าน บ้านหัวลำภู 56
22-12-2555 บางสระสัมพันธ์ออกกำลังกายร่วมกันผูกพันครอบครัว 52
21-12-2555 สำนึกรักบ้านเกิด 70
21-12-2555 ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชุมชน ลำคลอง และเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำ 52
19-12-2555 เกษตรปลูกผักและสมุนไพรปลอดสารเคมีไม่มีสารพิษใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 59
12-12-2555 ครอบครัวอาสาสร้างสุขภาพดีที่บ้านใต้ 3
06-12-2555 โครงการชีวินทรีย์ เพื่อสุขภาวะชุมชนคนอ่าวลึกน้อย 63
02-12-2555 บ่อกุ้งร้างสร้างสุข 17
02-12-2555 ริมบาทวิถีสองฝั่งนทีเพื่อชีวีลูกเกาะเสือ 49
25-11-2555 โครงการประสานใจเพื่อพลานามัยผู้สูงอายุ 5
22-11-2555 ร่วมสร้างชุมชนนากวดน่าอยู่ ด้วยกิจกรรมโครงการสืบชะตาคลองนาท่อม 109
22-11-2555 โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ออกกำลังกาย ห่างไกลโรคเรื้อรัง หมู่ 8 ต. นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง 13
21-11-2555 โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านนางกำ 90
19-11-2555 โครงการเครือข่ายสามแกนขับเคลื่อน"หลังสวนเมืองน่าอยู่" 87
19-11-2555 โครงการสระสร้างสุขชุมชนคนสระบัว 52
19-11-2555 โครงการ ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนบ้านละเวงน่าอยู่ ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 2
18-11-2555 โครงการตาดีกายุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาสุขภาวะเยาวชนมุสลิมอย่างยั่งยืน 65
17-11-2555 รักษ์นาต้องรักษ์คลอง ชวนน้องมาช่วยทำ 87
17-11-2555 โครงการย่อย ส.ส.ส. ชมรมผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติกำพวน 40
17-11-2555 โครงการการฟื้นฟู ดูแล และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนในชุมชนบ้านท่าฉางอย่างยั่งยืน 18
16-11-2555 โครงการชาวบางหินร่วมใจ นำวิถีชีวิตไทย สู่สุขภาวะชุมชน 89
08-11-2555 โครงการการจัดการขยะเพื่ออาหารปลอดภัย 15
06-11-2555 งานสร้างคน เพื่อ พัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 87
05-11-2555 โครงการสร้างพลังชุมชน เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอย 16
04-11-2555 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนเพื่อชุมชนอำเภอปะทิว 65
04-11-2555 โครงการชุมชน 2 วิถีนำชุมชนน่าอยู่ 61
03-11-2555 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเศรษฐกิจพอเพียง 62
03-11-2555 ชุมชนบ้านนครธรรม นักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ 57