รายงานประเด็นหลัก

โครงการปีนี้1064โครงการ​
โครงการปีที่แล้ว304โครงการ​
โครงการทั้งหมด2904โครงการ​
ประเด็นหลักจำนวนโครงการงบประมาณ(บาท)
เศรษฐกิจพอเพียง 47 9,190,195.00
ชุมชนน่าอยู่/ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/ จัดการข้อมูลชุมชน/ วางแผน/ ปฏิบัติ ระบบกลไกชุมชน สภาผู้นำชุมชน 28 5,099,655.00
เกษตรอินทรีย์/ลดใช้สารเคมี 25 4,866,205.00
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 25 5,000,700.00
การจัดการขยะ 16 2,928,222.00
สร้างเสริมศักยภาพเยาวชน 12 2,132,030.00
สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกำลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บริโภคผัก ผลไม้ 10 1,792,715.00
อื่นๆ 10 1,753,335.00
สร้างเสริมอาชีพ 6 901,550.00
การจัดการหนี้สิน 5 958,104.00
สร้างเสริมคุณค่าผู้สูงอายุเป็นสุข 3 577,820.00
สร้างเสริมครอบครัวอบอุ่น 3 568,690.00
การดูแลระบบสุขภาพ/โรคเรื้อรัง 2 350,100.00
การลดอุบัติเหตุทางถนน 1 212,700.00
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุรา/การสูบบุหรี่ 1 194,020.00

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ