โครงการส่งรายงาน ง.1 ล่าช้า

select y
select p
select s
submit
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการรายงานงวดที่วันเริ่มต้นงวดวันครบกำหนดล่าช้า(วัน)
1 0016 2563 ยะลา โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2506 21642
2 54-00-0930 54-01728 2554 พัทลุง งานสำนักงานกลาง ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 07 ก.ย. 2554 29 ก.พ. 2555 3928
3 55-00-1071 55-01902 2555 นครศรีธรรมราช โครงการการจัดการขยะเพื่ออาหารปลอดภัย ยุติโครงการ 1 01 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 3548
4 55-00-0840 55-01999 2555 สงขลา โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้ ปี 55 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 15 ก.ย. 2555 15 ก.ย. 2556 3364
5 55-00-1029 55-01800 2555 สตูล โครงการครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 3318
6 56-00-1072 56-02525 2556 ชุมพร โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ เขาล้านน่าอยู่มุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะ ยุติโครงการ 1 01 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 3226
7 56-00-1072 56-02525 2556 ชุมพร โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ เขาล้านน่าอยู่มุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะ ยุติโครงการ 2 01 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 3045
8 57-00-0745 57-01430 2557 พัทลุง ร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง ยุติโครงการ 1 20 พ.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 2969
9 57-00-1034 57-01412 2557 สตูล สร้างงาน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดาหลำ ยุติโครงการ 1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 2943
10 58-00-0092 57-02561 2557 ยะลา บ้านยือโร๊ะ ต้นแบบการจัดการสุขภาวะ ระงับโครงการ 1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 2813
11 58-00-0082 57-02579 2557 ชุมพร สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2) ระงับโครงการ 1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 2813
12 57-00-0733 57-01492 2557 สตูล สภาซูรอเขาน้อยใต้ จัดสรรสิ่งที่ดีให้เยาวชน ยุติโครงการ 2 16 ต.ค. 2557 15 พ.ค. 2558 2757
13 58-00-0082 57-02579 2557 ชุมพร สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2) ระงับโครงการ 2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 2629
14 58-00-2144 58-03839 2558 สงขลา สร้างหมู่บ้านในฝัน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านลานไทร ยุติโครงการ 1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 2481
15 58-00-1931 58-03870 2558 นครศรีธรรมราช ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาบ้านควนเงิน ยุติโครงการ 1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 2481
16 58-00-2121 58-03810 2558 สงขลา คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร ยุติโครงการ 1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 2481
17 58-00-1985 58-03972 2558 สตูล เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร ยุติโครงการ 1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 2481
18 58-00-2115 58-03858 2558 นครศรีธรรมราช ชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2 ยุติโครงการ 2 01 เม.ย. 2559 15 ส.ค. 2559 2299
19 58-00-1893 58-03833 2558 กระบี่ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์ ยุติโครงการ 2 25 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 2299
20 58-00-1886 58-03895 2558 นครศรีธรรมราช เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 16 มี.ค. 2559 15 ส.ค. 2559 2299
21 58-00-2199 58-03878 2558 นครศรีธรรมราช บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 2299
22 58-00-2084 58-03807 2558 ชุมพร บ้านนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ยุติโครงการ 2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 2299
23 58-00-1908 58-04001 2558 พัทลุง พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 2299
24 59-00-2386 59-01612 2560 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 15 ต.ค. 2559 30 มี.ค. 2560 2072
25 59-00-2386 59-01612 2560 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 01 เม.ย. 2560 31 ก.ค. 2560 1949
26 60-ข-072 2560 ความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ :กองทุนตำบล เขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1765
27 60-ข-073 2560 เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ : สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว ธนาคารต้นไม้ ตำบลบูรณาการ ความมั่นคงทางอาหาร กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1765
28 60-ข-074 60-ข-074 2560 ห้องย่อยประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1765
29 60-ข-070 2560 การจัดการปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สารเสพติด กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1765
30 60-ข-069 2560 ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้) กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1765
31 60-ข-067 60-ข-067 2560 ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1765
32 60-ข-071 2560 การจัดการภัยพิบัติ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1765
33 60-ข-068 2560 สันติสุขภาวะชายแดนใต้ และการแพทย์พหุวัฒนธรรม กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1765
34 2561 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 พ.ค. 2561 1645
35 61-01865 2561 พัทลุง การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1188
36 61-01865 2561 พัทลุง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1188
37 61018650 2561 พัทลุง ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1188
38 61-0186 2561 พัทลุง โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1188
39 61-01865 2561 พัทลุง ใส่ใจครอบครัว รั้วป้องกันโรค เลือกบริโภคปลอดภัยบ้านฝาละมี กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1188
40 6100-124 2561 พัทลุง การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1188
41 61-01865 2561 พัทลุง โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1188
42 61-01865 2561 พัทลุง ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1188
43 61-01865 2561 พัทลุง ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1188
44 61-01865 2561 พัทลุง ควนเหลงร่วมใจ จัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1188
45 61-0186 2561 พัทลุง ฟื้นชีวิตคืนเศรษฐกิจชาวสวนยางพัทลุงด้วยกระบวนการพัฒนาสวนยางเป็นพื้นที่พืชร่วมยาง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1188
46 61-01865 2561 พัทลุง โครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวสุขภาวะอำเภอกงหรา กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1188
47 61-01865 2561 พัทลุง โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1188
48 61-01865 2561 พัทลุง บ้านเขาแดงร่วมใจเป็นชุมชนไร้ถังขยะ กำลังดำเนินโครงการ 2 05 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1188
49 61-01865 2561 พัทลุง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นด้วยเกษตรผสมผสานแบบธรรมชาติที่บ้านโคกไทร กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1188
50 61-01865 2561 พัทลุง สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1188
51 61-01865 2561 พัทลุง ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านใสประดู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1188
52 61-01856 2561 พัทลุง อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1188
53 63001750011 2563 ยะลา พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 822
54 63001750021 2563 ยะลา พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ถนนสิโรรส และชุมชนอุตสาหกรรมสามหมอ อ.เมืองยะลา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 822
55 63001750022 2563 ยะลา จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต. สะเตงนอก กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 822
56 63-00175-0014 2563 ยะลา ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วอุดมศาสน์ กำลังดำเนินโครงการ 1 22 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 822
57 63001750023 2563 ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ม.3 กะดูโด๊ะ ตำบลสะเอะ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 822
58 63001750018 2563 ยะลา ชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่าย กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 822
59 63001750013 2563 ยะลา ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 822
60 63-001750027 2563 ยะลา พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วม กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 822
61 63001750012 2563 ยะลา จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต.บ้านบาโงยบาแด ต.สะเตงนอก กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 822
62 63001750015 2563 ยะลา ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลสะเตงนอก กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 822
63 63-00175-0024 2563 ยะลา ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลโกตาบารู กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 822
64 63-00175-0004 2563 ยะลา การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตำบลอาซ่อง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 822
65 ุ63-00175-0007 2563 ยะลา พัฒนาระบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอรามัน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 822
66 63-00175-0002 2563 ยะลา โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพชุมชนบ้านตาราแดะ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 822
67 63001750003 2563 ยะลา โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลลำใหม่ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มี.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 822
68 63-00175-0001 2563 ยะลา โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพคนเมือง เขตเทศบาลนครยะลา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 822
69 63001750008 2563 ยะลา ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลธารโต กำลังดำเนินโครงการ 1 24 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 822
70 63-000161-0005 2563 ตรัง ชุมชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 ต.ค. 2563 788
71 63001740010 2563 ตรัง ชุมชนหนองปรือปลอดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 ต.ค. 2563 788
72 63-00174-0003 2563 ตรัง การจัดการขยะชุมชนบนเกาะลิบงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 ต.ค. 2563 788
73 63-00174-0004 2563 ตรัง จัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 ต.ค. 2563 788
74 63-00174-0009 2563 ตรัง การจัดการปัญหาขยะสู่ปุ๋ยอินทรีย์ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 ต.ค. 2563 788
75 63001740008 2563 ตรัง ควนปริง สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะ ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 ต.ค. 2563 788
76 63001740011 2563 ตรัง เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้การจัดการขยะอย่างเป็นระบบชุมชนบ้านต้นปราง ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 ต.ค. 2563 788
77 63001750010 2563 ยะลา ปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชนกอตอตือร๊ะ กำลังดำเนินโครงการ 1 03 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 761
78 63-00169-0019 2563 พัทลุง โครงการกระบวนการจัดการป่าเสื่อมโทรมบ้านควนเลียบแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 761
79 63-00169-0001 2563 พัทลุง จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง กำลังดำเนินโครงการ 1 10 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 761
80 63-00169-0002 2563 พัทลุง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิตและขยายตัวคูณสู่ครัวเรือนนักเรียน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 761
81 ุ63-00169-0017 2563 พัทลุง สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง ปีที่2 กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 761
82 63001690004 2563 พัทลุง เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด กำลังดำเนินโครงการ 1 10 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 761
83 6300169-0018 2563 พัทลุง ชุมชนส้มตรีดออก ร่วมใจจัดการน้ำเสียครัวเรือนและสถานประกอบการ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 761
84 61-01865 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 761
85 63-00169-0008 2563 พัทลุง สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลเขาชัยสน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 761
86 63001740013 2563 ตรัง การจัดการขยะโดยชุมชนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 พ.ย. 2563 757
87 63-00174-0006 2563 ตรัง การจัดการขยะในชุมชนเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 20 ก.ค. 2563 19 พ.ย. 2563 742
88 63001740020 2563 ตรัง โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมรองรับสังคมสูงวัยโดยการมีส่วนร่วมในตำบลท่าพญา กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 732
89 63001740022 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลทุ่งต่อ กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 732
90 63001610015 2563 ตรัง โครงการบ้านปลอดภัยเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลกันตังใต้ กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 732
91 63001740017 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาหมื่นศรี กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 732
92 63001740021 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาตาล่วง กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 732
93 63001740025 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาข้าวเสีย กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 732
94 63001740014 2563 ตรัง โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 732
95 63-00169-0001 2563 พัทลุง จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
96 ุ63-00169-0017 2563 พัทลุง สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง ปีที่2 กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ก.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
97 63-00169-0024 2563 พัทลุง ส่งเสริมต้นแบบการเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยชุมชนหานโพธิ์ กำลังดำเนินโครงการ 2 28 ต.ค. 2563 28 ก.พ. 2564 641
98 61-01865 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
99 63-00169-0005 2563 พัทลุง การจัดการขยะ บ้านสำนักปราง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
100 63-00169-0003 2563 พัทลุง ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรผสมผสานผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัยด้วยการสร้างพืชร่วมยางที่บ้านโคกไทร กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
101 63-00169-0019 2563 พัทลุง โครงการกระบวนการจัดการป่าเสื่อมโทรมบ้านควนเลียบแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
102 ุ63-00169-0023 2563 พัทลุง ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวโดยเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวอำเภอกงหรา กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
103 63-00169-0008 2563 พัทลุง สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลเขาชัยสน กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
104 63-00169-0007 2563 พัทลุง ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
105 63-00169-0006 2563 พัทลุง ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
106 63001690004 2563 พัทลุง เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
107 63-00169-0002 2563 พัทลุง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิตและขยายตัวคูณสู่ครัวเรือนนักเรียน กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
108 63001690010 2563 พัทลุง ส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
109 63-00169-0011 2563 พัทลุง การจัดการน้ำเสียครัวเรือนในชุมชนเมืองบ้านโคกท้อนร่วมใจ กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ธ.ค. 2563 28 ก.พ. 2564 641
110 63-00169-0012 2563 พัทลุง ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
111 63001690014 2563 พัทลุง เรียนรู้ บูรณาการ ควนพระสาครินทร์กรีนสคูล กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
112 ุ63001690015 2563 พัทลุง ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
113 63001690016 2563 พัทลุง ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์ กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
114 6300169-0018 2563 พัทลุง ชุมชนส้มตรีดออก ร่วมใจจัดการน้ำเสียครัวเรือนและสถานประกอบการ กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ก.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
115 63-00169-0020 2563 พัทลุง การจัดการทรัพยากรพื้นที่ต้นน้ำตำบลตะแพน กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
116 63-00169-0021 2563 พัทลุง ผลิตข้าวปลอดภัยสู่นาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกแย้ม กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
117 ุ63-00169-0022 2563 พัทลุง โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
118 63001690009 2563 พัทลุง อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 641
119 63001740011 2563 ตรัง เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้การจัดการขยะอย่างเป็นระบบชุมชนบ้านต้นปราง ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 05 ต.ค. 2563 04 เม.ย. 2564 606
120 63-000161-0005 2563 ตรัง ชุมชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 05 ต.ค. 2563 04 เม.ย. 2564 606
121 63-00174-0009 2563 ตรัง การจัดการปัญหาขยะสู่ปุ๋ยอินทรีย์ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 05 ต.ค. 2563 04 เม.ย. 2564 606
122 63-00174-0004 2563 ตรัง จัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 05 ต.ค. 2563 04 เม.ย. 2564 606
123 63-00174-0003 2563 ตรัง การจัดการขยะชุมชนบนเกาะลิบงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 05 ต.ค. 2563 04 เม.ย. 2564 606
124 63001740008 2563 ตรัง ควนปริง สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะ ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 05 ต.ค. 2563 04 เม.ย. 2564 606
125 63001740013 2563 ตรัง การจัดการขยะโดยชุมชนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 05 พ.ย. 2563 04 เม.ย. 2564 606
126 63001740010 2563 ตรัง ชุมชนหนองปรือปลอดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 05 ต.ค. 2563 04 เม.ย. 2564 606
127 63-00174-0006 2563 ตรัง การจัดการขยะในชุมชนเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 20 พ.ย. 2563 19 เม.ย. 2564 591
128 63001740020 2563 ตรัง โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมรองรับสังคมสูงวัยโดยการมีส่วนร่วมในตำบลท่าพญา กำลังดำเนินโครงการ 2 30 พ.ย. 2563 29 เม.ย. 2564 581
129 63001610015 2563 ตรัง โครงการบ้านปลอดภัยเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลกันตังใต้ กำลังดำเนินโครงการ 2 30 พ.ย. 2563 29 เม.ย. 2564 581
130 63001740016 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน กำลังดำเนินโครงการ 2 30 พ.ย. 2563 29 เม.ย. 2564 581
131 63001740022 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลทุ่งต่อ กำลังดำเนินโครงการ 2 30 พ.ย. 2563 29 เม.ย. 2564 581
132 63001740017 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาหมื่นศรี กำลังดำเนินโครงการ 2 30 พ.ย. 2563 29 เม.ย. 2564 581
133 63001740021 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาตาล่วง กำลังดำเนินโครงการ 2 30 พ.ย. 2563 29 เม.ย. 2564 581
134 63001740025 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาข้าวเสีย กำลังดำเนินโครงการ 2 30 พ.ย. 2563 29 เม.ย. 2564 581
135 63001740014 2563 ตรัง โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 30 พ.ย. 2563 29 เม.ย. 2564 581
136 2563 พัทลุง โครงการเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อความมั่นคงด้านอาหารชุมชนบ้านลอน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.พ. 2564 31 ก.ค. 2564 488
137 2564 สตูล เพิ่มและขยายแหล่งผลิตอาหารชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล กำลังดำเนินโครงการ 1 12 เม.ย. 2564 31 ส.ค. 2564 457
138 2563 พัทลุง โครงการเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อความมั่นคงด้านอาหารชุมชนบ้านลอน กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ส.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 427
139 63-00169-0013 2563 พัทลุง ปลาดุกสวรรค์บ้านศาลาไม้ไผ่ กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 30 ก.ย. 2564 427
140 2564 สตูล เพิ่มและขยายแหล่งผลิตอาหารชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ก.ย. 2564 30 พ.ย. 2564 366
141 2564 โครงการบริหารงาน ปี64 กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ม.ค. 2565 15 มี.ค. 2565 261
142 65-00240-0010 2565 ชุมพร (10)บ้านห้วยตาอ่อน ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 15 พ.ค. 2565 200
143 65-00240-0011 2565 ชุมพร (11)ชุมชนบ้านเกาะเสม็ดส่งเสริมกิจกรรมเกษตรยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 15 พ.ค. 2565 200
144 ุ65-00240-0003 2565 (03)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการจัดการโรคเรื้อรังแนวใหม่ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2565 185
145 65-00240-0017 2565 ชุมพร (17)ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยสู่การท่องเที่ยวชุมชนตำบลบางน้ำจืด กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2565 185
146 2565 สงขลา เสริมสร้างความเข้มแข็ง สภาองค์กรชุมชน ต.xxxx กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ม.ค. 2565 31 พ.ค. 2565 184
147 65-00-0152 2565 ชุมพร โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะระดับพื้นที่เพื่อชุมพรน่าอยู่ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.พ. 2565 31 ส.ค. 2565 92
148 65-01-005 2565 ยะลา ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในและรอบรั้วจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
149 65-02-003 2565 ยะลา ส่งเสริมการผลิดผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลบันนังสตา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
150 65-02-004 2565 ยะลา ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผักและบริโภคผักปลอดภัย บ้านยือโร๊ะ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
151 65-0005 2565 ยะลา ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลห้วยกระทิง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
152 65-02-012 2565 ยะลา ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิดและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน บ้านทุ่งเหรียง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
153 65-02-011 2565 ยะลา ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิดและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลบือมัง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
154 65-02-010 2565 ยะลา พัฒนาส่งแสริมการผลิดและบริโภคผักปลอดภัยเพื่อสุขภาพในครัวเรือน ตำบลบุดี กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
155 65-01-011 2565 ยะลา โรงเรียนสุขสวัสดิ์น่าอยู่รอบรู้กฏจราจรถนนปลอดภัย กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
156 65-01-010 2565 ยะลา ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลปะแต กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
157 65-02-008 2565 ยะลา ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านตะโล๊ะ (ปีที่ 2) กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
158 65-02-006 2565 ยะลา ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัย ตำบลลำใหม่ ปี2 กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
159 65-02-007 2565 ยะลา ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยชุมชน บ้านหน้าถ้ำ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
160 65-01-008 2565 ยะลา การจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตำบลบาโงยซิแน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
161 65-01009 2565 ยะลา ชาวศรีฟาฯ ป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
162 65-02-013 2565 ยะลา ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยชุมชนเลสุ ตำบลกาลูปัง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
163 65-00-0144-0008 2565 ตรัง โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลนาตาล่วง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
164 65-00-0144-0022 2565 ตรัง โครงการความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตโควิด ข้าวไร่ ตำบลอ่าวตง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
165 65-00-0144-0023 2565 ตรัง โครงการรักษ์ข้าว รักษ์นาไร่ กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาโปหนับ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
166 65-00-0144-0025 2565 ตรัง โครงการคนบางดีก้าวใหม่ ผลิตข้าวปลอดภัย สู่วิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
167 65-00-0144-0024 2565 ตรัง โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารข้าวตรังปลอดภัยในภาวะวิกฤติตำบลนาหมื่นศรี กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
168 65-00-0144-0020 2565 ตรัง โครงการความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตข้าว ตำบลนาโยงเหนือ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
169 65-00-0144-0019 2565 ตรัง 2 สร้าง สร้างความมั่นคงด้านอาหาร&สร้างสุขภาพที่ดีให้คนตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
170 65-00-0144-0021 2565 ตรัง โครงการความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤตข้าว ตำบลนาข้าวเสีย กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
171 65-00-0144-0012 2565 ตรัง โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรังปี2 กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
172 65-00-0144-0013 2565 ตรัง โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอนาโยง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
173 65-00-0144-0014 2565 ตรัง โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองปะเหลียน หาดสำราญ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
174 65-00-0144-0006 2565 ตรัง โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยชุมชนบางรักเทศบาลนครตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
175 65-00-0144-0004 2565 ตรัง โครงการสามภาคีสานพลังเตรียมรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลควนกุน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
176 65-00-0144-0018 2565 ตรัง โครงการความมั่นคงทางอาหาร ข้าวไร่ ตำบลเขาไพร กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
177 65-0002 2565 ยะลา ส่งเสริมสุขภาพปลูก กิน ผักปลอดภัยเพื่อความยั่งยืน ตำบลบาเจาะ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
178 65-00232-001 2565 พัทลุง โครงการคนโตนดด้วนรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดแหล่งนำโรค กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
179 ุ65-00232-0004 2565 พัทลุง โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
180 65-00232-0021 2565 พัทลุง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนบ้านทางเกวียน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
181 65-00232-0005 2565 พัทลุง โครงการโรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค) Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลบ้านนา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
182 65-00232-0006 2565 พัทลุง โครงการขยะจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยหลักสูตรโรงเรียนขยะตำบลหนองธง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
183 ุ65002320008 2565 พัทลุง โครงการโรงเรียนจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์โรค ตำบลคลองเฉลิม กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
184 65-00232-0009 2565 พัทลุง โครงการการจัดการขยะอินทรีย์ในเทศบาลตำบลหารเทา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
185 65002320020 2565 พัทลุง โครงการการจัดการน้ำเสียครัวเรือนชุมชนบ้านหนองบ่อ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
186 65-00232-0017 2565 พัทลุง โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านควนปรง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
187 65-00232-0002 2565 พัทลุง โครงการโรงเรียนขยะทองคำ นำสุขภาพสู่คนชะมวง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
188 65-00232-0010 2565 พัทลุง โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลชุมพล กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
189 65-00-0138-0011 2565 พัทลุง โครงการการจัดการน้ำเสียบ้านส้มตรีดออก ปี 2 กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
190 65-0023-0012 2565 พัทลุง โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนตลาดเก่าท่ามิหรำ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
191 65-00232-0016 2565 พัทลุง โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านนอก - ม่วงหวาน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
192 65-00232-0013 2565 พัทลุง โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านท่ามิหรำ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
193 65-00232-014 2565 พัทลุง โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านดอนรุน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
194 65-00232-0015 2565 พัทลุง โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนวัดนิโครธาราม - คลองน้ำใส กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
195 65-00232-0031 2565 พัทลุง โครงการพิทักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะ พื้นที่อ่าวท่าต่อเรือ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
196 65-00232-0032 2565 พัทลุง โครงการเรียนรู้ทำนาข้าวปลอดภัย วิถีธรรมชาติที่โคกม่วง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
197 65-00-0138-0025 2565 พัทลุง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนบ้านโหล๊ะจันกระ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
198 65-00232-0034 2565 พัทลุง โครงการนาปลอดภัยที่ดอนทราย กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
199 ุ65-00232-0030 2565 พัทลุง โครงการฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งบ้านคลองขุด จ.พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
200 65-00232-0029 2565 พัทลุง โครงการฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่อ่าวสะทัง หมู่ที่ 12 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
201 2565 พัทลุง โครงการฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่อ่าวแหลมดิน หมู่ที่ 6 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
202 65-00232-0027 2565 พัทลุง โครงการฟื้นเลปากประ รักษาระบบนิเวศน์ ขยายแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
203 65-00232-0026 2565 พัทลุง โครงการฟื้นเล ฟื้นคลอง ที่บ้านชายคลองพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
204 65-02-001 2565 ยะลา ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชนบ้านบลูกาลูวัส ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 62
205 65-00232-0024 2565 พัทลุง โครงการการฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน บ้านควนอินนอโม กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
206 65-00232-0023 2565 พัทลุง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนบ้านทุ่งแสงทอง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
207 65 00232 0022 2565 พัทลุง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนในทอน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
208 65-00232-0033 2565 พัทลุง โครงการเรียนรู้ทำนาข้าวปรานีตเพื่อบริโภคปลอดภัยที่ชุมชนตะโหมด กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 62
209 65-01-003 2565 ยะลา สร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 22 ต.ค. 2565 40
210 65-0010 2565 ยะลา พัฒนาระบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอำเภอกรงปินัง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 22 ต.ค. 2565 40
211 65-01-013 2565 ยะลา ศูนย์เรียนรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตำบลโกตาบารู กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 22 ต.ค. 2565 40
212 65-01-007 2565 ยะลา ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนสถานศึกษาโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 22 ต.ค. 2565 40
213 65-01-014 2565 ยะลา การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลเกะรอ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 22 ต.ค. 2565 40
214 65-00240-0015 2565 ชุมพร (15)ยกระดับการผลิตและการตลาดคลังอาหารและยาตำบลนาชะอัง กำลังดำเนินโครงการ 1 30 พ.ค. 2565 23 ต.ค. 2565 39
215 65-00-152-0001 2565 ชุมพร โครงการตัวอย่าง สำหรับโหนด จ.ชุมพร (สำหรับการสอน ค่อยลบ) กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 31 ต.ค. 2565 31
216 65-00240-0001 2565 ชุมพร (01)ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 31 ต.ค. 2565 31
217 6500240-0002 2565 (02)พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัย กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 31 ต.ค. 2565 31
218 65-00240-0005 2565 ชุมพร (05)โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง.ตำบลเขาค่าย กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 31 ต.ค. 2565 31
219 65-00240-0006 2565 ชุมพร (06)ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรคเรื้อรังในชุมชนตำบลบางหมาก กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 31 ต.ค. 2565 31
220 65-00240-0007 2565 (07)ชุมชนวัดโพธิการามใส่ใจคนสูงวัยห่างไกลโรคเรื้อรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 31 ต.ค. 2565 31
221 65-00240-0008 2565 ชุมพร (08)บ้านวัดประเดิมมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการการจัดการโรคเรื้อเรื้อรังแนวใหม่ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 31 ต.ค. 2565 31
222 65-00240-0012 2565 (12)โครงการพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดสารอย่างเป็นระบบและมีตลาดรองรับอย่างยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 31 ต.ค. 2565 31
223 65-00240-0025 2565 ชุมพร (25)โครงการ พัฒนาคณะทำงานเกษตรสุขภาวะเพื่อขยายกิจกรรมเกษตรและอาหาปลอดภัย นิคมสหกรณ์ท่าแซะ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2564 31 ต.ค. 2565 31
224 65-00240-0021 2565 ชุมพร (21)พัฒนาเครือข่ายสวนยางยั่งยืนจังหวัดชุมพร กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 31 ต.ค. 2565 31
225 65-00240-0016 2565 ชุมพร (16)ยกระดับการจัดการสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยตำบลบ้านควน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 31 ต.ค. 2565 31
226 65-00240-0014 2566 ชุมพร (14)ยกระดับการจัดการตลาดสินค้าและอาหารเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนตำบลปากทรง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 31 ต.ค. 2565 31