โครงการส่งรายงาน ง.1 ล่าช้า

select y
select p
select s
submit
ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการรายงานงวดที่วันเริ่มต้นงวดวันครบกำหนดล่าช้า(วัน)
1 0016 2563 ยะลา โครงการกรงปินังถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2506 21757
2 54-00-0930 54-01728 2554 พัทลุง งานสำนักงานกลาง ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 07 ก.ย. 2554 29 ก.พ. 2555 4043
3 55-00-1071 55-01902 2555 นครศรีธรรมราช โครงการการจัดการขยะเพื่ออาหารปลอดภัย ยุติโครงการ 1 01 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 3663
4 55-00-0840 55-01999 2555 สงขลา โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้ ปี 55 ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 15 ก.ย. 2555 15 ก.ย. 2556 3479
5 55-00-1029 55-01800 2555 สตูล โครงการครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 3433
6 56-00-1072 56-02525 2556 ชุมพร โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ เขาล้านน่าอยู่มุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะ ยุติโครงการ 1 01 ก.ย. 2556 31 ม.ค. 2557 3341
7 56-00-1072 56-02525 2556 ชุมพร โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ เขาล้านน่าอยู่มุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะ ยุติโครงการ 2 01 ก.พ. 2557 31 ก.ค. 2557 3160
8 57-00-0745 57-01430 2557 พัทลุง ร่วมสร้างแผนชุมชนบ้านยางงามสู่ความพอเพียง ยุติโครงการ 1 20 พ.ค. 2557 15 ต.ค. 2557 3084
9 57-00-1034 57-01412 2557 สตูล สร้างงาน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดาหลำ ยุติโครงการ 1 10 มิ.ย. 2557 10 พ.ย. 2557 3058
10 58-00-0092 57-02561 2557 ยะลา บ้านยือโร๊ะ ต้นแบบการจัดการสุขภาวะ ระงับโครงการ 1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 2928
11 58-00-0082 57-02579 2557 ชุมพร สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2) ระงับโครงการ 1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 2928
12 57-00-0733 57-01492 2557 สตูล สภาซูรอเขาน้อยใต้ จัดสรรสิ่งที่ดีให้เยาวชน ยุติโครงการ 2 16 ต.ค. 2557 15 พ.ค. 2558 2872
13 58-00-0082 57-02579 2557 ชุมพร สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2) ระงับโครงการ 2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 2744
14 58-00-2144 58-03839 2558 สงขลา สร้างหมู่บ้านในฝัน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านลานไทร ยุติโครงการ 1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 2596
15 58-00-1931 58-03870 2558 นครศรีธรรมราช ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวนาบ้านควนเงิน ยุติโครงการ 1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 2596
16 58-00-2121 58-03810 2558 สงขลา คนเกาะขาม ใส่ใจสุขภาพ ด้วยพืชผักสมุนไพร ยุติโครงการ 1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 2596
17 58-00-1985 58-03972 2558 สตูล เยาวชนอาสา บ้านผังปาล์ม 7 อนุรักษ์ทรัพยากร ยุติโครงการ 1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 2596
18 58-00-2115 58-03858 2558 นครศรีธรรมราช ชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2 ยุติโครงการ 2 01 เม.ย. 2559 15 ส.ค. 2559 2414
19 58-00-1893 58-03833 2558 กระบี่ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านควนเกาะจันทร์ ยุติโครงการ 2 25 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 2414
20 58-00-1886 58-03895 2558 นครศรีธรรมราช เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 16 มี.ค. 2559 15 ส.ค. 2559 2414
21 58-00-2199 58-03878 2558 นครศรีธรรมราช บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 2414
22 58-00-2084 58-03807 2558 ชุมพร บ้านนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน ยุติโครงการ 2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 2414
23 58-00-1908 58-04001 2558 พัทลุง พัฒนาคน...ชุมชนพอเพียง ณ บ้านควนยวน ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 2414
24 59-00-2386 59-01612 2560 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 15 ต.ค. 2559 30 มี.ค. 2560 2187
25 59-00-2386 59-01612 2560 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 01 เม.ย. 2560 31 ก.ค. 2560 2064
26 60-ข-072 2560 ความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ :กองทุนตำบล เขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1880
27 60-ข-073 2560 เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ : สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว ธนาคารต้นไม้ ตำบลบูรณาการ ความมั่นคงทางอาหาร กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1880
28 60-ข-074 60-ข-074 2560 ห้องย่อยประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1880
29 60-ข-070 2560 การจัดการปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ สารเสพติด กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1880
30 60-ข-069 2560 ชุมชนน่าอยู่ (โหนดภาคใต้) กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1880
31 60-ข-067 60-ข-067 2560 ประเด็นสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1880
32 60-ข-071 2560 การจัดการภัยพิบัติ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1880
33 60-ข-068 2560 สันติสุขภาวะชายแดนใต้ และการแพทย์พหุวัฒนธรรม กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 ม.ค. 2561 1880
34 2561 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ย. 2560 31 พ.ค. 2561 1760
35 61-01865 2561 พัทลุง การจัดการขยะชุมชนบ้านทางเกวียน กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
36 61-01865 2561 พัทลุง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิต กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
37 61018650 2561 พัทลุง ชาวปากเครียวร่วมใจ คัดแยกขยะ ลดมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
38 61-0186 2561 พัทลุง โครงการการจัดการขยะ บ้านป่าตอ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
39 61-01865 2561 พัทลุง ใส่ใจครอบครัว รั้วป้องกันโรค เลือกบริโภคปลอดภัยบ้านฝาละมี กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
40 6100-124 2561 พัทลุง การจัดการพลังงานสะอาดในชุมชน กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
41 61-01865 2561 พัทลุง โครงการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม บ้านลานช้าง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
42 61-01865 2561 พัทลุง ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
43 61-01865 2561 พัทลุง ลดสารเคมีส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ที่บ้านบ้านควนคง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
44 61-01865 2561 พัทลุง ควนเหลงร่วมใจ จัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
45 61-0186 2561 พัทลุง ฟื้นชีวิตคืนเศรษฐกิจชาวสวนยางพัทลุงด้วยกระบวนการพัฒนาสวนยางเป็นพื้นที่พืชร่วมยาง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
46 61-01865 2561 พัทลุง โครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวสุขภาวะอำเภอกงหรา กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
47 61-01865 2561 พัทลุง โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
48 61-01865 2561 พัทลุง บ้านเขาแดงร่วมใจเป็นชุมชนไร้ถังขยะ กำลังดำเนินโครงการ 2 05 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
49 61-01865 2561 พัทลุง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นด้วยเกษตรผสมผสานแบบธรรมชาติที่บ้านโคกไทร กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
50 61-01865 2561 พัทลุง สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
51 61-01865 2561 พัทลุง ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือนบ้านใสประดู่ ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
52 61-01856 2561 พัทลุง อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 1303
53 63001750011 2563 ยะลา พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลาดเก่า อ.เมืองยะลา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
54 63001750021 2563 ยะลา พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ถนนสิโรรส และชุมชนอุตสาหกรรมสามหมอ อ.เมืองยะลา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
55 63001750022 2563 ยะลา จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต. สะเตงนอก กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
56 63-00175-0014 2563 ยะลา ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรอบรั้วอุดมศาสน์ กำลังดำเนินโครงการ 1 22 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
57 63001750023 2563 ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ม.3 กะดูโด๊ะ ตำบลสะเอะ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
58 63-001750027 2563 ยะลา พัฒนาพื้นที่ต้นแบบลดอุบัติเหตุทางถนนระดับตำบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วม กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
59 63001750018 2563 ยะลา ชุมชนสวนผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตและจำหน่าย กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
60 63001750013 2563 ยะลา ส่งเสริมการปลูก กิน ขายผักปลอดภัย ต.อัยเยอร์เวง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
61 63001750012 2563 ยะลา จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รพ.สต.บ้านบาโงยบาแด ต.สะเตงนอก กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
62 63001750015 2563 ยะลา ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลสะเตงนอก กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
63 63001750008 2563 ยะลา ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตำบลธารโต กำลังดำเนินโครงการ 1 24 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
64 63-00175-0024 2563 ยะลา ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลโกตาบารู กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
65 63-00175-0004 2563 ยะลา การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตำบลอาซ่อง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
66 ุ63-00175-0007 2563 ยะลา พัฒนาระบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอรามัน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
67 63-00175-0002 2563 ยะลา โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพชุมชนบ้านตาราแดะ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
68 63-00175-0001 2563 ยะลา โครงการ ส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยสู่สุขภาพคนเมือง เขตเทศบาลนครยะลา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ส.ค. 2563 937
69 63001750003 2563 ยะลา โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลลำใหม่ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มี.ค. 2563 31 ส.ค. 2563 937
70 63001740011 2563 ตรัง เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้การจัดการขยะอย่างเป็นระบบชุมชนบ้านต้นปราง ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 ต.ค. 2563 903
71 63-000161-0005 2563 ตรัง ชุมชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 ต.ค. 2563 903
72 63001740010 2563 ตรัง ชุมชนหนองปรือปลอดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 ต.ค. 2563 903
73 63-00174-0003 2563 ตรัง การจัดการขยะชุมชนบนเกาะลิบงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 ต.ค. 2563 903
74 63-00174-0004 2563 ตรัง จัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 ต.ค. 2563 903
75 63-00174-0009 2563 ตรัง การจัดการปัญหาขยะสู่ปุ๋ยอินทรีย์ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 ต.ค. 2563 903
76 63001740008 2563 ตรัง ควนปริง สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะ ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 ต.ค. 2563 903
77 63001750010 2563 ยะลา ปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชนกอตอตือร๊ะ กำลังดำเนินโครงการ 1 03 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 876
78 63-00169-0002 2563 พัทลุง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิตและขยายตัวคูณสู่ครัวเรือนนักเรียน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 876
79 63001690004 2563 พัทลุง เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด กำลังดำเนินโครงการ 1 10 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 876
80 63-00169-0008 2563 พัทลุง สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลเขาชัยสน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 876
81 6300169-0018 2563 พัทลุง ชุมชนส้มตรีดออก ร่วมใจจัดการน้ำเสียครัวเรือนและสถานประกอบการ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 876
82 ุ63-00169-0017 2563 พัทลุง สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง ปีที่2 กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 876
83 63-00169-0001 2563 พัทลุง จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง กำลังดำเนินโครงการ 1 10 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 876
84 63-00169-0019 2563 พัทลุง โครงการกระบวนการจัดการป่าเสื่อมโทรมบ้านควนเลียบแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 876
85 61-01865 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2563 31 ต.ค. 2563 876
86 63001740013 2563 ตรัง การจัดการขยะโดยชุมชนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 05 ก.ค. 2563 04 พ.ย. 2563 872
87 63-00174-0006 2563 ตรัง การจัดการขยะในชุมชนเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 20 ก.ค. 2563 19 พ.ย. 2563 857
88 63001740014 2563 ตรัง โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 847
89 63001740022 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลทุ่งต่อ กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 847
90 63001740020 2563 ตรัง โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมรองรับสังคมสูงวัยโดยการมีส่วนร่วมในตำบลท่าพญา กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 847
91 63001740017 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาหมื่นศรี กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 847
92 63001740021 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาตาล่วง กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 847
93 63001610015 2563 ตรัง โครงการบ้านปลอดภัยเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลกันตังใต้ กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 847
94 63001740025 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาข้าวเสีย กำลังดำเนินโครงการ 1 30 ก.ค. 2563 29 พ.ย. 2563 847
95 63-00169-0003 2563 พัทลุง ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรผสมผสานผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัยด้วยการสร้างพืชร่วมยางที่บ้านโคกไทร กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
96 61-01865 2562 พัทลุง โครงการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
97 63-00169-0019 2563 พัทลุง โครงการกระบวนการจัดการป่าเสื่อมโทรมบ้านควนเลียบแบบมีส่วนร่วม กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
98 63-00169-0001 2563 พัทลุง จัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนที่คลองส้านแดง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
99 63-00169-0024 2563 พัทลุง ส่งเสริมต้นแบบการเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยชุมชนหานโพธิ์ กำลังดำเนินโครงการ 2 28 ต.ค. 2563 28 ก.พ. 2564 756
100 ุ63-00169-0023 2563 พัทลุง ส่งเสริมการเรียนรู้การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวโดยเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวอำเภอกงหรา กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
101 ุ63-00169-0022 2563 พัทลุง โรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค)Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลชะรัด กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
102 63001690010 2563 พัทลุง ส่งเสริมและพัฒนาขบวนการนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
103 63-00169-0011 2563 พัทลุง การจัดการน้ำเสียครัวเรือนในชุมชนเมืองบ้านโคกท้อนร่วมใจ กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ธ.ค. 2563 28 ก.พ. 2564 756
104 63-00169-0006 2563 พัทลุง ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
105 63-00169-0012 2563 พัทลุง ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยบ้านควนคง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
106 63-00169-0008 2563 พัทลุง สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลเขาชัยสน กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
107 63001690014 2563 พัทลุง เรียนรู้ บูรณาการ ควนพระสาครินทร์กรีนสคูล กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
108 63-00169-0002 2563 พัทลุง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โรงเรียนประภัสสรรังสิตและขยายตัวคูณสู่ครัวเรือนนักเรียน กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
109 63001690004 2563 พัทลุง เรียนรู้ทำนาข้าวเพื่อการบริโภคปลอดภัยที่บ้านตะโหมด กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
110 ุ63001690015 2563 พัทลุง ฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
111 63-00169-0021 2563 พัทลุง ผลิตข้าวปลอดภัยสู่นาเกษตรอินทรีย์บ้านโคกแย้ม กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
112 63-00169-0020 2563 พัทลุง การจัดการทรัพยากรพื้นที่ต้นน้ำตำบลตะแพน กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
113 63-00169-0005 2563 พัทลุง การจัดการขยะ บ้านสำนักปราง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
114 6300169-0018 2563 พัทลุง ชุมชนส้มตรีดออก ร่วมใจจัดการน้ำเสียครัวเรือนและสถานประกอบการ กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ก.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
115 ุ63-00169-0017 2563 พัทลุง สร้างความร่วมมือการจัดการขยะตำบลโคกม่วง ปีที่2 กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ก.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
116 63001690016 2563 พัทลุง ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารโปรตีนปลอดภัย(หมูและไก่พื้นเมือง) ชุมชนบ้านควนสามโพธิ์ กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
117 63-00169-0007 2563 พัทลุง ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
118 63001690009 2563 พัทลุง อนุรักษ์คลองนาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 28 ก.พ. 2564 756
119 63-000161-0005 2563 ตรัง ชุมชนร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 05 ต.ค. 2563 04 เม.ย. 2564 721
120 63001740011 2563 ตรัง เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้การจัดการขยะอย่างเป็นระบบชุมชนบ้านต้นปราง ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 05 ต.ค. 2563 04 เม.ย. 2564 721
121 63001740010 2563 ตรัง ชุมชนหนองปรือปลอดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 05 ต.ค. 2563 04 เม.ย. 2564 721
122 63001740008 2563 ตรัง ควนปริง สะอาด ปลอดภัย ไร้ขยะ ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 05 ต.ค. 2563 04 เม.ย. 2564 721
123 63001740013 2563 ตรัง การจัดการขยะโดยชุมชนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 05 พ.ย. 2563 04 เม.ย. 2564 721
124 63-00174-0003 2563 ตรัง การจัดการขยะชุมชนบนเกาะลิบงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 05 ต.ค. 2563 04 เม.ย. 2564 721
125 63-00174-0009 2563 ตรัง การจัดการปัญหาขยะสู่ปุ๋ยอินทรีย์ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 05 ต.ค. 2563 04 เม.ย. 2564 721
126 63-00174-0004 2563 ตรัง จัดการขยะชุมชนชายฝั่งทะเลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 05 ต.ค. 2563 04 เม.ย. 2564 721
127 63-00174-0006 2563 ตรัง การจัดการขยะในชุมชนเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 20 พ.ย. 2563 19 เม.ย. 2564 706
128 63001740020 2563 ตรัง โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเตรียมรองรับสังคมสูงวัยโดยการมีส่วนร่วมในตำบลท่าพญา กำลังดำเนินโครงการ 2 30 พ.ย. 2563 29 เม.ย. 2564 696
129 63001610015 2563 ตรัง โครงการบ้านปลอดภัยเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลกันตังใต้ กำลังดำเนินโครงการ 2 30 พ.ย. 2563 29 เม.ย. 2564 696
130 63001740016 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลบางด้วน กำลังดำเนินโครงการ 2 30 พ.ย. 2563 29 เม.ย. 2564 696
131 63001740022 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลทุ่งต่อ กำลังดำเนินโครงการ 2 30 พ.ย. 2563 29 เม.ย. 2564 696
132 63001740017 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาหมื่นศรี กำลังดำเนินโครงการ 2 30 พ.ย. 2563 29 เม.ย. 2564 696
133 63001740021 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาตาล่วง กำลังดำเนินโครงการ 2 30 พ.ย. 2563 29 เม.ย. 2564 696
134 63001740025 2563 ตรัง โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยตำบลนาข้าวเสีย กำลังดำเนินโครงการ 2 30 พ.ย. 2563 29 เม.ย. 2564 696
135 63001740014 2563 ตรัง โครงการวัดเตรียมรองรับสังคมสูงวัยในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรัง กำลังดำเนินโครงการ 2 30 พ.ย. 2563 29 เม.ย. 2564 696
136 2563 พัทลุง โครงการเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อความมั่นคงด้านอาหารชุมชนบ้านลอน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.พ. 2564 31 ก.ค. 2564 603
137 2564 สตูล เพิ่มและขยายแหล่งผลิตอาหารชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 12 เม.ย. 2564 31 ส.ค. 2564 572
138 2563 พัทลุง โครงการเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อความมั่นคงด้านอาหารชุมชนบ้านลอน กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ส.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 542
139 63-00169-0013 2563 พัทลุง ปลาดุกสวรรค์บ้านศาลาไม้ไผ่ กำลังดำเนินโครงการ 2 01 พ.ย. 2563 30 ก.ย. 2564 542
140 2564 สตูล เพิ่มและขยายแหล่งผลิตอาหารชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 01 ก.ย. 2564 30 พ.ย. 2564 481
141 65-10018-01 2565 ตรัง โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางอาหารในเขตเมืองชุมชนบางรัก กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2565 391
142 2564 โครงการบริหารงาน ปี64 กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ม.ค. 2565 15 มี.ค. 2565 376
143 ุ65-00240-0010 2565 ชุมพร โครงการบ้านห้วยตาอ่อนเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 15 พ.ค. 2565 315
144 2565 สงขลา เสริมสร้างความเข้มแข็ง สภาองค์กรชุมชน ต.xxxx กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ม.ค. 2565 31 พ.ค. 2565 299
145 65-00-0152 2565 ชุมพร โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะระดับพื้นที่เพื่อชุมพรน่าอยู่ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.พ. 2565 31 ส.ค. 2565 207
146 ุ65-00240-0004 2565 ชุมพร (04)“บวร”รักษ์สุขภาพตำบลนาขา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
147 ุ65-00240-0003 2565 (03)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการจัดการโรคเรื้อรังแนวใหม่ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
148 65-00240-0005 2565 ชุมพร (05)โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง.ตำบลเขาค่าย กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
149 6500240-0002 2565 (02)พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัย กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
150 65-00240-0016 2565 ชุมพร (16)ยกระดับการจัดการสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยตำบลบ้านควน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
151 65-02-013 2565 ยะลา ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยชุมชนเลสุ ตำบลกาลูปัง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 177
152 65-02-012 2565 ยะลา ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิดและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน บ้านทุ่งเหรียง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 177
153 65-02-011 2565 ยะลา ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิดและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลบือมัง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 177
154 65-02-010 2565 ยะลา พัฒนาส่งแสริมการผลิดและบริโภคผักปลอดภัยเพื่อสุขภาพในครัวเรือน ตำบลบุดี กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 177
155 65-01-011 2565 ยะลา โรงเรียนสุขสวัสดิ์น่าอยู่รอบรู้กฏจราจรถนนปลอดภัย กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 177
156 65-01-010 2565 ยะลา ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลปะแต กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 177
157 65-02-008 2565 ยะลา ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชน บ้านตะโล๊ะ (ปีที่ 2) กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 177
158 65-01009 2565 ยะลา ชาวศรีฟาฯ ป้องกันและลดอุบัติภัยทางท้องถนน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 177
159 65-02-007 2565 ยะลา ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยชุมชน บ้านหน้าถ้ำ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 177
160 65-01-008 2565 ยะลา การจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตำบลบาโงยซิแน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 177
161 65-01-005 2565 ยะลา ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในและรอบรั้วจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 177
162 65-02-006 2565 ยะลา ส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัย ตำบลลำใหม่ ปี2 กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 177
163 65-00240-0006 2565 ชุมพร (06)ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดโรคเรื้อรังในชุมชนตำบลบางหมาก กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
164 65-00240-0008 2565 ชุมพร (08)บ้านวัดประเดิมมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการการจัดการโรคเรื้อเรื้อรังแนวใหม่ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
165 65-00-0144-0023 2565 ตรัง โครงการรักษ์ข้าว รักษ์นาไร่ กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาโปหนับ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 177
166 65-00-0144-0019 2565 ตรัง 2 สร้าง สร้างความมั่นคงด้านอาหาร&สร้างสุขภาพที่ดีให้คนตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 177
167 65-00240-0025 2565 ชุมพร (25)โครงการ พัฒนาคณะทำงานเกษตรสุขภาวะเพื่อขยายกิจกรรมเกษตรและอาหาปลอดภัย นิคมสหกรณ์ท่าแซะ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
168 65-00240-0024 2565 ชุมพร (24)โครงการ ขยายผลการผลิตพืชผักผลไม้ปลอดภัยบ้านคลองขนาน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
169 65-00240-0022 2565 ชุมพร (22)โครงการ พัฒนาต้นแบบเกษตรกร (YOU MODEL) ผู้นำเกษตรและอาหารสุขภาพ จังหวัดชุมพร ปีที่ 2 กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
170 65-00240-0021 2565 ชุมพร (21)พัฒนาเครือข่ายสวนยางยั่งยืนจังหวัดชุมพร กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
171 65-00240-0020 2565 ชุมพร (20)ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีมาตรฐานในพื้นที่ สวี - ทุ่งตะโก กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
172 65-00240-0019 2565 ชุมพร (19)พัฒนามาตรฐานสินค้าปลอดภัยสู่การตลาดสีเขียวอำเภอละแม กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
173 65-00240-0018 2566 ชุมพร (18)การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะคนหลังสวน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
174 65-00240-0017 2565 ชุมพร (17)ส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยสู่การท่องเที่ยวชุมชนตำบลบางน้ำจืด กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
175 65-00240-0015 2565 ชุมพร (15)ยกระดับการผลิตและการตลาดคลังอาหารและยาตำบลนาชะอัง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
176 65-00240-0014 2566 ชุมพร (14)ยกระดับการจัดการตลาดสินค้าและอาหารเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนตำบลปากทรง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
177 65-00240-0013 2565 (13)พัฒนาการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัในพื้นที่ คทช.สปก.ต.หงษ์เจริญ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
178 65-00240-0012 2565 (12)โครงการพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดสารอย่างเป็นระบบและมีตลาดรองรับอย่างยั่งยืน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
179 65-00240-0010 2565 ชุมพร (10)บ้านห้วยตาอ่อน ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
180 65-00240-0009 2565 ชุมพร (09)ส่งเสริมการจัดการสุขภาพบ้านห้วยไทร กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
181 65-00-0144-0018 2565 ตรัง โครงการความมั่นคงทางอาหาร ข้าวไร่ ตำบลเขาไพร กำลังดำเนินโครงการ 1 01 มิ.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 177
182 65-00232-0006 2565 พัทลุง โครงการขยะจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยหลักสูตรโรงเรียนขยะตำบลหนองธง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
183 65-00232-0015 2565 พัทลุง โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนวัดนิโครธาราม - คลองน้ำใส กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
184 65-00232-0016 2565 พัทลุง โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านนอก - ม่วงหวาน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
185 65-00232-0017 2565 พัทลุง โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านควนปรง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
186 65-00232-0002 2565 พัทลุง โครงการโรงเรียนขยะทองคำ นำสุขภาพสู่คนชะมวง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
187 65002320020 2565 พัทลุง โครงการการจัดการน้ำเสียครัวเรือนชุมชนบ้านหนองบ่อ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
188 65-00232-0021 2565 พัทลุง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนบ้านทางเกวียน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
189 65 00232 0022 2565 พัทลุง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนในทอน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
190 65-00232-001 2565 พัทลุง โครงการคนโตนดด้วนรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดแหล่งนำโรค กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
191 65-00232-00003 2565 พัทลุง โรงเรียนขยะ (Zero Waste School ) เทศบาลตำบลเขาเจียก กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
192 65-00232-014 2565 พัทลุง โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านดอนรุน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
193 ุ65-00232-0004 2565 พัทลุง โครงการตำบลสะอาด (ลดแหล่งพาหะนำโรค) ชุมชนนาโหนด กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
194 ุ65002320008 2565 พัทลุง โครงการโรงเรียนจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์โรค ตำบลคลองเฉลิม กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
195 65-00232-0009 2565 พัทลุง โครงการการจัดการขยะอินทรีย์ในเทศบาลตำบลหารเทา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
196 65-00232-0010 2565 พัทลุง โครงการการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมตำบลชุมพล กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
197 65-00-0138-0011 2565 พัทลุง โครงการการจัดการน้ำเสียบ้านส้มตรีดออก ปี 2 กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
198 65-0023-0012 2565 พัทลุง โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนตลาดเก่าท่ามิหรำ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
199 65-00232-0013 2565 พัทลุง โครงการการจัดการน้ำเสียชุมชนบ้านท่ามิหรำ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
200 65-00232-0005 2565 พัทลุง โครงการโรงเรียนขยะ (ลดแหล่งพาหะนำโรค) Reduce Carrier Garbage School (RCGS) ตำบลบ้านนา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
201 65-00232-0023 2565 พัทลุง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนบ้านทุ่งแสงทอง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
202 65-00232-0033 2565 พัทลุง โครงการเรียนรู้ทำนาข้าวปรานีตเพื่อบริโภคปลอดภัยที่ชุมชนตะโหมด กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
203 65-02-003 2565 ยะลา ส่งเสริมการผลิดผักปลอดภัยในครัวเรือน ตำบลบันนังสตา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 177
204 65-0002 2565 ยะลา ส่งเสริมสุขภาพปลูก กิน ผักปลอดภัยเพื่อความยั่งยืน ตำบลบาเจาะ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 177
205 65-02-001 2565 ยะลา ส่งเสริมสุขภาพ กิน ปลูก ผักปลอดภัยกับชุมชนบ้านบลูกาลูวัส ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 177
206 65-00232-0034 2565 พัทลุง โครงการนาปลอดภัยที่ดอนทราย กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
207 65-0005 2565 ยะลา ลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลห้วยกระทิง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 177
208 65-00232-0032 2565 พัทลุง โครงการเรียนรู้ทำนาข้าวปลอดภัย วิถีธรรมชาติที่โคกม่วง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
209 65-00232-0031 2565 พัทลุง โครงการพิทักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะ พื้นที่อ่าวท่าต่อเรือ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
210 ุ65-00232-0030 2565 พัทลุง โครงการฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งบ้านคลองขุด จ.พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
211 65-00232-0029 2565 พัทลุง โครงการฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่อ่าวสะทัง หมู่ที่ 12 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
212 65-00232-0024 2565 พัทลุง โครงการการฟื้นคืนชีวิตชาวสวนยางด้วยวิถีป่าร่วมยางยั่งยืน บ้านควนอินนอโม กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
213 2565 พัทลุง โครงการฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่อ่าวแหลมดิน หมู่ที่ 6 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
214 65-00232-0027 2565 พัทลุง โครงการฟื้นเลปากประ รักษาระบบนิเวศน์ ขยายแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
215 65-00232-0026 2565 พัทลุง โครงการฟื้นเล ฟื้นคลอง ที่บ้านชายคลองพัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
216 65-00-0138-0025 2565 พัทลุง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สร้างพื้นที่สวนยางพาราให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยชุมชนบ้านโหล๊ะจันกระ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 30 ก.ย. 2565 177
217 65-02-004 2565 ยะลา ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผักและบริโภคผักปลอดภัย บ้านยือโร๊ะ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 30 ก.ย. 2565 177
218 65-0010 2565 ยะลา พัฒนาระบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอำเภอกรงปินัง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 22 ต.ค. 2565 155
219 65-01-007 2565 ยะลา ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนสถานศึกษาโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 22 ต.ค. 2565 155
220 65-01-003 2565 ยะลา สร้างความเข้มแข็งเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุอำเภอรามัน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 22 ต.ค. 2565 155
221 65-01-013 2565 ยะลา ศูนย์เรียนรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตำบลโกตาบารู กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 22 ต.ค. 2565 155
222 65-01-014 2565 ยะลา การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ตำบลเกะรอ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 เม.ย. 2565 22 ต.ค. 2565 155
223 65-00240-0001 2565 ชุมพร (01)ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 31 ต.ค. 2565 146
224 65-00-152-0001 2565 ชุมพร โครงการตัวอย่าง สำหรับโหนด จ.ชุมพร (สำหรับการสอน ค่อยลบ) กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 31 ต.ค. 2565 146
225 65-00240-0007 2565 (07)ชุมชนวัดโพธิการามใส่ใจคนสูงวัยห่างไกลโรคเรื้อรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 31 ต.ค. 2565 146
226 65-00240-0011 2565 ชุมพร (11)ชุมชนบ้านเกาะเสม็ดส่งเสริมกิจกรรมเกษตรยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร กำลังดำเนินโครงการ 1 01 พ.ค. 2565 31 ต.ค. 2565 146
227 65-10018-39 2565 สตูล โครงการ การฟื้นฟูอาชีพและสุขภาพของเกษตรกรกลุ่มลี้ยงสัตว์ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
228 65-10018-05 2565 ตรัง โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยในเขตเมือง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
229 65-10018-14 2565 นครศรีธรรมราช โครงการวิสาหกิจข้าวเหนียวไก่ ณ นาเคียน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
230 65-10018-13 2565 นครศรีธรรมราช โครงการ “ลดรายจ่ายสร้างรายได้ จากทุนในสังคมของชุมชนปากนคร” พื้นที่ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
231 65-10018-16 2565 โครงการกลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนันบ้านวังหิน สร้างเสริมสุขภาวะทางการเงิน ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
232 651001817 2565 กระบี่ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเบเกอรี่สานสัมพันธ์ สร้างอาชีพเสริมรายได้ บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
233 65-10018-15 2565 กระบี่ โครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 บ้านย่านอุดม หมู่ที่ 7 ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
234 65-10018-28 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะและการแปรรูปผลผลิตจากแพะของ ตำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
235 65-10018-41 2565 ภูเก็ต โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตในครัวเรือน ของ ตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
236 65-10018-40 2565 สตูล โครงการ การฟื้นฟูอาชีพและสุขภาพในกลุ่มแรงงานนอกระบบกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากปิง ตำบลกำแพง อำเภอละงู กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
237 65-10018-22 2565 พังงา โครงการเพิ่มรายได้ชุมชนโดยการฟื้นฟูท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
238 65-10018-21 2565 พังงา โครงการพลิกฟื้นเศรษฐกิจโดยฟื้นฟูการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโคกไครอย่างยั่งยืน ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
239 65-10018-07 2565 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเสริมอาชีพและรายได้ประมงชายฝั่งเทศบาลตำบลปากพะยูน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
240 65-10018-06 2565 ปัตตานี โครงการการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ชุมชนบูนาดารา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
241 65-10018-08 2565 โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสู่การสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเกาะลิบง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
242 65-10018-27 2565 ภูเก็ต โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพของคนในชุมชน หมู่ 6 ตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
243 65-10018-03 2565 โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางอาหารในเขตเมืองชุมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
244 65-10018-04 2565 ตรัง โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางอาหารในเขตเมืองชุมชนควนขัน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
245 65-00240-0014 2566 ชุมพร (14)ยกระดับการจัดการตลาดสินค้าและอาหารเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนตำบลปากทรง กำลังดำเนินโครงการ 2 01 ต.ค. 2565 28 ก.พ. 2566 26
246 651001811 2565 นราธิวาส โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ด้วยกลุ่มอาชีพเบเกอรี่ ชุมชนบือเร็ง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
247 65-10018-09 2565 นราธิวาส โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ภายใต้กลุ่มออมทรัพย์บ้านสันติ กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
248 65-10018-10 2565 นราธิวาส โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 (น้ำจิ้ม) บ้านศาลาเชือก กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
249 65-10018-37 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนสร้างตัว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กำไรสู่สังคม บ้านรานอ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
250 65-10018-35 2565 ยะลา โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนบ้านลือมุ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
251 65-10018-33 2565 สงขลา โครงการแปรรูปปลาดุกฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนสถานีอู่ตะเภา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
252 65-10018-31 2565 สงขลา โครงการหลาด 100 ปี สุขภาพดี วิถีชุมชน ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
253 65-10018-02 2565 โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางอาหารในเขตเมืองชุมชนคลองน้ำเจ็ด กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
254 65-10018-38 2565 โครงการ วิสาหกิจแปรรูปอาหารและสมุนไพรเพื่อความมั่นคงทางรายได้ บ้านทุ่ง จังหวัดสตูล กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
255 65-10018-34 2565 สงขลา โครงการสร้างแหล่งอาหารชุมชน คนบ่อยางสร้างเงิน ตำบลบ่อยาง กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
256 65-10018-30 2565 โครงการ การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปและพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงชันโรง ตำบลละหา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
257 65-10018-32 2565 โครงการ การแปรรูปปลาตากแห้งทอดกรอบสเตอรีไลซ์พร้อมทาน กำลังดำเนินโครงการ 1 01 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26
258 65-10018-29 2565 สงขลา โครงการตลาดปลายนิ้ว " ซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ง่ายแค่ปลายนิ้ว กำลังดำเนินโครงการ 1 09 ก.ย. 2565 28 ก.พ. 2566 26