รายงานผู้รับผิดชอบโครงการ

จำนวนโครงการ ประจำปี 2562
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการจำนวนโครงการ
Admin_aeAdmin_ae 6
ไพฑูรย์ (พัทลุง)ไพฑูรย์ (พัทลุง) 1
เสณี จ่าวิสูตรเสณี จ่าวิสูตร 1
จำนวน 3 คน 8