Story

1547 items(1/155) 2 3 4 5 Next » Last »|

สหกรณ์ฯ จัด ประชุมสามัญประจำปี 2565

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 27 ก.ค. 65 15.08
IMG_20220727_113759.jpg

เมื่อวันที่ 27 กรกรฎาคม 2565 สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์ โดยสมาชิกเข้าร่วม ประมาณ 90 คนและมี หน่วยงานที่เกี่่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  โดย นายสงวน สัพโส ประธานสหกรณ์ฯได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีทางบัญชี 2565 ( 1 เมษายน 2564-31 มีนาคม 2565 ) และฐานะทางการเงิน ณ 31 มีนาคม 2565 ให้ที่ประชุมและสมาชิกสหกรณ์ ซักถาม และรับทราบ รวมทั้งมีการคัดเลือกกรรมการเพิ่มใหม่ เพื่อทดแทน กรรมการเก่าที่ครบวาระ จำนวน 3 คน และขอมติที่ประชุมตามหัวข้อต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับ ร่วมทั้งเปิดเวทีให้สมาชิกได้ พูดคุย จนกระทั่งเวลา 12.00น. จึงปิดประชุม

วีดีโอแนะนำ สหกรณ์ ก่อนประชุม

เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จ.สุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชม โรงงาน

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 23 ก.ค. 65 12.38
45533.jpg

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายสงวน สัพโส ประธานสหกรณ์ฯ ได้ให้การต้อนรับ กลุ่มผู้นำ/เครือข่าย สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และการยางแห่งประแเทศไทย จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 38 คน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชม โรงงานน้ำยางข้น ของสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด โดยมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ กรรับซื้อ-ขายยางและการแปรรูปน้ำยางสด เป็นน้ำยางข้น

TFC เข้าร่วมโครงการอบรม การตรวจสอบคุณภาพใน กระบวนการซื้อ-ยาง น้ำยางสด

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 23 ก.ค. 65 12.37
54582.jpg

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565  กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนา ร่วมกับ การยางแห่งประเทศไทย อ.แกลง จ.ระยอง จัดโครงการอบรม "การตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการซื้อ-ยาง น้ำยางสด" โดย สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ได้รับเกียรติเข้าร่วมและได้มอบหมายให้ นายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน ผจก.ฝ่ายผลิต โรงงานน้ำยางข้น เป็นวิทยกรในการบรรยาย การตรวจสอบคุณภาพ การหาค่า % DRC  ในการซื้อ-ขาย น้ำยางสด และสาธิตให้กับสมาชิกจำนวน 30 คน

สหกรณ์การเกษตรหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร (23 มิถุนายน 2565)

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 23 ก.ค. 65 12.37
หลังสวน1.jpg

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 สหกรณ์การเกษตรหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร  ได้นำคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และ สมาชิกสหกรณ์ฯ รวมจำนวน 136 คน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชม โรงงานน้ำยางข้น ของสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด โดยมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ การรับซื้อ-ขายยางและการแปรรูปน้ำยางสด

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และการยางแห่งประเทศไทย จ.นครพนม 18 มิถุนายน 2565

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 23 ก.ค. 65 11.31
S__194428937.jpg

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565  กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และการยางแห่งประเทศไทย จากจังหวัดนครพนม จำนวน 10 คน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชม โรงงานน้ำยางข้น ของสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด

คณะกรรมการตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ (10 มิถุนายน 2565)

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 22 ก.ค. 65 11.26
IMG_20220613_095955.jpg

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 30 คน เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชม โรงงานน้ำยางข้น ของสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด โดยมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ กรรับซื้อ-ขายยางและการแปรรูปน้ำยางสด

10 พฤษภาคม 2565 สตูลดูงาน 10

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 22 ก.ค. 65 11.24

10 พฤษภาคม 2565 สตูลดูงาน 10

กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านหนองบอน จ.มุกดาหาร นำสมาชิกกลุ่มจำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 22 ก.ค. 65 11.23
S__181395471.jpg

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565  นายสงัด ใจทัศน์ ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราบ้านหนองบอน จ.มุกดาหาร นำสมาชิกกลุ่มเกษตรกรฯ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม โรงงานน้ำยางข้น ของ สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด  โดยมี นายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน ผจก.โรงงาน ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป กระบวนการรับน้ำยางจนถึงกระบวนการผลิตขายน้ำยางข้น รวมทั้งมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

สูตรช่วยคำนวณ

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 19 มิ.ย. 65 15.20
2022-06-19_160253.jpg

สหกรณ์ยางพารารชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด จังหวัดมุดดาหาร เยี่ยมชม โรงงานน้ำยางข้น 19/5/65

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 10 มิ.ย. 65 09.01

สหกรณ์ยางพารารชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด จังหวัดมุดดาหาร จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม โรงงานน้ำยางข้น ของ สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยทางโรงงานฯ ยินดีต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกลุ่ม ชุมนุม หรือ สหกรณ์ทุกคณะ ที่มีความสนใจด้านการแปรรูปน้ำยางสดเป็นน้ำยางข้น

1547 items(1/155) 2 3 4 5 Next » Last »|