1506 items(1/151) 2 3 4 5 Next » Last »|

งานสร้างสุข ภาคใต้ ครั้งที่ 11

โดย Admin_ae on 18 มี.ค. 62 10.38

งานสร้างสุข ภาคใต้ (ปี62) ครั้งที่ 11

รายชื่อนักติดตาม ภาคใต้

โดย Admin_ae on 23 ส.ค. 61 09.28

 1. ชุมพร
  • นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
  • ดร.มัลลิกา สุบงกฏ พระจอมเกล้า ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
  • อ.อำนาจ รักษาพล (อ.อ่ำ) ม.แม่โจ้ จ.ชุมพร
 2. ระนอง
 3. พังงา
  • ดร.อุไรวรรณ ตัณฑอาริยะ สสจ.พังงา
 4. สุราษฏร์ธานี
  • ดร.คชาพล นิ่มเดช สสจ.สุราษฏร์
  • ดร.ดุริยางค์
  • ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  • ดร.ประวิตร
  • ดร.อารยา
 5. ภูเก็ต
  • อ.วิโรจน์
  • ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  • ดร.อภิรมย์  พรหมจรรยา ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต 076-27-6845
 6. กระบี่
  • นายประวิช นศ.ป.โท สจรส.ม.อ.
  • นางสาวฐิติชญา บุญโสม นักศึกษา ป.เอก/ท่องเที่ยวชุมชนกระบี่
 7. นครศรีธรรมราช
  • ดร.กอรปกมล ศรีภิรมย์ ม.วลัยลักษณ์
  • อ.ชุติมา รอดเนียม ม.วลัยลักษณ์
  • นายยุทธนา หอมเกตุ นักศึกษา ป.เอก/สสจ.นครศรีฯ
 8. พัทลุง
  • นายเสงี่ยม ศรีทวี
  • นายสมนึก นุ่นด้วง
  • นายถาวร คงศรี
  • ทีม ม.ทักษิณ
 9. ตรัง
  • นายเชภาดร จันทร์หอม ท่องเที่ยวชุมชน ตรัง
  • อ.มาฆะฤกษ์ ชูช่วย ม.ราชภัฏสวนดุสิต ตรัง
  • อ.นบ ศรีจันทร์   ม.ราชภัฏสวนดุสิต ตรัง
  • อ.กนกวรรณ ไทยประดิษฐ์   ม.ราชภัฏสวนดุสิต
  • ดร.ไพสิฐ บุณยะกวี วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร
  • อ.พรพรหม เสียงสอน     ม.ราชภัฏสวนดุสิต
 10. สตูล
  • ดร.บี
  • ดร.สุทัศน์
 11. สงขลา
  • ดร.มุมตาส มีระมาน ม.ราชภัฏสงขลา
  • ดร.ภารดา อุทโท ม.ราชภัฏสงขลา
  • ดร.ลำไย
  • นายอาหมัด หรีขาหลี
  • นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
 12. ปัตตานี
  • ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก   ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
  • ผศ.ณชพงศ์ จันจุฬา   ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
  • อ.สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์   ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
  • อ.อับดุลคอเล็ต เจะแต ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
  • ดร.ประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะ  ม.ฟาฏอนี
  • นายสัญญา แพทย์จะเกร็ง
  • ผศ.มะดาโอะ ปูเตะ ม.ฟาฏอนี (รปศ.)
 13. ยะลา
  • ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ ม.ราชภัฏยะลา
  • xx วิทยาลัยพยาบาล ยะลา
 14. นราธิวาส
  • อ.อิบรอฮิม สารีมาแซ   ม.นราธิวาสราชนครินทร์
  • อ.พัชนี ตูเล๊ะ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
  • นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
  • นางเพียงกานต์ เด่นดารา
  • นางนิมนต์ หะยีนิมะ

รายชื่อนักติดตาม ภาคเหนือ

โดย Admin_ae on 23 ส.ค. 61 09.15

รายชื่อนักติดตามภาคเหนือฯ

 1. พิษณุโลก
  • ผศ.ดร.ทักษ์ อุดมรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ อาจารย์พิเศษ ม.นเรศวร (มรภ.เลย)
  • ดร.สิริกร ชาคำมูล ม.พิษณุโลก
  • นพดล พุ่มยิ้ม สปสช.เขต2  พิษณุโลก
 2. กำแพงเพชร
  • อ.ฤทธิรงค์ เกาฏีระ มรภ.กำแพงเพชร
 3. พิจิตร
  • ดร.ชัยณรงค์  สังข์จ่าง สสจ.พิจิตร
 4. สุโขทัย
  • ดร.กาญจน์สิริรักษา บุญเปี่ยม สถาบันการพลศึกษา สุโขทัย
 5. ตาก
  • อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ มรภ.กำแพงเพชร (แม่สอด)
 6. เพชรบูรณ์
  • ดร.ภูมินทร์ คำหนัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี
 7. อุตรดิตถ์
  • ดร.ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชยฺ มรภ.อุตรดิตถ์
 8. นครสวรรค์
  • ผศ.ดร.วรพจน์  วงษ์รอด มรภ.นครสวรรค์
 9. อุทัยธานี
  • ผศ.ดร.วรรณภัทร  ใจเอื้อ มรภ.นครสวรรค์
 10. เชียงใหม่
  • อ.ปวีณา  ยศสุรินทร์ วิทยาลัยพยบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
  • ดร.วิชุลดา มาตันบุญ สถาบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม่
 11. ลำพูน
  • อ.วันเพ็ญ พรินทรากูล สถาบันวิจัยหริกุญชับย มจร.ลำพูน
 12. ลำปาง
  • ดร.ณัฐ  ชาคำมูล มรภ.ลำปาง
  • ดร.พัฒนา นาคทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง
 13. เชียงราย
  • ดร.เสถียร  ฉันทะ มรภ.เชียงราย
  • นายนิรันดร์ แปลงคำ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย
  • ดร.สำราญ เชื้อเมืองพาน สสอ.แม่ลาว
 14. พะเยา
  • ดร.รักษิต  สุทธิพงษ์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ม.พะเยา
 15. แพร่
  • อ.ศิริพร พันธุลี ม.แม่โจ้ วิทยาเขตแพร่
  • อ.เพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ นักวิชาการอิสระ (สมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่)
 16. น่าน
  • ดร.มาโนชญ์ ชายครอง นักวิชาการอิสระ (อ.พิเศษวิทยาลัยชุมชนน่าน)
  • ดร.วิชาภรณ์ คันทะมูล สสอ.ปัว จ.น่าน
 17. แม่ฮ่องสอน
  • นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ นักวิชาการอิสระ  (เคยปฏิบัติงาสถาบันวิจัยทางสังคม มช. มาก่อน)

เฌอบูโดถ่ายทอดวิธีการสื่อสารชุมชน

โดย เฌอบูโด on 6 ส.ค. 61 11.52

วันนี้นายเพาซี ยะซิง และนางสาวรอฮานะ สิเดะ กลุ่มเฌอบูโด ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดและทคนิคการสื่อสารเพื่อชุมชนให้กับนักศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์  ราชภัฏยะลา จำนวน 100 คน ผ่านเทคนิค MOJO Mobile Journalism

แนวคิดและหลักการในการออกแบบระบบการติดตามประเมินผล

โดย Admin_ae on 4 ส.ค. 61 22.42

แนวคิดและหลักการในการออกแบบระบบการติดตามประเมินผล ปรัชญาการประเมิน การประเมินเป็นวิธีการศึกษาปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ ศึกษาค่าของข้อเท็จจริง (Fact) ในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ได้ความจริง (Truth) ในด้านคุณค่า การประเมินจึงต้องใช้หลักปรัชญา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้ความรอบด้าน และต้องใช้วิจารณญาณอันสมเหตุสมผล ภายใต้แต่ละบริบทของสังคม ทั้งนี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด นิยามการติดตาม (Monitoring)
หมายถึง การศึกษากระบวนการและขั้นตอนการดำเนินโครงการ ตั้งแต่การใช้ปัจจัยนำเข้า (Input) ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน (Process) และผลผลิตที่เกิดขึ้น (Output) ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อทบทวน แก้ไข ปรับปรุง และหนุนเสริม วิธีการปฏิบัติให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพมากที่สุด การติดตาม ควรจะตอบคำถามต่อไปนี้ 1. ในการดำเนินโครงการ ในแต่ละขั้นตอน ได้ใช้ทรัพยากรต่อไปนี้อย่างไร - คน แบ่งเป็น กลุ่มคนที่เป็นตัวหลัก และกลุ่มคนที่เป็นตัวยุทธศาสตร์ (คนที่เป็นตัวหลัก หมายถึง คนที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโดยตรง ส่วนตัวยุทธศาสตร์ หมายถึง คนที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ โดยตัวหลักหรือตัวยุทธศาสตร์อาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้) แต่ละกลุ่มคนเข้ามามีบทบาทในการทำงานอย่างไร - ข้อมูลและฐานข้อมูลรวมถึงชุดความรู้และความรู้ที่ใช้ประกอบในการทำงาน และควรบอกถึงที่มาของข้อมูลและชุดความรู้นั้น(แหล่งของข้อมูล) - มีการปฏิบัติการตามหรือประยุกต์การทำงานจากแผนงานที่มีอยู่เดิมและที่เป็นแผนปฏิบัติการอย่างไร(หมายถึงแผนชุมชน แผนของหน่วยงาน แผนของท้องถิ่น หรือแผนที่จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดการปัญหานั้นๆ)
- มีการใช้งบประมาณมากน้อยเพียงไร และจากแหล่งงบประมาณใด
- มีการใช้สถานที่ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างไร - มีการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนมาหนุนเสริมการทำงานอย่างไร ได้แก่ ทรัพยากรในชุมชน ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เป็นต้น 2. ในการดำเนินโครงการได้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอะไร และมีการปรับวิธีการทำงาน รวมถึงมีการปรับแผนอย่างไร 3. ได้ผลแต่ละขั้นตอนตรงตามที่วางแผนหรือไม่ และควรจะต้องปรับวิธีการทำงานอย่างไร รวมถึงต้องการการหนุนเสริมจากใคร หน่วยงานใด ในเรื่องใดบ้าง อย่างไร
การติดตามจะเป็นประโยชน์ต่อการเร่งรัดให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด การติดตามต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง ตลอดจนผู้รับผิดชอบโครงการทุกระดับ เพื่อให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไข สนับสนุน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

นิยามการประเมินผล (Evaluation)
หมายถึง การศึกษาคุณค่าที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า (Input) ขั้นตอนของการดำเนินงาน (Process) ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ (Output, Outcome, Impact) ที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปการบ่งชี้คุณค่ามักใช้การเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานหรือสิ่งที่กำหนดไว้ การประเมินผล ควรจะตอบคำถามต่อไปนี้

 1. มีปัจจัยสำคัญใดบ้างทั้งที่ทำให้โครงการบรรลุและไม่บรรลุเป้าหมาย(หมายถึงปัจจัยเอื้อและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค) และควรสามารถระบุว่ามีปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการ ดำเนินงานของโครงการ
 2. ในการประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ (สุขภาวะ) ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะสามารถ แบ่งเป็น 3 ปัจจัยหลักได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจเจกบุคคลและกลุ่มคน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ สภาพแวดล้อม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลไกการดำเนินงานด้านสุขภาพ
 3. การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ต้องใช้กระบวนอะไร อย่างไรบ้างและควรใช้กระบวนการสำคัญ อะไรบ้างที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการ ในการประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ (สุขภาวะ) มักให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ และ กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นอกจากนี้ยังรวมถึงกระบวนการจัดการข้อมูล ความรู้ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการขับเคลื่อนสังคม เป็นต้น
 4. ผลที่เกิดขึ้นทั้งที่โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจมีอะไรบ้างทั้งที่เป็นผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบในการ ประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ (สุขภาวะ) มักให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากกว่าผลผลิตของ กิจกรรม โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถ (Empower) ของคนในชุมชนและการพัฒนา กระบวนการขับเคลื่อนของสังคม (Social Movement
 5. คุณค่าทั้งภายในและภายนอก ความสำเร็จที่สำคัญของโครงการ และแนวทางการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง ในการประเมินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ (สุขภาวะ) จะเน้นคุณค่าทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะคุณค่าภายในที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางปัญญาและสุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ที่มา โครงการ เครือข่ายนักประเมิน

โดย Admin_ae on 4 ส.ค. 61 22.41

ฝ่ายติดตามและประเมินผล สสส. ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลของสำนักงาน จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆในระดับพื้นที่ เช่น ระดับภาค หรือ ระดับเขตสุขภาพ      โดยการพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดความสามารถของนักประเมินในด้านการ ติดตามและประเมินผลโครงการของ สสส. ให้ตระหนักและเข้าใจวิธีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ      ทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เพื่อทำให้โครงการเหล่านั้นสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนพัฒนาทักษะในการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดจากแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เกิดเป็นข้อมูล/องค์ความรู้/ข้อเสนอแนะที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยน/ขยายผลกับนักประเมินผลในภาคอื่นๆ

โครงการนี้วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมศักยภาพภาคีเครือข่าย ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

 1. สามารถออกแบบการติดตามประเมินผล แผนและชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
 2. มีทักษะในการทำงานการติดตามประเมินผล แผนและชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
 3. สามารถเป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้รับผิดชอบโครงการติดตามประเมินผล
 4. สามารถสร้างทีมนักการติดตามประเมินผลในพื้นที่ และสามารถจัดการพัฒนาศักยภาพเรื่องการติดตามประเมินผลให้กับเครือข่ายในพื้นที่
 5. สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลออนไลน์

เป้าหมายของโครงการ

 1. ได้นักติดตามและประเมินผลที่มีความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ในการติดตามและประเมินผล
      ในระดับโครงการ (Project level) รวมถึงมีศักยภาพ (Potential) ในการติดตามและประเมินผลในระดับ
      แผนงาน (Program level) สำหรับงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.
 2. ได้นักติดตามและประเมินผลสำหรับงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.

เฌอบูโดถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างคอนเทนท์ประเด็นในการผลิตสื่อ

โดย เฌอบูโด on 4 ส.ค. 61 12.16

กลุ่มเฌอบูโดได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนกระบวนการคิดคอนเทนท์ประเด็นในการผลิตสื่อ ในเวทีพัฒนาศักยภาพการทำ Content โครงการ นักสื่อสารสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ภาคใต้ (Young Human Rights Communicator) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ รีสอร์ทไร่แอลอง ยือลาแป อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

1506 items(1/151) 2 3 4 5 Next » Last »|